8ET学习资源吧 http://8et.net 小学英语、语文、数学、奥数;初中语文、数学、英语、物理、化学; 高中语文、数学、英语、物理、化学;大学公开课、医学专业、考研相关、办公软件、平面设计、视频相关、会计相关、信息技术、建筑相关、美容美发、语言学习、生活相关、网赚项目、创业技术、投资理财、PC游戏、游戏机游戏、手机游戏、游戏周边等各类学习资源。 Wed, 08 Jul 2020 15:04:56 +0800 zh-CN hourly 1 https://www.s-cms.cn/?v=4.7.5 考研英语要掌握的高频词550个 Wed, 08 Jul 2020 15:04:56 +0800 1. abide [əˈbaɪd]v.遵守

2. capacity[kəˈpæsəti]n.容量;能力;接受力

3. norm[nɔ:m] n.准则,规范,准则

4. normal[ˈnɔ:ml] a.普通的;正规的,标准的

5. establish[ɪˈstæblɪʃ]v.建立;安置,使定居

6. establishment[ɪˈstæblɪʃmənt]n.建立,设立,建立的机构

7. stability[stəˈbɪləti] n.稳定,安定

8. abound [əˈbaʊnd]a.丰富,大量存在

9. abundant [əˈbʌndənt]a.丰富的,充裕的

10. abroad [əˈbrɔ:d]adv.宽广;在国外

11. abrupt [əˈbrʌpt]a.唐突的

12. disrupt[dɪsˈrʌpt]vt.使混乱,使崩溃,使分裂

13. absent [ˈæbsənt]a.缺席的

14. absence [ˈæbsəns]n.缺席

15. extract[ˈekstrækt]v./n.拔出;摘录 n.抽取物

16. attract[əˈtrækt]v.吸引

17. attractive[əˈtræktɪv]a.有吸引力的

18. academic [ˌækəˈdemɪk]a.学院的;学术的

19. academy [əˈkædəmi]n.学院

20. excel[ɪkˈsel]vi.擅长 vt.胜过

21. acceptance [əkˈseptəns]n.接受

22. susceptible[səˈseptəbl] a.易受影响的;易受感动的;易受感染的

23. access [ˈækses]n.入口;享用权 v.接近

24. excessive[ɪkˈsesɪv] a.过多的;过分的;额外

25. predecessor[ˈpri:dɪsesə(r)] n.前辈,前任

26. process[ˈprəʊses] n.过程v.加工,处理

27. succession[səkˈseʃn] n.连续,系列;继任

28. proceed[prəˈsi:d] v.进行,继续下去;发生

29. succeed[səkˈsi:d] vi.成功vt.接替

30. precede[prɪˈsi:d] v.领先(于),在(…之前);优先

31. accident [ˈæksɪdənt]n.事故

32. acclaim [əˈkleɪm]v.欢呼,喝彩

33. claim[kleɪm]v.要求n.要求;断言

34. accompany [əˈkʌmpəni]v.陪伴

35. accomplish [əˈkʌmplɪʃ]v.完成,达到目的

36. accord [əˈkɔ:d]v.一致,符合

37. according to [əˈkɔ:dɪŋ tə]按照

38. account [əˈkaʊnt]n.账目 v.报账;解释

39. accumulate [əˈkju:mjəleɪt]v.积累

40. curious[ˈkjʊəriəs]a.好奇的, 求知的, 古怪的

41. secure[sɪˈkjʊə(r)] a.(from,against)安全的v.得到

42. security[sɪˈkjʊərəti] n.安全(感),防御(物),保证(人)

43. accuse [əˈkju:z]v.谴责

44. accustomed [əˈkʌstəmd]a.习惯的

45. used[ju:st] a.用旧了的,习惯于…;过去惯/经常

46. achieve [əˈtʃi:v]v.成就,成功

47. acknowledge [əkˈnɒlɪdʒ]v.承认

48. acquire [əˈkwaɪə(r)]v.获得,学到

49. acquaintance [əˈkweɪntəns]n.熟人,熟事

50. acquisition [ˌækwɪˈzɪʃn]n.获得;获得物

51. active [ˈæktɪv]a.积极的,活跃的

52. transaction[trænˈzækʃn] n.办理,处理;交易

53. agenda[əˈdʒendə]n.议事日程,待办事项

54. adapt [əˈdæpt]v.使适应,改编

55. property[ˈprɒpəti] n.财产;性质,特性

56. address [əˈdres]n.地址,演讲 v.处理,解决

57. adequate [ˈædɪkwət]a.足够的,相当的

58. equipment[ɪˈkwɪpmənt]n.设备,装置;才能

59. equivalent[ɪˈkwɪvələnta.(to)相等的n.相等物

60. adhere [ədˈhɪə(r)]v.黏贴;坚持

61. coherent[kəʊˈhɪərənt]a.一致的,协调的;(话语等)条理清楚的

62. conjunction[kənˈdʒʌŋkʃn]n.接合,连接;连(接)词

63. subject[ˈsʌbdʒɪkt] n.主题a.隶属的

64. objective[əbˈdʒektɪv] n.目标a.客观的

65. adjust [əˈdʒʌst]v.调整,使适应,校正

66. administration[ədˌmɪnɪˈstreɪʃn]n.管理

67. admission[ədˈmɪʃn]n.承认

68. adopt[əˈdɒpt]v.采纳,收养

69. advance[ədˈvɑ:ns]v.前进

70. advantage[ədˈvɑ:ntɪdʒ]n.优势

71. anticipate[ænˈtɪsɪpeɪt]v.预见,期望

72. advent[ˈædvent]n.到来,来临

73. convention[kənˈvenʃn] n.大会;惯例;公约

74. conversely[ˈkɒnvɜ:sli]ad.相反地

75. reverse[rɪˈvɜ:s] n.相反a.相反的

76. version[ˈvɜ:ʃn] n.版本;译本;说法

77. affect[əˈfekt]v.影响

78. affirm[əˈfɜ:m]v.断言,确认

79. confirm[kənˈfɜ:m]v.使更坚固;(进一步)证实;确认

80. fluctuate[ˈflʌktʃueɪt v.(使)波动;(使)起伏

81. influential[ˌɪnfluˈenʃl] a.有影响的;有权势的

82. afford[əˈfɔ:d]v.负担得起

83. aggravate[ˈægrəveɪt]v.加重

84. alleviate[əˈli:vieɪt]v.减轻

85. congress[ˈkɒŋgres]n.(代表)大会;(美国等国的)国会,议会

86. airline[ˈeəlaɪn]n.航线,航空公司

87. alert[əˈlɜ:t]a.警惕的

88. alien[ˈeɪliən]a.外国的,相异的

89. allege[əˈledʒ]v.宣称,断言

90. linguistic[lɪŋˈgwɪstɪk]a.语言的,语言学的

91. alliance[əˈlaɪəns]n.结盟,同盟

92. allowance[əˈlaʊəns]n.津贴,补贴;默许

93. alter[ˈɔ:ltə(r)]v.变更

94. amiable[ˈeɪmiəbl]a.和蔼的

95. amaze[əˈmeɪz]v.使大吃一惊

96. ambiguous[æmˈbɪgjuəs]a.模棱两可的,含糊的

97. vague[veɪg] a.不明确的,含糊的,暧昧的

98. extravagant[ɪkˈstrævəgənt]a.奢侈的;过分的;(言行等)放肆的

99. amend[əˈmend]v.修改

100. amuse[əˈmju:z]v.使娱乐,使消遣

101. analyze['ænəlaɪz]v.分解;分析

102. synthetic[sɪnˈθetɪk] a.合成的,人造的;综合的

103. apart[əˈpɑ:t]a.分开的

104. department[dɪˈpɑ:tmənt]n.部门;系

105. departure[dɪˈpɑ:tʃə(r)]n.离开,起程

106. partial[ˈpɑ:ʃl] a.部分的;偏袒的,偏爱的

107. participate[pɑ:ˈtɪsɪpeɪt] v.(in)参与;分享;含有

108. appeal[əˈpi:l]v.恳求,上诉;吸引

109. plead[pli:d] v.恳求;为…辩护;提出…为理由

110. competitive [kəmˈpetitiv]a.竞争的;好竞争的;(价格等的)有竞争力的

111. application[ˌæplɪˈkeɪʃn]n.申请;应用

112. appraisal[əˈpreɪzl]n.评价,估量

113. appreciate[əˈpri:ʃieɪt]v.欣赏,鉴赏;感激

114. precious[ˈpreʃəs] a.珍贵的,贵重的

115. approach[əˈprəʊtʃ]v.接近 n.途径,方法

116. routine[ru:ˈti:n] n.常规 a.常规的

117. approve[əˈpru:v]v.批准

118. argue[ˈɑ:gju:]v.争论;主张

119. arouse[əˈraʊz]v.唤起

120. arrest[əˈrest]v.逮捕,拘捕

121. arrogant[ˈærəgənt]a.傲慢的,自大的

122. articulate[ɑ:ˈtɪkjuleɪt]a.有关节的;发音清晰的

123. artistic[ɑ:ˈtɪstɪk]a.艺术的

124. descend[dɪˈsend]v.下来,下降;遗传(指财产,气质,权利)

125. transcend[trænˈsend] vt.超出,超越(经验、知识、能力的范围)

126. insult[ɪnˈsʌlt] vt./n.侮辱,凌辱

127. assert[əˈsɜ:t]v.断言,声称

128. assess[əˈses]v.评估,评价

129. asset[ˈæset]n.资产

130. similar[ˈsɪmələ(r)] a.(to)相似的,类似的

131. eliminate[ɪˈlɪmɪneɪt]vt.除去;淘汰;排(删,消)除

132. assist[əˈsɪst]v.协助

133. resistant[rɪˈzɪstənt] a.(to)抵抗的,有抵抗力的

134. associate[əˈsəʊʃieɪt]v.使发生联系

135. assure[əˈʃʊə(r)]v.保证

136. insure[ɪnˈʃʊə(r)] vt.保险,给…保险;保证

137. detach[dɪˈtætʃ]vt.分开, 分遣, 派遣(军队)

138. contain[kənˈteɪn]v.包含;容忍;可被...除尽

139. content['kɒntent]n.容量a.(with)满足的

140. entertain[ˌentəˈteɪn]n.事业,企(事)业单位;事业心

141. maintain[meɪnˈteɪn] v.维修,保养,维持

142. obtain[əbˈteɪn] v.获得,得到

143. retain[rɪˈteɪn] v.保持,保留

144. sustain[səˈsteɪn] vt.支撑;维持,经受

145. attempt[əˈtempt]v.试图,尝试

146. tempt[tempt] v.诱惑,引诱;吸引

147. exempt[ɪgˈzempt] a.免除的 v.免除

148. attend[əˈtend]v.出席,参加;注意;

149. contend[kənˈtend]v.竞争,斗争;坚决主张

150. tendency[ˈtendənsi] n.趋势,趋向;倾向

151. trend[trend] n.倾向vi.伸向

152. attitude[ˈætɪtju:d]n.态度

153. attribute[əˈtrɪbju:t]v.归属于 n.属性

154. thrive[θraɪv] v.兴旺,繁荣

155. contribute[kənˈtrɪbju:t]v.(to)贡献,捐助;投稿

156. distribute[dɪˈstrɪbju:t]v.分发;分配; (over)散布

157. augment[ɔ:gˈment]n./v.增大,增强

158. authority[ɔ:ˈθɒrəti]n.权威

159. systematic[ˌsɪstəˈmætɪk] a.(systematical)系统的,有组织的

160. available[əˈveɪləbl]a.可用到的

161. evaluate[ɪˈvæljueɪt]v.估价,评价;求…的值

162. value[ˈvælju:] n.价值v.评价

163. avoid[əˈvɔɪd]v.避免

164. bear[beə(r)]n.熊 v.忍受,支撑

165. benign[bɪˈnaɪn]a.良性的

166. bewilder[bɪˈwɪldə(r)]v.使迷惑,使手足无措

167. bizarre[bɪˈzɑ:(r)]a.奇特的,怪异的

168. flourish[ˈflʌrɪʃ] n./v.繁荣,茂盛,兴旺

169. obscure[əbˈskjʊə(r)] a.暗的,朦胧的;模糊的

170. boost[bu:st]v.推进,促进,提高

171. bother[ˈbɒðə(r)]v.烦扰,打搅

172. brief[bri:f]a.短的

173. browse[braʊz]v.吃嫩枝;浏览

174. budget[ˈbʌdʒɪt]n.预算

175. bureaucracy[bjʊəˈrɒkrəsi]n.官僚主义

176. democracy[dɪˈmɒkrəsi] n.民主,民主制,民主国家

177. democratic[ˌdeməˈkrætɪk] a.民主的

178. demonstrate[ˈdemənstreɪt] v.论证;演示,说明

179. epidemic[ˌepɪˈdemɪk]a.流行性的n.流行病

180. passion[ˈpæʃn] n.热情,激情;激怒

 181. passive[ˈpæsɪv] a.被动的,消极的

182. speculate[ˈspekjuleɪt] vi.思索vt.思索

183. campaign[kæmˈpeɪn]n. 战役;运动

184. champion[ˈtʃæmpiən]n.冠军,得胜者;拥护者

185. campus[ˈkæmpəs]n.(大学)校园

186. candidate[ˈkændɪdət]n.候选人,候补者;报考者

187. career[kəˈrɪə(r)] n.(个人的)事业;生涯,职业

188. case[keɪs]n.箱,盒;情况;病例

189. category[ˈkætəgəri]n.种类;范畴,类型

190. cater[ˈkeɪtə(r)]vi.(for/to)满足;(for)提供饮食及服务

191. cause[kɔ:z] n.原因 v.引起

192. cautious[ˈkɔ:ʃəs]a.(of)小心的,谨慎的

193. caution[ˈkɔ:ʃn]n.谨慎vt.劝…小心

194. celebrate[ˈselɪbreɪt] vt.庆祝vi.庆祝

195. celebrity[səˈlebrəti]n.名人;著名,名声

196. challenge[ˈtʃæləndʒ] n.挑战(书) v.向…挑战

197. chaos[ˈkeɪɒs]n.混乱,紊乱

198. characterize[ˈkærəktəraɪz]v.表示…的特性;描述…特性

199. charter[ˈtʃɑ:tə(r)]v.租船,租车n.宪章

200. chemical[ˈkemɪkl]a.化学的 n.(pl.)化学制品

201. circulate[ˈsɜ:kjəleɪt]v.(使)循环,(使)流通

202. classic[ˈklæsɪk]n.(pl.)杰作 a.第一流的

203. climate[ˈklaɪmət]n.气候;风气,社会思潮

204. decline[dɪˈklaɪn]v.下降;拒绝 n.下降;斜面

205. cognitive[ˈkɒgnətɪv]a.认知的,认识能力的

206. collaborate[kəˈlæbəreɪt]vi.协作,合作;(与敌人)勾结

207. corporation[ˌkɔ:pəˈreɪʃn]n.市镇自治机关;法人;公司

208. operate[ˈɒpəreɪt] v.操作,起作用,动手术

209. operational[ˌɒpəˈreɪʃənl] a.操作的,运转的,起作用的

210. collapse[kəˈlæps]v./n.倒塌;崩溃;(价格)暴跌

211. combine[kəmˈbain]v.联合;结合;化合 n.集团;联合企业

212. comment [ˈkɔment] n.注释v.(on)注释

213. mental[ˈmentl] a.精神的,思想的,心理的

214. material[məˈtɪəriəl] n.材料a.物质的

215. commerce [ˈkɔmə:s]n.商业,贸易;交际

216. commercial [kəˈmə:ʃəl]a.商业的n.广告节目

217. commit [kəˈmit]v.把…交托给;犯(错误),干(坏事)

218. transmit[trænsˈmɪt] vt.发射 vi.发射信号

219. commodity [kəˈmɔditi]n.(pl.)日用品;商品;农/矿产品

220. communicate [kəˈmju:nikeit]v.传达;交流;通讯

221. immune[ɪˈmju:n] a.免疫的;有受影响的;豁免的

222. comparable [ˈkɔmpərəbl]a.(with,to)可比较的,比得上的

223. compare [kəmˈpɛə]vt.(to,with)比较;(to)把…比作vi.相比

224. impair[ɪmˈpeə(r)] v.损害,损伤;削弱

225. complicate [ˈkɔmplɪˌkeɪt] v.使..复杂;使..难懂;使(病)恶化

226. duplicate[ˈdju:plɪkeɪt] n.复制品 v.复写

227. explicit[ɪkˈsplɪsɪt]a.详述的,明确的;坦率的

228. implicit[ɪmˈplɪsɪt] a.含蓄的;(in)固有的;无疑问的

229. compromise [ˈkɔmprəmaiz]n.妥协vi.妥协

230. promising[ˈprɒmɪsɪŋ] a.有希望的,有前途的

231. reputation[ˌrepjuˈteɪʃn] n.名誉,名声,声望

232. reveal[rɪˈvi:l] v.展现,显示,揭示

233. revelation[ˌrevəˈleɪʃn] n.揭示,揭露,显示

234. conceive [kənˈsi:v]v.(of)设想;以为;怀胎

235. concept [ˈkɒnsept]n.概念,观念,设想

236. precise[prɪˈsaɪs] a.精确的,准确的

237. condemn [kənˈdem]v.谴责,指责;判刑

238. contempt[kənˈtempt]n.轻视,藐视;受辱

239. conduct[kənˈdʌkt]n.行为v.引导

240. introduce[ˌɪntrəˈdju:s] vt.介绍;引进,传入

241. reproduce[ˌri:prəˈdju:s] v.生殖;翻版;复制

242. offer[ˈɒfə(r)] v.提供n.提议

243. refer[rɪˈfɜ:(r)] v.参考;提到;提交

244. reference[ˈrefrəns] n.提及,涉及;参考书目

245. suffer[ˈsʌfə(r)] v.(from)受痛苦;受损失

246. transfer[trænsˈfɜ:(r)] vt./n.转移;转换;转让

247. profession[prəˈfeʃn] n.职业,专业,表白

248. faith[feɪθ]n.信任;信仰,信条

249. definite[ˈdefɪnət]a.明确的;一定的;意志坚强的

250. conflict[ˈkɒnflɪkt]n.战斗v.(with)抵触

251. format[ˈfɔ:mæt] n.格式 vt.设计

252. perform[pəˈfɔ:m] v.履行,执行;表演

253. performance[pəˈfɔ:məns] n.履行;表演;性能

254. transform[trænsˈfɔ:m] vt.改变,变换;变压;转化;改造,改造

255. confront[kənˈfrʌnt]v.使面临,使遭遇;面对(危险等)

256. gratitude[ˈgrætɪtju:d]n.感激,感谢

257. conscious[ˈkɒnʃəs] a.(of)意识到的,自觉的;神志清醒的

258. consequence[ˈkɒnsɪkwəns] n.结果,后果;重要性

259. sequence[ˈsi:kwəns] n.句子;判决v.宣判

260. subsequent[ˈsʌbsɪkwənt] a.随后的,后来的

261. consensus[kənˈsensəs] n.(意见等的)一致,一致同意,共识

262. sensible[ˈsensəbl] a.明智的;可觉察的,明显的

263. sensitive[ˈsensətɪv] a.(to)敏感的,易受伤害的;灵敏的

264. deserve[dɪˈzɜ:v]v.应受,值得

265. observe[əbˈzɜ:v] v.观察,观测,注意到

266. preserve[prɪˈzɜ:v] v.保护,维持;保存

267. considerable[kənˈsɪdərəbl]a.相当大(或多)的,可观的;值得考虑的

268. prospect[ˈprɒspekt] n.景色;前景,前途

269. retrospect[ˈretrəspekt] v./n.回顾,回想,追溯[反]foresee

270. suspect[səˈspekt] v.猜想a.可疑的

271. conspiracy[kənˈspɪrəsi]n.阴谋,密谋,共谋

272. spirit[ˈspɪrɪt] n.精神;(pl.)情绪;(pl.)酒精

273. constant[ˈkɒnstənt] a.固定的 n.常数

274. constituent[kənˈstɪtjuənt] n.选民a.组成的

275. constitute[ˈkɒnstɪtju:t]vt.组成;设立,建立

276. institution[ˌɪnstɪˈtju:ʃn] n.公共机构;协会;学校

277. substitute[ˈsʌbstɪtju:t] n.代替者v.(for)代替

278. statute[ˈstætʃu:t] n.法令,法规;章程

279. constrain[kənˈstreɪn]vt.限制;克制,抑制

280. restrain[rɪˈstreɪn] v.(from)抑制,制止

281. consume[kənˈsju:m]vt.消耗(with)使着迷

282. contact[ˈkɒntækt]v./n.(使)接触,联系,交往

283. integrity[ɪnˈtegrəti] n.正直,诚实;完整,完全

284. temporary[ˈtemprəri] a.暂时的,临时的

285. contradict[ˌkɒntrəˈdɪkt]v.反驳;同…矛盾,同…抵触

286. dictate[dɪkˈteɪt]v.口授;(使)听写;指令

287. predict[prɪˈdɪkt] v.预言,预测,预告

288. verify[ˈverɪfaɪ] vt.证实,查证;证明

289. contrary[ˈkɒntrəri]a.(to)相反的 n.反对

290. counterpart[ˈkaʊntəpɑ:t]n.对应的人(或物)

291. convey[kənˈveɪ]v.运送;传达,传播

292. coordinate[kəʊ'ɔ:dɪneɪt]a.同等的 n.同等者

293. relevant[ˈreləvənt] a.有关的,中肯的,相应的

294. correspond[ˌkɒrəˈspɒnd] v.通信,(with)符合;(to)相当于

295. criterion[kraɪˈtɪəriən]n.(pl.criteria或criterions)标准,尺度

296. critical[ˈkrɪtɪkl]a.批评的,紧要的;临界的

297. criticize[ˈkrɪtɪsaɪz]v.(criticise)批评,评论

298. crucial[ˈkru:ʃl]a.至关重要的,决定性的

299. cultivate[ˈkʌltɪveɪt]v.耕作,栽培,养殖

300. occur[əˈkɜ:(r)] v.出现;存在;想起

401. fade[feɪd] v.褪色;衰减n.淡入(出)

402. fail[feɪl] v.失败,不及格;衰退

403. faint[feɪnt] a.微弱的n./v.昏倒

404. false[fɔ:ls a.谬误的,虚伪的,伪造的

405. fault[fɔ:lt]n.过失,过错;缺点,毛病

406. feature[ˈfi:tʃə(r)]n.特征v.以...为特色

407. figure[ˈfɪgə(r)]n.数字v.描绘

408. fertilizer[ˈfɜ:təlaɪzə(r)]n.(fertiliser)肥料

409. fetch[fetʃ]v.取来;接来;引出n.取得

410. fierce[fɪəs]a.凶猛的,残忍的;狂热的

411. finance[ˈfaɪnæns]n.财政,金融 v.为…提供资金

412. fine[faɪn]a.美好的v./n.罚金,罚款

413. flaw[flɔ:] n.裂缝;缺陷 v.使破裂;使有缺陷

414. forecast[ˈfɔ:kɑ:st] v./n.预测,预报

415. formidable[ˈfɔ:mɪdəbl] a.强大的;令人敬畏的;可怕的

416. frown[fraʊn] v.皱眉

417. fulfill[fʊl'fɪl] v.(fulfil)完成,履行,实践

418. fundamental[ˌfʌndəˈmentl] a.基础的n.(pl.)基本原则

419. profound[prəˈfaʊnd] a.深刻的,意义深远的;渊博的

420. generous[ˈdʒenərəs] a.宽宏大量的,慷慨的

421. genetic[dʒəˈnetɪk] a.遗传(学)的 n.[-s]遗传学

422. glamour[ˈglæmə(r)] n.(glamour)魅力vt.迷惑

423. glowing[ˈgləʊɪŋ] adj. 灼热的v. 发光

424. gorgeous[ˈgɔ:dʒəs] a.华丽的;灿烂的;美丽的

425. grant[grɑ:nt] v.同意n.授予物

426. guarantee[ˌgærənˈti:] n.保证v.保证

427. warrant [ˈwɒrənt ]v.穿着,戴着n.穿,戴

428. safeguard[ˈseɪfgɑ:d] v.维护 n.安全装置

429. guilty[ˈgɪlti] a.(of)有罪的,内疚的

430. harmony[ˈhɑ:məni]n.协调,和谐;融洽

431. inherit[ɪnˈherɪt] vt.继承(金钱等),经遗传而得(性格、特征)

432. hierarchy[ˈhaɪərɑ:ki]n.等级制度;统治集团,领导层

433. hijack[ˈhaɪdʒæk]v.劫持,劫机,拦路抢劫

434. honor['ɒnə(r)] n.(honour)尊敬;荣誉v.尊敬

435. horizon[həˈraɪzn] n.地平线;眼界,见识

436. orient[ˈɔ:rient] n.亚洲 v.为…定位

437. original[əˈrɪdʒənl] a.最初的n.原文

438. originate[əˈrɪdʒɪneɪt] v.(in,from)起源;首创,创造

439. ideology[ˌaɪdiˈɒlədʒi] n.意识形态,(政治或社会的)思想意识

440. illegal[ɪˈli:gl] a.不合法的,非法的

441. legislation[ˌledʒɪsˈleɪʃn] n.法律(规);立法,法律的制定(或通过)

442. legitimate[lɪˈdʒɪtɪmət] a.合法的vt.使合法

443. license[ˈlaɪsns] n.(licence)许可证v.准许,认可

444. illusion[ɪˈlu:ʒn] n.幻想,错误的观念;错觉,幻觉,假象

445. illustrate[ˈɪləstreɪt] v.举例说明,阐明;图解

446. image[ˈɪmɪdʒ] n.形象;形象的描述,比喻

447. imagine[ɪˈmædʒɪn] v.想象,设想,料想

448. imitate[ˈɪmɪteɪt v.模仿,仿效; 伪造

449. imperative[ɪmˈperətɪv] n.命令a.强制的

450. indispensable[ˌɪndɪˈspensəbl] a.(to,for)必不可少的,必需的

451. pension[ˈpenʃn] n.养老金,年金

452. individual[ˌɪndɪˈvɪdʒuəl] a.个人的n.个人,个体

453. inferior[ɪnˈfɪəriə(r)] a.下等的n.下级

454. superior[su:ˈpɪəriə(r)] a.卓越的n.上级

455. prior[ˈpraɪə(r)] a.优先的,在前的;(to)在…之前

456. priority[praɪˈɒrəti] n.先,前;优先,重点

457. initiative[ɪˈnɪʃətɪv] a.创始的n.第一步

458. innocent[ˈɪnəsnt] a.(of)清白的,无罪的;单纯的

459. innovation[ˌɪnəˈveɪʃn] n.改革,革新;新观念

460. novel[ˈnɒvl] n.(长篇)小说 a.新奇的

461. novelty [ˈnɒvlti] n.新奇,新颖,新奇的事物

462. preside[prɪˈzaɪd] v.(at,over)主持

463. interpret[ɪnˈtɜ:prɪt] vt.解释,说明;口译

464. invalid[ɪnˈvælɪd] n.伤残人 a.伤残的;无效的

465. valid[ˈvælɪd] a.有效的;有根据的;正当的

466. prevail[prɪˈveɪl] v.(over,against)取胜,占优势;流行

467. variable[ˈveəriəbl] a.可变的n.变量

468. variety[vəˈraɪəti] n.种种,多种多样;种类

469. various[ˈveəriəs] a.各种各样的;不同的

470. vary[ˈveəri] vt.改变,变化;使多样化

471. invent[ɪnˈvent] v.发明,创造;捏造

472. journalist[ˈdʒɜ:nəlɪst] n.记者,新闻工作者

473. justify[ˈdʒʌstɪfaɪ] v.证明...正当(或有理、正确),为...辩护

474. senate[ˈsenət] n.参议院,上院

475. later[ˈleɪtə(r)] ad.后来,过后

476. launch[lɔ:ntʃ] v.发射n.发射

477. leading[ˈli:dɪŋ] a.领导的,指导的;第一位的

478. release[rɪˈli:s] v.释放n.释放

479. reliance[rɪˈlaɪəns] n.信任,信心,依靠

480. religious[rɪˈlɪdʒəs] a.宗教的,信教的,虔诚的

481. liberal[ˈlɪbərəl] a.慷慨的;富足的;自由的

482. literacy[ˈlɪtərəsi] n.有文化,有教养,有读写能力

483. loyalty[ˈlɔɪəlti] n.忠诚,忠心

484. magnificent[mægˈnɪfɪsnt] a.华丽的,高尚的,宏伟的

485. margin[ˈmɑ:dʒɪn] n.页边空白;边缘;余地

486. mass[mæs] n.众多;(pl.)群众;质量

487. massive[ˈmæsɪv] a.厚实的,粗大的;大规模的

488. optimistic[ˌɒptɪˈmɪstɪk] a.乐观主义的

489. pessimistic[ˌpesɪˈmɪstɪk] a.悲观(主义)的

490. mechanism[ˈmekənɪzəm] n.机械装置,机构;机制

491. metal[ˈmetl] n.金属,金属制品

492. miserable[ˈmɪzrəbl] a.痛苦的,悲惨的

493. misery[ˈmɪzəri] n.痛苦,悲惨,不幸

494. mobile[ˈməʊbaɪl] a.可动的,活动的,运动的

495. monopoly[məˈnɒpəli] n.垄断,专卖,专利权

496. youngster [ˈjʌŋstə(r)] n.小伙子,年轻人;少年

497. moral[ˈmɒrəl] a.道德(上)的n.寓意,教育意义

498. mount[maʊnt] v.登上n.支架

499. neat[ni:t] a.整洁的,干净的,优美的

500. nightmare[ˈnaɪtmeə(r)] n.恶梦;可怕的事物,无法摆脱的恐惧

501. nuclear[ˈnju:kliə(r)] a.核心的,中心的;原子核的

502. nuisance[ˈnju:sns] n.讨厌的人(或东西);麻烦事

503. oblige[əˈblaɪdʒ] v.强迫;责成;(使)感激

504. occupy[ˈɒkjupaɪ] v.占用;占据;使忙碌

505. odd[ɒd] a.奇数的;奇怪的;单只的

506. odds[ɒdz] n.不平等,差异;机会

507. upset[ʌpˈset] v.使…心烦意乱a.难过的

508. opponent[əˈpəʊnənt] n.对手a.对立的

509. suppress[səˈpres] v.镇压;抑制,忍住

510. stress[stres] n.压力vt.强调

511. organic[ɔ:ˈgænɪk] a.器官的;有机的;有机体的

512. paradox[ˈpærədɒks] n.似非而是的话,自相矛盾的话,反论

513. outrage[ˈaʊtreɪdʒ] n.暴行v.凌辱

514. overall[ˌəʊvərˈɔ:l] a.全面的n.(pl.)(套头)工作服

515. overseas[ˌəʊvəˈsi:z] a.外国的ad.在海外

516. overturn[ˌəʊvəˈtɜ:n] n.倾覆 v.推翻

517. palm[pɑ:m] n.手掌vt.与…握手,藏…于掌中

518. parallel[ˈpærəlel] a.相同的n.类似

519. parcel[ˈpɑ:sl] n.包裹v.打包

520. pocket[ˈpɒkɪt] n.衣袋 a.袖珍的

521. pattern[ˈpætn] n.模式;图案v.仿制

522. payment[ˈpeɪmənt] n.支付

523. peace[pi:s] n.和平;平静,安宁

524. pebble[ˈpebl] n.卵石

525. specialize[ˈspeʃəlaɪz] v.(specialise)(in)专攻,专门研究,专业化

526. specific[spəˈsɪfɪk] a.明确的,具体的;特定的

527. specify[ˈspesɪfaɪ] v.指定,详细说明

528. permanent[ˈpɜ:mənənt] a.永久的,持久的

529. persuade[pəˈsweɪd] v.说服,劝说;(of)使相信

530. philosophy[fəˈlɒsəfi] n.哲学,哲理,人生观

531. physical[ˈfɪzɪkl] a.物质的;身体的;物理的

532. physician[fɪˈzɪʃn] n.内科医生

533. pilgrim[ˈpɪlgrɪm] n.(在国外)旅游者;朝圣者,最初的移民

534. plague[pleɪg] n.瘟疫vt.折磨

535. political[pəˈlɪtɪkl] a.政治的

536. politician [ˌpɒləˈtɪʃn] n.政治家,政客

537. politics[ˈpɒlətɪks] n.政治,政治学;政纲

538. wonder [ˈwʌndə(r)] n.惊奇, v.(at)想知道

539. portray[pɔ:ˈtreɪ] v.描写,描述;画(人物、景象等)

540. trait[treɪt] n.特征,特点,特性

541. potential[pəˈtenʃl] a.潜在的n.潜能

542. primary[ˈpraɪməri] a.最初的,初级的;首要的

543. prime[praɪm] a.首要的n.青春,全盛期

544. prohibit[prəˈhɪbɪt]v.禁止,不准;阻止

545. prone[prəʊn] a.倾向于,俯伏的,倾斜的

546. prosper[ˈprɒspə(r)] v.成功,兴隆,昌盛

547. protest[ˈprəʊtest] v./n.主张,断言,抗议

548. psychology[saɪˈkɒlədʒi] n.心理,心理学,心理状态

549. purchase[ˈpɜ:tʃəs] v.买,购买 n.购买的物品

550. pursue[pəˈsju:] v.追赶;继续,从事


]]>
考研英语要掌握的85个高频短语 Wed, 08 Jul 2020 15:04:56 +0800 1. (be) distinct from ( = be different from) 与…截然不同

2. distinguish…from 把…与…区别开

3. do away with(=get rid of;abolish;discard; eliminate)除去,消除

4. have…to do with 与…有关系

5. on earth 究竟, 到底

6. with ease ( = easily) 容易, 不费力

7. have an effect on 对…有影响

8. to the effect that 大意是…,主要内容是…

9. emerge from ( =appear, become known ) 出现, 暴露(问题. 意见等)

10. place(or put, lay) an emphasis on 强调, 把重点放在…上

11. end up with 以…而结束

12. come to an end (=finish) 结束

13. engage in 或be engaged in 忙于,从事于

14. be entitled to (=be given the right to do sth.)有权…,有资格…

15. be equal to 等于

16. be equipped with 装备有,装有

17. (be) equivalent to(=equal in value, amount, meaning) 相等于, 相当于

18. in essence (=in its/one's nature) 本质上

19. with the exception of (=except, apart from) 除去…., 除…以外

20. exchange…for 以…交换

21. exert…on… 对…施加…

22. exert oneself to do sth. 努力,使劲

23. come into existence (=begin to exist)开始存在; come into use 开始使用;

24. come into effect 开始运转;生效

25. at the expense of 在损害…情况下,以…为牺牲

26. expose…to…使暴露于…, 使…受(危险,风险)

27. be exposed to… 面临…, 受到….

28. beyond expression (=in a manner that cannot be expressed) 无法形容, 说不出的

29. to …extent 在…程度上

30. in the extreme (= extremely) 极其

31. look sb. in the eye 正视, 打量(某人)

32. close (shut) one's eyes to 不理会,视而不见

33. keep an eye on(=keep a watch on)照看,监视

34. face up to 大胆面向

35. fail in (=be unsuccessful in) 失败

36. keep faith with 对…守信用

37. lose faith in 对…失去信心

38. fall short of (=fail to reach a desired result, standard, etc.) 没达到, 低于

39. familiar with 熟悉,了解

40. have a fancy for ( =like sth. without the help of reason) (没有道理地)喜欢, 想要

41. find fault with(=complain about; criticize)找毛病,对…吹毛求疵

42. in favour of 赞成 支持

43. in one's favour(=to one's advantage)对.有利

44. (be) favourable to(=advantageous)有利的

45. at first sight(=when first seen)乍一看,一见

46. for the first time 第一次(作状语)

47. in the first place 首先, 第一

48. (be) fit for (=right and suitable for) 适合

49. focus on (=concentrate on) 集中在…上focus sth. on 把…集中在…上

50. be fond of 喜欢

51. (be) in force 有效, 实施

52. go into force 开始生效

53. by force 靠武力, 强行

54. force…on 把…强加给…

55. in the form of 以…形式

56. free of charge 免费

57. be freed from 免受, 没有…

58. furnish…with (=supply) 向…提供

59. in general (=in most cases, usually)通常

60. for good (=forever) 永远地, 长期地

61. take…for granted (=assume to be true)把…认为理所当然的.

62. be grateful to sb. for sth 因…感谢某人

63. on the ground(s) of (=because of) 由于…

64. come to a halt (=stop) 停止; 停住

65. at hand 在手边, 眼前(附近)

66. by hand 用手工(做)

67. head for (=move towards) 向…方向前进

68. by heart (=by memory) 熟记, 背(诵)

69. with all one's heart 全心全意地,真心实意

70. hinder…form(=stop…from)阻碍,使..不能做

71. be (feel) at home (=to be comfortable; not feel worried) 感觉合适,无拘束,熟悉

72. to one's horror 令某人感到恐惧的是

73. in a hurry (=hastily) 匆忙地

74. be identical with(=exactly alike)和完全相同

75. be identified with 被视为与…等同

76. impose…on 把…强加给

77. impress…on 给…留下印象

78. make (leave) an impression on sb. =give sb. an impression 给…留下印象

79. independent of 独立的,不受约束的

80. indicative of 表明, 说明

81. be indifferent to (=not interested in)对…漠不关心, 冷淡, 不在乎

82. (be) inferior to 比…差; superior to 比…好

83. inform sb. of sth. 通知, 告诉

84. be innocent of 无罪的,无辜的

85. insist on 坚持,坚持要


]]>
考研最新热词集锦强烈建议背诵 Wed, 08 Jul 2020 15:04:56 +0800 1.新思想

new thought

2.新常态

new normal

3.新增长目标

new growth target

4.新反腐模式

new anti-corruption model

5.民生

people's livelihood

6.扶贫

poverty alleviation

7.国防

national defense

8.改革开放40周年

40 years of reform and opening up

9.中国梦

the Chinese Dream

10.人类命运共同体

a community with shared future forhumanity


11.五位一体

economic, political, cultural, social, and ecologicalprogress

12.四个全面

the four-pronged comprehensive strategy

13.一带一路

the Belt and Road Initiative

14.文化自信

cultural confidence

15.获得感

sense of benefit

16.成就感

sense of achievement

17.城市群

city cluster

18.低碳城市

low-carbon cities

19.智能制造

intelligent manufacturing

20.中国制造2025

Made in China 2025

21.工匠精神

craftsmanship spirit

22.中国天眼: 500米口径球面射电望远镜(FAST)

China's Eye of Heaven: The Five -hundred-meterAperture SphericalTelescope ( FAST )

23.国产航母

domestically built aircraft carrier

24.国产客机

homemade passenger jet

25.数字家庭

digital homes

26.数字经济

digital economy

27.人工智能

artificial intelligence

28.第五代移动通信

5G mobile communications

29.自媒体

We-Media

30.自贸试验区

pilot free trade zones


31.医疗改革

medical reform

32.国内生产总值

Gross Domestic Product (GDP)

33.居民消费价格

Consumer Price Index (CPI)

34.税收减免

tax reduction and exemption

35.去产能

reducing excess capacity

36.房地产去库存

reducing real estate inventory

37.供给侧结构性改革

supply- side structural reform

38.补短板

strengthening areas of weakness

39.生态保护红线

ecological weath

40.蓝色经济

blue economy


41.绿色发展

green development

42.纵向横向经济轴带

north-south and east-west intersectingeconomic belts

43.全球伙伴关系网

global partnership network

44.利益共同体

community of shared interests

45.无现金支付

cashless payment

46.扫脸支付

face scan payment

47.二维码支付

two-dimensional barcode payment

48.点赞

give a like

49.虚拟现实

virtual reality

50.宜居城市

habitable city

51.分享经济

sharing economy


52.互联网金融

online finance

53.提现

cash withdrawal

54.金融科技

fintech

55.一小时通勤圈

one -hour commuting circle

56.智能制造

smart manufacturing

57.需求侧管理

demand-side regulation

58.逆全球网

deglobalization

59.网络直播

live streaming

60.薪酬改革

salary reform

61.副中心

subcenter

62.网红经济

internet celebrity economy

63.网络空间命运共同体

community of shared future incyberspace


]]>
考研复试准备好这些英语礼貌口语事半功倍 Wed, 08 Jul 2020 15:04:56 +0800 开场白

1、开门时,一句礼貌的询问会赢得一个良好的一印象。May I come in?(我可以进来吗?)

2、向老师们问好,面带微笑,朝气蓬勃。

Good morning / afternoon, dear professors. I am XXX. (教授们早上好/下午好,我是 XXX)

3、友情提示:适当的拍马屁也是很有必要的哦!

I am very happy that I am qualified for this interview. It is a privilege to be speaking to you today.(很高兴有机会参加这次面试,今天能跟你们谈话真是我的荣幸)

4、该向老师们作自我介绍了(自我介绍的模板各种考研机构也为大家整理好了哟)

It's my great honor / pleasure to introduce myself to you here.(很荣幸/高兴在这儿向大家做自我介绍)

对话中

1、没听清或没听懂老师的问题?别担心,礼貌地向老师询问,老师们不会难为你的。

I'm sorry I didn't hear that clearly. May I ask you to repeat it, please?(对不起,我没听清楚,可否重复一遍)

I beg your pardon. I don't understand your question.(请原谅,我不太了解你的问题)

2、老师们没听明白你的回答或者误解了你的意思,一定要表明是自己的失误,并及时补充。

Excuse me,I guess I don't make myself clear.(对不起,我想是我自己没有表达清楚)

My I try to say that in another way.(或许我能试着用另一种方式说)

3、得到了老师的夸奖可不要飘飘欲仙哦,也许这是老师对你的考验呢。

Thank you for your compliment. I am far from perfect.(你过奖了,我做得还不够好)

结束语

1、面试就是聊天,结束时一定要表达自己聊得很开心。向老师们表达感谢当然也是不可少的礼节。

That is my pleasure. It's been nice talking with you, professors.(这是我的荣幸,和你交谈真愉快,教授)

A thousand thanks for your talking with me.(万分感谢你的面试)

2、对录取的期待也要说出来哦,不能藏着掖着,老师当然想要强烈想当他研究生的学生。

If my application is successful, I assure that I would make every effort to be worthy of the confidence you may placein me. Thank you very much.(如果被录取,一定努力不辜负期望,谢谢)

I' ll expect for your notification, professors. (我将期盼您的通知,教授)

I'll look forward to hearing from you.(我将静候你的回音)


]]>
32句经典口语让雅思口语升到十二级 Wed, 08 Jul 2020 15:04:56 +0800 1. It is a deal! 一言为定!

2. I stay at home a lot. 我多半在家里。

3. She'll be along in a few minutes. 他马上会过来。

4. I'm not it a good mood. 没有心情(做某事)。

5. He is a fast talker. 他是个吹牛大王。

6. I'm bored to death. 我无聊死了。

7. Bottoms up! 干杯!

8. Daring! 亲爱的!

9. Here we are! 我们到了!

10. I lost my way. 我迷路了。

11. She is still mad at me. 她还在生我的气。

12. I'll get even with him one day. 我总有一天跟他扯平

13. Hit the ceiling. 大发雷霆。

14. She's got quite a wad. 她身怀巨款。

15. I don't have anywhere to be. 没地方可去。

16. I'm dying to see you. 我很想见你。

17. I swear by the god. 我对天发誓。

18. Nothing tricky. 别耍花招。

19. You might at least apologize. 你顶多道个歉就得了。

20. Price is soaring, if it goes on like this, we shall not be able to keep the pot boiling.

21. 物价直线上升,这样子下去,我们锅里可没什么东西煮饭。

22. None of you keyhole. 不准偷看。

23. Come on, be reasonable. 嗨,你怎么不讲道理。

24. When are you leaving? 你什么时候走?

25. You don't say so. 未必吧,不至于这样吧。

26. Don't get me wrong. 别误会我。

27. You don't seem to be quite yourself today. 你今天看起来不大对劲。

28. Do you have any money on you? 你身上带钱了吗?

29. What is you major? 你学什么专业?

30. My girlfriend and I broke up. 我和我的女朋友吹了。

31. It was something that happens once in the blue moon. 这是千载难逢的事。

32. Why die she marry a man old enough to be her father? 她为什么要嫁给一个年龄与她父亲相当的男人?


]]>
议论文过渡的六种技巧 Wed, 08 Jul 2020 15:04:56 +0800 写议论文时,有的文章却脉络不明,似断似连,甚至出现裂痕,缺乏过渡这个段与段、层与层之间的桥梁纽带。不妨回顾一下,我们读过的许多文章,学过的不少课文,之所以如行云流水般通畅自然,没有人工斧凿的痕迹,是与恰当安排过渡分不开的。

一、材料与观点的过渡,常用的表述方式

(1)这则材料告诉我们这样一个道理……(得到了这样的启示……)

(2)这虽是一则寓言,但却形象地说明了……(这则材料的寓意是……)

(3)由此观之……

(4)为什么会这样呢?

(5)由此,我明白了一个深刻而又平凡的道理……

【例1】

我曾读过一本书,是说美国人的消费,美国人都是花未来的钱,而享受现在,‘举债度日’,我想一旦出现无赖不肯还钱,怎么办?原来美国有个信用局,若某君出现信用违规,即通知各大银行,封杀他的所有借款,此招足以使其无立身之地。这让我想起了中国的诚信,诚信是国人引以为傲的美德,‘人无信而不立’。”

二、论点与论述之间的过渡

一部分学生写议论文,提出中心论点,然后结合生活和社会现象对论点进行论证,但缺乏必要的语言过渡,使观点与材料分离。写作中,由提出论点到联系现实进行分析论证,学生常常使用“现实生活也有同类者”“我不禁想到现实生活中的同类现象”等句子进行过渡,形成观点与论述之间的自然转换,文气贯通。

1、由此,我联想到我们人类社会……

2、物性如此,我们人类何尝不是这样……

3、……这给我们一个深刻的启示……

4、物犹如此,人亦然。

【例2】

马卡连柯的话令人深思。对花赞赏之余,为什么要手里拿起铁铲、剪刀和巴黎绿呢?为什么不考虑花是否愿意接受呢?这是因为花虽美,但美中也会有不足之处,美中会有隐患。如果不及时清除那些杂枝、病枝、虫害,再美的鲜花也会衰败、凋零。物性如此,人类何尝不是这样,我们的师长在表扬肯定我们的优点和成绩的同时,更要指出我们存在的缺点和不足,也就是说,要想“爱之深”,就得“责之切”。

三、理论论证与事实论证之间的过渡

论辩时理论论证为使论述变得深刻,事实论证为使论证显得具体,分析说理时联系生活实际,避免泛泛而谈,内容空洞,两者结合使用就应注意由此及彼的恰当过渡。

(一)事实到理论

1、“就拿……来说吧”或“例如……”来过渡;

2、纵观古今,凡是……无不是……

3、古往今来,无数成功者的业绩都……

4、纵观古今中外名人学者的成功历程,不难发现,他们的成功的秘诀在于……

5、放眼寰球,纵观古今,大凡有……无不是……

【例3】

古往今来,情感高于理性的事情屡见不鲜,而理性控制情感的例子也不少。

【例4】

历览古来圣贤人,无不对事物做出客观公正的评价,在处理事情上力求做到公正不偏私。

【例5】

举目四望,古今中外,有多少英雄豪杰因内心之好恶而惨遭滑铁卢?古代如此,今天亦如此,或许,将来也如此。

【例6】

历史上的教训,足以使我们对此有更为清醒的认识!

【例7】

其实,古往今来,不少人都调准了自己感情的"焦距",为自己展现出了清晰的世界。

(二)理论到事实

若先事实论证再理论论证,过渡文字一般则是对事实包含道理的分析、总括。

1、有位哲人曾这样说过:“……”

“这正如……所说……”等词语或句子进行过渡。

2、在生活中广为传颂着这样一句名言:“……”它告诉我们这样一个深刻而又平凡的道理……

3、“……”,不正是……精神的真实写照吗?可见……

4、“……”这妇孺皆知的俗语告诉我们一个平凡而又深刻的道理:……

5、“……”这句话曾鼓舞了多少仁人志士,然而今天……

四、正面论证与反面论证之间的过渡。

1、正面分析与反面分析之间的过渡,一般借助“反之”“相反”“否则”“如果不这样”等关联性词语完成;

2、正面举例与反面举例之间的过渡则一般采用“也有与此相反的情况”“相反的事例如……”等句式过渡。

而现实生活中我们又是如何呢?

而现实生活中总有那么一小部分人……

【例8】

古人尚能如此理性面对问题,可如今的世界却有很多人,无法理性地面对自己的实际和考虑别人的情况。如果"非典"在发现初期就被重视而不隐报,也午今天的"非典"就不会如此猖撅。如果美国理性面对伊拉克的核危机,试着用卜交手段解决,也许美伊战争就不会爆发,也就不会有那么多人死伤了。

五、层与层的过渡

为了使论述充分、深入,写议论文必须讲究说理的层次性。说理时各层次之间的关系,以并列关系和递进关系为主,具有并列关系的层次之间的过渡一般借助“同时”“还要”等关联词语过渡衔接;具有递进关系的层次之间的过渡则往往借助“不仅如此……而且”“更进一步说”以及“当然”等词句进行过渡衔接。

1、无独有偶

2、前事不忘,后事之师

3、个人如此,国家民族又何尝不是这样?

4、那么我们该怎样做呢?

【例9】

不论是故去的古人,还是现存的今人,只有做到公正无私,才能在对事物的认识上得到真理,才能在对事物的处理上得到赞美。

【例10】

在现代,有没有韩非子笔下的"富人"呢?有!譬如在干部的任用问题上就出现了"任人唯亲"的弊端,一些领导在任用下属时,不是视其是否有才能,而是看其与自己远近、使一一些无德无能的人混人干部队伍,正所谓"一人得道,鸡犬升天"。而真正有志有才之士被拒之门外。

六、辩证过渡

(一)欲进先退

在对某问题阐述自己观点见解时,先要承认与此相反的观点见解存在的合理性,然后指出其道理存在的不足之处,接着语意一转,话题转入对此观点见解的主要论述。“退”是通过承认反面的观点见解以防论证疏漏,“进”是论证文章论点的主体。

【例11】

的确,外在环境的感染作用是不可忽视的。尤其青少年思想单纯,阅历浅,经验少,辨别是非的能力还不强,世界观还未形成,触于墨者即黑,染于朱者即赤。多少青少年受坏人拉拢,看黄色书刊、录像,赌博、酗酒、偷盗、抢劫,逐渐走向犯罪的深渊。难怪昔有“孟母三迁”之举,这是促进孟子成为一代儒圣不可否认的外因条件。甚至多少知识名人、革命志士、人民功臣、劳动模范,也经受不了环境的熏染,荣华富贵的诱惑,最终沦为历史的罪人。

然而(转入论题),事物不可一概而论,不可以事物的一般规律抹杀事物的特殊性存在。

【例12】

诚然,正是由于有了人类之间曼妙的情感,全社会乃至全世界才不至于陷入一种盲目的、机械性的单调之中就如同电影《摩登时代》和《城市之光》中描绘的那样,人的言行似乎在工业革命的浪潮中变得毫无生气,如同机器人一般。缺乏感情的社会是僵硬的,是脆弱的。然而这并不意味着仅仅凭借情感就可以主导全世界,就可以来评判事物认知的正误深浅这还需要客观的评价标准,诸如法律、法规等等而这些则又需要认知与进一步的探索。否则,理性的天平就难以使得整个世界在一种相对稳定的状态之下继续发展。

3、理性固然在认识事物中不可缺少,但我们能因此完全排除了感情因素吗?难道感情在认知过程中永远起着反面的作用吗?

其它如:诚然、固然、毋庸置疑

(二)主论先行,后堵偏漏。

当然 ; ……不是……而是 ;然而,凡事都有度,过犹不及

1、当然,在历史上尽管也有“近墨而不黑”、昭著史册的人物,如出污泥而不染的屈原、陶渊明;执法惩恶,廉洁自律的包拯、海瑞;屡触权贵洁身自好的郑板桥、刘镛;但毕竟凤毛麟角,为数不多。这些事物特殊现象怎能掩盖外因能促进事物量变向质变转化的一般规律呢。怎能忽视“白沙在涅,与之俱黑;蓬生麻中,不扶自直”、“近朱者赤,近墨者黑”的哲理名言呢?

2、当然,不要轻易说“不”,并不是不能说“不”。如果你面对一潭死水的生活,波澜不起,生命的冲劲早已缺席,人生的斗志也了无踪影,你应该对这样的生存现状勇敢地说“不”。 1999年,高燃以一个中专毕业生的身份只身来到广州打工,又毅然抛弃月薪5000多元稳定工作,多方联系进入一家高考补习班,次年以优异的成绩考入清华大学,后来创办市值上亿元的MYSEE公司。央视记者李小萌采访他,他说,我不想过那种一眼就可以望到头的人生。高燃勇敢地跟平庸的生存状态说“不”,高燃超越了自己,他成功了。

3、我们不要轻易说“不”,并不是去做一个逆来顺受毫无原则的人,面对沉沦的陷阱和惰性的挑衅,我们要勇敢地说“不”;面对厄运的打击、失败的考验和种种执著人生的坚守,我们不要轻易说“不”。改变能改变的,接受不能改变的,坚守早就认定了的。人生的过程是一个超越自己的过程,人生的过程也是一个坚守的过程。

议论文中的过渡衔接没有固定的格式或词句,可有常用的方法。


]]>
文言文中的虚词连用现象 Wed, 08 Jul 2020 15:04:56 +0800 文言文中的虚词连用现象

吕永海《语文报·高一版》

在高中文言文的学习中,我们常常会碰到几个虚词连用的现象。文言虚词的连用有多种情况,较多的是两个虚词的连用,也有三个连用的。现将高中语文课本中常见的虚词连用情况归纳例举如下:

两个语气词连用

(一)两个陈述语气词连用。例如:

(烛之武)辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”

(烛之武推辞说:“我年轻力壮的时候,尚且赶不上别人;现在我年老了,不能干什么了。”“也已”是限制语气兼论断语气。语气重点在“已”,它同“矣”,可译为“了”。)

(二)陈述语气词和疑问语气词连用。例如:

①唯求则非邦也与?

(难道冉有讲的不是国家大事吗?是委婉的疑问语气兼判断语气,表肯定的反问语气,语气重点在“与”,它同“欤”,可译为“吗”。)

②汝其知也邪?其不知也邪?

(你知道呢,还是不知道呢?是较舒缓的疑问语气兼判断语气,语气重点在“邪”,它同“耶”, 可译为“呢”。)

(三)陈述或疑问语气词和感叹语气词连用,重心在感叹语气。例如:

①呜呼,亦盛矣哉!

(啊!也够盛大隆重了啊!感叹语气兼陈述语气,语气重点在“哉”上,可译为“啊”。)

②岂非计久长,有子孙相继为王也哉?

(难道不是为了她作长远打算,希望她生育的子孙,一代一代地做国君呀?感叹语气兼陈述语气,语气重点在“哉”上,可译为“呀”。)

三个语气词连用

三个语气词连用,一般是为了表达强烈的感情色彩,虽然各语气词都仍然保留着各自表达的语气,但放在后面的一般要比前面的语气重一些。例如:

①子曰:“亦各言其志也已矣。”

(孔子说:“他们也不过是各自说说自己的志向罢了。”三个陈述语气词连用,加强肯定语气,语气重点在“矣”,相当于“了”。)

②寡人之于国也,尽心焉耳矣。

(我对于国家总算尽了心了。三个陈述语气词连用,加强肯定语气,语气重点在“矣”,相当于“了”。)

③其辱人贱行,视五人之死,轻重固何如哉?

(他们使别人感到受侮辱、卑贱的行为,与五个人的死相比较,轻重本来怎么样呢?“何如哉”可译为“怎么样呢”?反问中隐含“不如”之意。)

另外语气词连用,也可单独成句。如《岳阳楼记》中的“嗟夫”,《蜀道难》中的“噫吁嚱”等。 总之,在古代汉语中,语气词连用,它们各自表达特定的语气,给句子组合成一种复杂的语气,但语气的重心一般都是落在最后一个语气词上面。只要我们掌握了这些知识与规律,辨别虚词连用现象也就容易了。


]]>
古诗词中的经典细节描写赏析 Wed, 08 Jul 2020 15:04:56 +0800 细节是文章的生命,一个眼神、一声叹息、一次回头、一种姿态,都能真切地反映人物的思想感情或精神品质。如果缺乏具体生动的细节,文章就会平淡乏味,缺少表现力,让我们的文章因细节而精彩吧。

闻乐天左降江州司马 (元稹)

残灯无焰影幢幢,此夕闻君谪九江。垂死病中惊坐起,暗风吹雨入寒窗。

作者自己被贬他乡,且在“垂死病中”,当听到挚友遭贬消息时,竟“惊坐起”。一个极富表现力的细节,惟妙惟肖地摹写出作者当时陡然一惊的神态,表达了对朋友命运的深切关怀,道尽了友情的真谛,情深意浓,诗味隽永,耐人咀嚼。元、白二人友谊之深,于此清晰可见。白居易在江州读诗后,深受感动。他在给元稹的信中说:“此句他人尚不可闻,况仆心哉!至今每吟,犹恻恻耳。”(《与微之书》)

约 客 (赵师秀)

黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花。

这首绝句实际上是写约客对弈而客因雨阻而未来的情景。其中“闲敲棋子落灯花”这一生活细节的描写,极为细腻的刻画了主人在烦人的梅雨中焦灼期待的心情和闲闷无聊的神态,因而很好的表达了诗人雨夜孤独寂寞的情怀。

点绛唇 (李清照)

蹴罢秋千,起来慵整纤纤手。露浓花瘦,薄汗轻衣透。见客入来,袜刬金钗溜。和羞走。倚门回首,却把青梅嗅。

此词为清照早年作品,写尽少女纯情的神态。上片荡完秋千的精神状态,下片写少女乍见来客的情态。“和羞走”三字,真实地写出少女的娇态。然而更妙的是“倚门回首,却把青梅嗅”二句。“倚门”有所期待,加以“回首”一笔,少女窥人之态宛然眼前,作者以极精湛的笔墨描绘了这位少女怕见又想见、想见又不敢见的微妙心理。最后她只好借“嗅青梅”这一细节掩饰一下自己,以便偷偷地看他几眼。这里以动作细节写心理,几个动作层次分明,曲折多变,真切自然而又充满新鲜感,把一个少女惊诧、惶遽、含羞、好奇以及爱恋的心理活动,细致入微地刻画出来,可谓妙笔生花。

咏内人 (张祐)

禁门宫树月痕过,媚眼惟看宿燕窝。斜拔玉钗灯影畔,剔开红焰救飞蛾。

张祐的《咏内人》,以“剔开红焰救飞蛾”的细节,表现了宫女幽居深宫的哀怨;

乌衣巷 (刘禹锡)

朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。 旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

刘禹锡的《乌衣巷》,通过“燕子”的细节,抒发了古今盛衰的感慨。

禁中夜作书与元九 (白居易)

心绪万端书两纸,欲封重读意迟迟。五声宫漏初鸣后,一点寒灯欲灭时

这首诗表达了诗人对好友元稹被贬官后的无限思念、无限关心之情。但作者并没有明确说出,只是写自己写完书信后,将信纸装入信封;又觉得似乎还有许多话尚未说完,似乎还应当补充或修改些什么,于是又把信取出来重读了一遍;但却又不知道该补充什么。因此心潮不定,思绪万千,茫然不知所从。以致直到五更天气,已经快到上早朝的时候了,他还没有装上封好。“欲封重读意迟迟”这一细节,把友情之深,思念之殷表达得淋漓尽致。

采莲曲 (白居易)

菱叶萦波荷飐风,荷花深处小船通。逢郎欲语低头笑,碧玉搔头落水中。

“逢郎欲语低头笑,碧玉搔头落水中”,诗歌仅以欲语而止、搔头落水两个动作细节的描写,就活灵活现刻画出一个痴情、娇羞、可爱的少女形象。恋人相遇,互诉衷肠,何止千言万语,而此时此地,这个娇羞的少女却一句话也说不出来,惟有低头含笑而已,与“最是那一低头的温柔,恰似莲花不胜西风的娇羞”(徐志摩《沙杨娜拉》)有异曲同工之妙,让人不禁浮想联翩,可谓言有尽而情无限;而且少女情贯一心,以至不小心将碧玉搔头落入水中,这些都是初恋少女在羞怯、微带紧张的状态下才会有的情态,被诗人细心地捕捉住并传神地再现出来,使人物形象栩栩如生,跃然纸上。

作业:元稹的《行宫》、苏轼的《赤壁怀古》、 辛弃疾的《京口北固亭怀古》、李清照的《声声慢》、杜牧的《过华清宫绝句》等作品都有细节,请找出来赏析。


]]>
作文升格实用招式讲解示范 Wed, 08 Jul 2020 15:04:56 +0800 作文升格实用招式讲解示范

第一招 具体——文章感人的第一步

跳 高

跳高架前只剩下李鹤同学一人了。这时横杆已升到了1.47米,比去年的乙组跳高纪录高出一厘米。比赛的哨声响了,只见李鹤同学向前飞奔而去,在离横杆不到半米的地方,他纵身一跳,一下子飞过了横杆,打破了校运动会的纪录。

这一片断总共才一百来字,真正写李鹤同学破跳高纪录的情景,只有大半句话,才二三十字,很不具体。

怎样把“跳高”这一片断写具体呢?

【方法一】分解事物法

[解说]所谓“分解事物法”,就是把某一事物的整体从地点、时间、事件、人物等不同的角度,分成若干小部分,而后按一部分一部分一一具体写来。就“跳高”这个片断来说,跳高破纪录的情景,可从动作上分解为四个方面,这就是助跑、起跳、翻越、落地,而后按先后次序一一进行描写。

[示范]哨声响了,李鹤同学原地蹦跳了几下,习惯性地压压左腿,再压压右腿,直起腰,深呼一口气,这才迈出轻快有力的步伐,向跳高架冲去。(助跑)当快接近跳高架时,一个急转身,双脚一蹬,两个动作几乎同时完成。(起跳)观众还来不及眨一下眼睛,她的头部肩部就已越过横杆,再一挺胸、收腹、翘腰,好一个“背越式”。(翻越)……“成功了!”破了校纪录,四周一片掌声,震得跳高架上的横杆似乎也在跳跃。(落地)

【方法二】回忆联想法

[解说]所谓“回忆联想法”,就是采取补叙或插叙的办法,回忆与当时事物有关的情景。比如:将这次校运会破跳高纪录与往届校运会破跳高纪录的情形进行比较,有何不同?同一运动员,这次的跳高表现与以往又有哪些不同?还可进行多方面的联想:起跑前李鹤同学的神情怎样?有没有信心?起跑时她是怎样迈开双脚的?速度怎样?到了横杆前,她又是怎样向横杆跨越的?翻越过横杆后,落地时,她的神情又是怎样的?

[示范]横杆已升到了1.47米了,哨声马上又要吹响了。这时,一缕阳光照到李鹤同学的脸上,她显得更加精神抖擞。(写起跳前的神情)她想到了平日体育课上跟同学们一起练过,老师也不止一次地鼓励过她,平时也跳也过最好的成绩。看来,这次她对打破校运会的纪录是充满必胜信心的。(写李鹤有获胜的信心)随着哨声响起,李鹤同学在原地蹦跳了几下,习惯性地压压左腿,又压压右腿,直起腰,深呼一口气。她猛地向前奔去,大步从起跑点跑到横杆前,又仔细地丈量了一下距离,然后又返回到起跑线处。只见她猛地握紧拳头向前跑去,六米、五米、四米、……一米,在离横杆不到半米的地方,她身轻如燕,两脚一抬,好一个“背越式”,破了学校纪录。(具体写李鹤跳高时的神情动作)动作是那样的轻盈,姿态是那样的优美。“成功了!”在同学们的一片喝彩声中,她向体育老师奔去,感谢老师以往的精心指导:她又向班级跑去,感谢同学们的热情鼓励……(写成功后李鹤的神情)

【方法三】增添细节法

[解说]所谓“增添细节法”,就是围绕中心,增添一些细节,把李鹤同学破校运会纪录时的一些细微末节表现一一写来,比如她的一个眼神、她的一个细小的动作、她获得成功后同学们的表现,等等。如果在文中能适当地加上这些细节,文章会更细腻更感人。

[示范]李鹤同学站在起跑线上,沉着镇定。她习惯性地压压左腿,又压压右腿,做完了这些准备活动后,朝我们笑了笑,又朝要好的同学递了一眼神。(细节一)似乎要告诉全班同学,一定不辜负大家对她的期望。哨声响起,她从起跑线上用大步量了一下到跳高架前的距离,每一步丈量都是那样的仔细认真,生怕有一丝一毫的差错。接着,她又跑回起跑线上,向手心用力吐了一口唾沫,(细节二)两手揉搓,握紧拳头,开始向横杆冲去。全场人都屏住了呼吸,注视着这一瞬间的精彩表演。李鹤同学发出的嚓嚓声渐渐消失了,她离横杆越来越近了。起跳!她咬紧牙关。(细节三)只见她一个急转身,双脚一蹬,两个动作几乎同时完成。观众还来不及眨一下眼睛,她的头部肩部就已越过了横杆,再一挺胸、翘腰、收腹、双脚合并,好一个“背越式”……“成功了!破了校纪录,四周的掌声,震得跳高架上的横杆似乎都在跳跃……同学们跑进场地,拥抱着她,还有一个同学用拳头打了她几下,(细节四)然后将她抬得高高的。

第二招 描写——文章中开得最艳丽的花

【重要认识】现代作文教学提倡自由的、放得开、有活力、个性化的写作,就离不开能显示个人写作扎实基本功的描写能力。描写体现在细微之处,但正是这细微之处,却是最具表现力的文章精华,最能活跃文章、体现本质。打个比方:如果说文章是树、事情是枝叶,那么描写则是那开放得最艳丽迷人、色彩斑斓的花。

描写如化妆,有淡妆有浓妆,依表达需要而定。该勾勒的,一笔带过,寥寥几笔便描绘出描写对象的主要特点,表现出事物的本质特征或人物的精神面貌;关键细节重笔细描,精雕细刻,笔触细腻,通过细微逼真的刻画把描写对象描绘得栩栩如生,使读者能感觉、能想象、能体会出所描写的情景,使读者如见其形、如闻其声、如临其境,做到具体、生动、鲜明,增强了艺术形象的可感性。

【方法一】五觉法

[解说]“五觉法”就是通过人的感官(眼、耳、鼻、舌、口、手等)充分接受外界的信息表达方式(光、声、味、嗅、触等)对物体的多重感知。写景状物时,视觉描写和听觉描写是主要的,如果视、听、嗅、味、触五觉并用,将会产生更加细腻、逼真的描写效果。如果我们对所需要描写的相对静止的状态加以每一种感觉的分解、描摹,便会联想得更加丰富多彩,描写得更加生动形象。

[示例]每天潮来的时候,听见海涛冲击岩石的声响,看见空际细雨似的,朝雾似的,幕烟似的飞沫升落,有时它带着腥气,带着咸味,一直冲进我们的窗棂,粘在我们的身上,润湿着房中的一切。(《听潮》)

[题例]把看不见、摸不着的“风”描写得有声、有色、有法治、可感、可闻、可心,细腻而有层次,五觉并用。

[示范]沙沙,沙沙,起风了,微风徐来,像一面透明的纱布,轻拂在我的脸上,舒服极了。迎着风深深呼吸,然后仔细辩别,风儿夹着泥土淡淡的芬芳、小草翠翠的气息,使我的心胸一下子开朗起来。再闻闻,这味儿还有点儿甜呢。啊,风渐渐地大了,顺着呼呼的响声寻去,远山脚下,一层白色的海涛涌过来。

【方法二】分解法

[解说]写景状物一般要对所写植物、动物、自然景物,建筑物、社区环境作“镜头特写”,特写不能太笼统,要逼真、有层次,这就必须把一个整体的东西分解为右干细部来描写。如《白杨礼赞》,就是把白杨树分解成为“干、枝、叶、皮”来写。分解有序,抓住特征描绘,就把事物描写得形象、具体、可感。

无论是描写人物的外貌,还是写动植物形状,迹或是写景,如果想写得逼真、真体,就可利用分解法,使人物特征更加突出,使动物五官肢体活动起来,使景物层次分明,使结构有条理,也就完成了物、意、文的又重转化。

[示例]那是力争上游的一种树,笔直的干,笔直的枝。它的干呢,通常是丈把高,像是加以人工似的,一丈之内,绝无旁枝;它所有的桠枝呢,一律向上,而且紧紧靠拢,也像是加以人工似的,成为一束,绝无横斜逸出;它的宽大的叶子也是片片向中,几乎没有斜生的,更不用说倒垂的了;它的皮,光滑而有银色的晕圈,微微泛出青色。这是虽然在北方的风雪的压迫下却保持着倔强挺立的一种树。 ——《白杨礼赞》

[题例]写植物、写动物按其结构有序分解,再加上五觉中的任何一种可感描写,都可使动、植物的形象跃然纸上。想想《天山景物记》中对动物旱獭的描写也采用了分解法,是怎么描写的呢?

[示范]旱獭要整整在洞穴里冬眠半年,到了夏至后,发亮的酥油草把它们养得胖墩墩,圆圆滚滚。这时它们的毛色麻黄发亮,肚子拖着地面,短短的四条腿行走迟缓,正可以大量捕捉。

【方法三】烘托法

[解说]有时候,描写的对象很单调,不适宜用分解法,可运用联想、打比方多方烘托,突出其特征,表现其神韵。

[示例]这可是个好瓜。在青蔓绿叶的掩映下,透露着碧绿的瓜皮,反射着几点柔和的阳光。拔开枝蔓,你看吧,好大的个儿啊!它静静地躺在那儿,仿佛远古留下的一颗未曾孵化的恐龙蛋。瓜皮上的浅绿和深绿布成了许许多多奇异的图案,深绿的似“漫江碧透”的湘江,浅绿的似朱自清先生眼里的“女儿绿”。它映着阳光像是在用离合的神光招引着你:快来欣赏,快来品尝这造化为你为我为他奉献的神出鬼奇的甜密的“圆”。——《西瓜》

[题例]要求:较普通的事物通过喻旨和喻体远距离的比喻烘托出事物可见的形、色、可见之色又由联想烘托出来,由于烘托得法,事物的形象跃然纸上。

[示范] 蒲 扇

那个圆,就像奶奶手里的蒲扇。在炎炎的夏夜,月亮爬上了树梢。在一个小小的院落里,几张石桌,一把睡椅,躺着一个小小的我,旁边坐着满头白发的奶奶,手里拿着把圆圆的蒲扇,在我身边轻轻的摇。赶走了夏夜的炎热,带来了风的凉爽。那把蒲扇好旧,和奶奶一样老,上面有一条条凹起、凸下去的纹路,像奶奶那布满皱纹的脸,也像奶奶那双青筋连连、不知干过多少活的手。夜深了。那把圆圆的蒲扇还在摇,摇出了奶奶对我深深的爱、浓浓的情。——形象的比喻、丰富的联想不但烘托了蒲扇的特征,而且烘托了蒲扇中寄含的感情。

【方法四】组合式

[解说]描写景物时,既有“特写”,又有背景式的画面“广写”。所谓“广写”,就是把众多的场景艺术地组合起来,展现出一幅生动广阔的画面。常见的组合方式有“由远及近”、“由上到下”、“由周围到中心”等空间组合式,还有“春夏秋冬”、“晨午昏夜”、“四季四时”等时间组合式。

[示例]临河的土场上,太阳渐渐地收了他通黄的光线了。场子边靠河的乌柏树叶,干巴巴的才喘过气来,几个花脚蚊子在下面哼着飞舞。面河的农家烟囱里,逐渐减少了炊烟,女人孩子们都在自己门口的土场上泼些水,放下小桌子和矮凳:人知道,这已经是晚饭时候了。

老人、男人坐着矮凳,摇着大芭蕉扇闲谈,孩子飞也似跑,或者蹲在乌柏树下赌玩石子。女人端出乌黑的蒸干菜和松花黄的米饭,热蓬蓬冒烟。河里驰过文人的酒船,文豪见了,大发诗兴,说“无忧无虑”,这真是田家乐呵! ——《风波》

天山景物记(节选)

雪峰 ·溪流 · 森林

进入天山,戈壁滩上的炎暑就远远地被撇在后边,迎面送来的雪山寒气,立刻会使你感到象秋天似的凉爽。蓝天衬着高矗的巨大的雪峰,在太阳下,几块白云在雪峰间投下云影,就象白缎上绣上了几朵银灰的暗花。那融化的雪水,从高悬的山涧、从峭壁断崖上飞泻焉,象千百条闪耀的银链。这飞泻下来的雪水,在山脚汇成冲激的溪流,浪花往上抛,形成千万朵盛开的白莲。可是每到水势缓慢的洄水涡,却有鱼儿在跳跃。当这个时候,饮马溪边,你坐在马鞍上,就可以俯视那阳光透射到的清澈的水底,在五彩斑谰的水石间,鱼群闪闪的鳞光映着雪水清流,给寂静的天山添上了无限生机。

再往里走,天山越来显得越优美,沿着白皑皑群峰的雪线以下,是蜿蜒无尽的翠绿的原始森林,密密的塔松象撑天的巨伞,重重叠叠的枝桠,只漏下斑点点细碎的日影,骑马空行林中,只听见马溅起漫流在岩石上的水声,增添了密林的幽静。在这林海深处,连鸟雀也少飞来,只偶然能听到过错处的几声鸟鸣。这时,如果你下马坐在一块岩石上吸烟休息,虽然林外是阳光灿烂,而遮去了天日的的密林中却普耀着你烟头的红火光。从偶然发现的一棵两棵烧焦的枯树看来,这里也许来过辛勤的猎人,在午夜中他们生火宿过营,烤过猎获的野味。这天山上有的是成群的野羊、草鹿、野牛和野骆驼。

如果说进到天山这里还象是秋天,那么再往里走就象是春天了。山色逐渐变柔嫩,山形也逐渐变得柔和,很有一伸手就可以触摸到嫩脂似的感觉。这里溪流缓慢,萦绕着每一个山脚,在轻轻荡漾着的溪流两岸,满是高过马头的野花,红、黄、蓝、白、紫,五彩缤纷,象织不完的织锦那么绵延,象天边的彩霞那么耀眼,象高空的长虹那么绚烂。这密密层层成丈高的野花,朵儿赛八寸的玛瑙盘,瓣儿赛巴掌大。马走在花海中,显得格外矫健,人浮在花海上,也显得格外精神。在马上你用不着离鞍,只要稍微伸手就可以满怀捧到你最心爱的大鲜花。

虽然天山这时并不是春天,但是有哪一个春天的花园能比得过这时天山的无边繁花呢?

野马·蘑菇圈·旱獭·雪莲

夜牧中,草原在繁星的闪烁下或者在月光的披照中,该发生多少动人的情景,但人们却在安静的睡眠中疏忽过去了;只有当黎明来到这草原上,人们才会发现自己的马群里的马匹在一夜间忽然变多了,而当人们怀着惊喜的心情走拢去,马匹立刻就分为两群,其中一群会奔腾离你远去那长长的鬣鬃在黎明淡青的天光下,就象许多飘曳的缎幅。这个时候,你才知道那是一群野马。夜间,它们混入牧群,跟牧马领群,它们对许多牧马都熟悉,相见彼此用鼻子对闻,彼此用头亲热地磨擦,然后就合群地在一起吃草、嬉逐。黎明,当牧民们走出蒙古包,就是它们分群的一刻。公野马总是掩护着母野马和野马驹远离人们。当野马群远离人们站定的时候,在日出的草原上,还可以看见屹立护群的公野马的长鬣鬃一直披垂到腠下,闪着美丽的光泽。

日出后的草原千进而通明,这时最便于去发现蘑菇。天山蘑菇又嫩又肥厚,又大又鲜甜。这个时候你只要立马草原上了望,便可以发现一些特别翠绿的圆点子,那就是蘑菇圈。你对着它朝直驰马前去,就很容易在这直径三四丈宽的一圈沁绿的酥油草丛里,发现象夏天夜空里的繁星似的蘑菇。眼看着这许许多多雪白的蘑菇隐藏在碧绿的草丛中,谁都会动心。一只手忙不过来,你自然会用双手去采,身上的口袋装不完,你自然会添上你的帽子、甚至马靴去装。第一次采到这么多新鲜蘑菇,对一个远来的客人是一桩最快乐的事。你把鲜蘑菇在溪水里洗净,不要油,不要盐,光是白煮来吃就有一种特别鲜甜的滋味,如果你再加上一条野羊腿,那就又鲜甜又浓香。

天山上奇珍异品很多,我们知道水獭是生活在水滨和水里的,而天山上却生长着旱獭。在牧场边缘的山脚下,你随处都可以看见一个个洞穴,这就是旱獭居住的地方。从九十朋大雪封山,到第二年四五月冰消雪化,旱獭要整整在它们的洞穴里冬眠半年。只有到了夏至后,发青的酥油草才把它们养得胖墩墩,圆滚滚。这时它们的毛色麻黄发亮,肚子拖着地面,短短的四条腿行走迟缓,正可以大量捕捉。

另一种奇珍异品是雪莲。如果你从山脚往上爬,超越天山雪线以上,就可以看见青凛凛的雪的寒光挺立着一朵朵还玉琢似的雪莲,这习惯于生长在奇寒环境中的雪莲,根部扎入岩隙间,汲取着雪水,承受着雪光,柔静多姿,洁白晶莹。这生长在人迹罕到的拔海几千米雪线以上的灵花异草,据说是稀世之宝——一种很难求得的妇女良药。

[解说]这里描写了“雪峰、溪流、森林、野花”与“野马、蘑菇圈、旱獭、雪莲”等天山景物。前半部分按照作者行踪,移步换景,前后勾连,形成一幅广阔迷人的天山景物画卷。而后半部分,是按“黎明”和“日出”的时间组合,按山脚之下和雪线之上空间的组合,四景时空交错,动物、植物相间,静景、动景结合,构成了一幅立体多维、充满生机的天山珍奇景观。

第三招 形象化表达——让枯燥呆板的语言灵动起来

【知识铺垫】

语言的生动形象,要求善于运用多种表达方式,形象丰满,细节生动,意境深远;语言有文采,要求文句有意蕴,善于运用修辞手法等。

马克思说:文艺创作“艺术地表现了问题的实质”。所谓“艺术地表现问题的实质”,有三方面的含义,一是“艺术地”而不是“理论地”,二是“表现事物”而不是“认识事物”,三是揭示“问题的实质”而不是停留在“表象的展示”。

著名作家刘白羽曾经说过:“对一个创作者来说,是生活中某种具体的动人形象打动你,给你带来思想、认识,你通过复杂的生活形象,才提炼出你的一分理解、一种思想、一份诗意,这是你的灵魂……”

【方法一】将抽象的定义转化为形象的诠释

责 任 感

科学的定义把它说成是“责任感是指人们自觉地把份内的事做好的心情”。

这里的“人们”、“自觉地”、“份内的事”、“做好”、“心情”都抽象的。如果我们通过“感性具体——思维抽象——思维具体——意象的物化”这个形象思维的过程,把它们转化为可歌可泣的、可以触摸的形象,就能达到化枯燥为形象、化腐朽为神奇的功效。

[示范]《责任感》

“责任感是诸葛孔明‘鞠躬尽瘁、死而后已’写就的《出师表》,责任感是孔繁森离家别母、血洒高原树立的公仆丰碑,责任感是贝多芬挑战人生、超越自我谱写的《命运交响曲》,责任感是保尔·柯察金顽强拼搏、热爱生命铸造的烈火金钢。”

又如:

包 装

“包装是商品独特显眼的外壳,包装是房子富丽堂皇的外壳,包装是帅哥身上笔挺的西装,包装是丑妇手上绚丽的太阳伞,包装是模特儿在T型舞台上走出的一字猫步。”

【方法二】将论证过程由科学的纯逻辑的推理转化为有文学语言特性的形象丰满的图景展现

[解说]当你要论证它的进步意义时,如果能用形象化的较景来说话,就能避免就事论事,从而达到化虚(逻辑推理)为实(图景展现)的目的,使文章思路洞开、想象纷呈。

[示范]《假如时光可以倒流》

“假如时光可以倒流,我们可以去感受一下炎黄时期的史前文明,可以去见识一下秦始皇的残暴和秦二世的昏庸,可以去参观一下那修了35年却被项羽一把火烧掉的富丽堂皇的阿房宫,可以去采访一下曾经哭倒那劳民伤财的万里长城的孟姜女……

又如《克隆技术高度发达的明天》:

“随着克隆技术的发展,也许明天当我们上街闲逛时,可以见到西施、王昭君开了美容院,貂蝉、杨玉环开了一家时装店,红拂、梁红玉成了武术教练,武大郎仍在卖他的烧饼,柳敬亭则已经站在了电视转播室里说书……”

这些语言都成功地避免了纯逻辑的推理,将抽象、乏味的论证过程演绎成了一幅幅血肉丰满的形象的历史画卷,可谓是“心游天仞,精骛八极”。

【方法三】将纯自然形象转化为审美形象

[解说]现实生活是我们写作的源泉,山川房屋、田野大地,鸡犬虫鱼、山羊白兔,英雄豪杰之辈与怯懦猬琐之流皆可入文。但我们如果不赋予这些形象以丰富深刻的精神,我们所写的形象就是没有深度、没有美感的形象。狄德罗曾经说过,艺术家首要的重要的任务在于寻找重大的思想。罗丹也明确指出:“我们在人体中崇仰的不是如此美丽的外表旧形,而是那好像使身体透明发光的内在光芒。”这里讲的“美丽的外表旧形”,就是纯自然形象;“透明发亮的内在光芒”,就是具有着深刻精神的审美形象。在议论文的论证过程中,如果我们抓住了事例的审美形象,将使文章境界大开。

[示范]《祖国》

“祖国是什么?最简单的回答就是,它是与你有血缘关系的一片土地以及生活于其中的人和事。然而,当苏轼放言‘大江东去’的时候,当岳尽歌咏‘八千里路云和月’的时候,当文天祥叹息‘零丁洋里叹零丁’的时候,当于右任悲鸣‘山之上,国有殇’的时候,当毛泽东感慨‘问苍茫大地,谁主沉浮’的时候,祖国是什么的答案还会这么简单吗?”

[点拔]文章中的“放言‘大江东去’”、“歌咏‘八千里路云和月’”、“叹息‘零丁洋里叹零丁’”、“悲鸣‘山之上,国有殇’”、“感慨‘问苍茫大地,谁主沉浮’”,就是苏东坡、岳飞、文天祥、于右任、毛泽东等人的审美形象。他们已不是一般意义上的伟人,而是有着丰富审美意蕴的精神丰碑,这就是用审美形象铸就的文采。

第四招 综合表达——让文章多一份精彩

今天是5月8日,离高考只剩下28天的时间。当老师说这话的时候,同学们的心情可能是紧张、兴奋、激动、忧虑、喜忧参半、跃跃欲试等。

这些词语都表现了同学们不同的心情或者说心理状态。现在就每一个词语,把它扩展为句子。

可能出现的答案:

听了老师的话我感到心里一阵紧张。

高考即将来临,我觉得特别的兴奋(激动)。

马上就要到黑色的七月,我的心情非常忧虑。

检验十年面壁成果的时候来到了,我跃跃欲试。

只剩下最后28天的时间,我的心里说不出是什么滋味,可说是喜忧参半。

【抒 情】上面这些句子,从表达上来说称为“抒情”。

表达方式:用语言文字表情达意时,有一个方法或手段问题,人们习惯上将它称为表达方式,或表达方法。基本的表达方式有5种:叙述、描写、抒情、议论、说明。记叙文常用的是前三种。

上面的句子容易与心理描写混淆,请注意:描写是就对象的状貌、情态等作具体形象的描绘、刻画,心理描写是对人物心理活动、内心世界的直接描写。

[解说]表达、抒发作者自己的情思、情感就叫“抒情”。抒情的方法有两种:一种是直接抒情,一种间接抒情。直接抒情,又称直抒胸臆,指作者在文章中直接抒发感情。上面的句子都属于直接抒情。直接抒情往往会产生很强的感染力,例如柯岩的《周总理永远和我们在一起》:周总理,我们的好总理,你在哪里呵,你在哪里?你可知道,我们想念你,——你的人民想念你!

【叙述基础上的抒情】

但是,我们要把自己的内心感受告诉读者,如果只是一味地说:啊,我是多么痛苦!啊,我为什么不能像小鸟那样的飞呢?我多么地爱你啊,亲爱的妈妈!这几天我心里比较烦比较烦比较烦!……读者会有怎样的感受呢?他会觉得你装腔作势,虚情假意,是在作秀。这时候,你“啊”字用得越多,感叹号用得越多,读者心理越厌烦反感。为什么呢?因为大家对你所指的事物不了解,更不理解,缺乏必要的情感基础,自然就不会产生共鸣。因此你的抒情要产生感染力,就必须告诉读者4个“W”,即“谁”(who)“什么时候”(when)“什么地方”(where)“干什么”(what)。那么,如何使上面某一个抒情句子在读者的心中产生共鸣?

[示例]今天早上,语文老师来上课,课前发下了第30张综合练习卷。看着一抽屉未完成的练习卷,想想一个个老师的劝告,我头痛得要命。唉,这几天心里实在是比较烦比较烦比较烦。

显然,有了前面的一段叙述文字,最后一句的抒情就有了依托。由此可见,叙述是抒情的情感基础,抒情是叙述的思想升华。叙述和抒情一结合,不但使读者知道发生了什么事,而且也能感受到作者的情感,触摸到作者的思想脉搏。

【描写基础上的抒情】

光有叙述、抒情,就好像人有了一副骨架和一点灵魂,但还欠血肉。这血肉就是我们通常所说的“描写”。那么,什么是描写,描写又有哪些类型呢?

[解说]描写是就对象的状貌、情态等作具体形象的描绘、刻画。按描写对象分,可分为人物描写、环境描写、场面描写、细节描写;按描写角度分,可分为正面描写、侧面描写;按描写的疏密程度分,可分为白描、细描等。描写可以更具体地告诉读者某种实际内容,而且可使作品更形象、更生动。

[示例]数学考试刚结束,语文老师抱着一大摞卷子,满头大汗地走进教室。他推了推厚瓶底似的眼镜,威严地扫视了一下整个班级,慢条斯理地说:“同学们,要加油啊,离高考只有28天了。”这句话差不多每个教师都要说上几回,偏是我的心理稳定性不够,每次听到类似的话,心都会像小鹿似的“怦怦”跳上一阵子。这不,语文老师话还没说完,我的心已跳个不停。我偷偷地瞥了一眼语文老师,他依然是一脸的严肃,一边侃侃而谈,一边发下第30张综合练习卷。看着一抽屉雪片似的未完成的练习卷,想想一个个老师苦口婆心的劝告,我的头像套上了一个金箍,痛得要命。我死劲地揉了揉发胀的太阳穴,暗自长叹了一声:唉,这几天心里实在是比较烦比较烦比较烦。

【与议论想结合的抒情】

这段文字主要加上了一点描写的内容,但我们可以看出,它比原稿要生动多了。那么,是不是做到这一步就算是最好的了呢?也不是。尽管记叙文主要的表达方式是叙述、描写和抒情,但是如果能在其中加一点议论,有时会使文章显得更有深度,更有灵气,更有感染力。特别是议论与抒情常常是你中有我,我中有你,密不可分的。

[示例一]今晚,这中秋良宵啊,我们一家不只是怀念哥哥,也怀念那些在自卫反击战中像哥哥那样献身的英灵;今晚,这八月良宵啊,怀念起哥哥的,又何止我们一家,还有那千千万万阖家团聚的祖国亲人……

这是议论,但在议论中抒发了对哥哥和无数为国献身者的怀念。

[示例二]数学考试结束,语文老师抱着一大摞卷子,满头大汗地走进教室。他推了推厚瓶底似的眼镜,威严地扫视了一下整个班级,慢条斯理地说:同学们,要加油啊,离高考只有28天了。这句话差不多每个老师都要说上几回,偏是我的心理稳定性不够,每次听到类似的话,心都会像小鹿似的“怦怦”跳上一阵子。这不,语文教师话还没说完,我的心已跳个不停。可是又有谁能理解我的心呢?谁会来抚慰我躁动不安的灵魂呢?我偷偷地瞥了一眼语文老师,他依然是一脸的严肃,一边侃侃而谈,一边发下第30张综合练习卷。看着一抽屉雪片的未完成的练习卷,想想一个个老师苦口婆心的劝告,我的头像套上了一个金箍。痛得要命。难道我们就注定要经受这炼狱般的磨难?难道我们的青春只能在考不完的试卷中体现自己的价值?我死劲地揉了揉发胀的太阳穴,暗自长叹了一声:唉,这几天心里实在是比较烦比较烦比较烦。

加进去的虽然只有四个反问式的议论句,但这些句子表达了作者对应试教育的不满与反抗,使整个一段文字的立意变得更深刻,作者的观点更显突出,思想性也进一步加强了。

【总 结】通过上面一个实例的反复演练,同学们可以看到,融叙述、描写、议论等表达方式为一体进行间接抒情,较单一的直接抒情更具艺术魅力,这正是我们写好记叙文的重要法宝。

要写好一篇记叙文,首先必须确定自己的情感,然后根据自己的情感选择提炼材料,再加以细致的描写,在必要的地方画龙点睛地穿插一点议论。对任何一篇记叙文而言,叙述是骨架,描写是血肉,而抒情与议论则是灵魂,这四者是缺一不可的。总之,我们要学会综合运用多种表达手法,使我们笔下的文字显得生动活泼、栩栩如生、醒人耳目、启人深思。

【赏析回味】

1.你试展开一幅地图,思索一下各地的变化,该有多么惊人。沙漠开始出现了绿洲,不毛之地长出了庄稼,濯濯童山披上了锦裳,水库和运河像闪亮的镜子和一条条衣带一样布满山谷和原野。(在叙述中寄寓赞美之情)

2.“是我的——”她气势汹汹地嚷了半句,就扭过脸去。在月光下,我看见她眼里晶莹发亮,我也看见那条枣红底色上撒满白色百合花的被子,这象征纯洁的感情的花,盖上了这位平常的、拖毛竹的青年人的脸。(在描写中寄寓崇敬之情)

3.惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?我懂得了衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。(在议论中抒发愤怒之情)


]]>
作文精彩语段分类集锦 Wed, 08 Jul 2020 15:04:56 +0800 作文精彩语段

(一)人生意义篇

1.人生如一本书,应该多一些精彩的细节,少一些乏味的字眼;人生如一支歌,应该多一些昂扬的旋律,少一些忧伤的音符;人生如一幅画,应该多一些亮丽的色彩,少一些灰暗的色调。新 课 标 第 一 网

2.人生是一支歌,悠扬的旋律谱写出你春天的耕耘和秋天的收获。人生是一首诗,悠远的意境抒写着你失意的懊恼和成功的欢乐。人生是一台戏,精彩的剧情演绎着你创业的艰辛和成功的喜悦。

初中语文学霸提分笔记,初中提分必备

30 淘宝 购买

3.如果说人生是一首优美的乐曲,那么痛苦则是其中不可或缺的音符。如果说人生是一望无际的大海,那么挫折则是一个骤然翻起的浪花。如果说人生是一片湛蓝的天空,那么失意则是一朵漂浮的淡淡的云。

(二)生命感触篇

1.生命真是一个奇迹。一枝从污泥里长出的夏荷,竟开出雪一样洁白纯净的花儿;一粒细细黑黑的萤火虫,竟能在茫茫黑夜里发出星星般闪亮的光。一株微不足道的小草,竟开出像海洋一样湛蓝的花;一只毫不起眼的鸟儿,竟能在枝头唱出远胜小提琴的夜曲;一条柔软无骨的蚯蚓,居然能在坚实的土地里如鱼在海中似的自由遨游。

2.生命是盛开的花朵,美丽舒展,绚丽多姿;生命是精美的小诗,清新流畅,意蕴悠长;生命是优美的乐曲,音律和谐,婉转悠扬;生命是流淌的江河,奔流不息,滚滚向前。

(三)读书学习篇

1、善思则能“从无字句处读书”。读沙漠,读出了它坦荡豪放的胸怀;读太阳,读出了它普照万物的无私;读春雨,读出了它润物无声的柔情。读大海,读出了它气势磅礴的豪情。读石灰,读出了它粉身碎骨不变色的清白。

2、书籍好比一架梯子,它能引导我们登上知识的殿堂。书籍如同一把钥匙,它能帮助我们开启心灵的智慧之窗。书籍是知识的一台电脑,题目是主机,目录是键盘,文字、标点是书籍的内存。

(四)为人处世(真诚、宽容、感恩)

1.冰雪覆盖的时候,我们需要一团火来取暖;暗夜无边的时候,我们需要点点星光来取暖;前途茫茫时,我们需要一盏航灯来取暖…… 四季轮回,心里滤不去的是烦恼和忧愁,脚下略不去的是艰辛和伤痛。寒天冷日,让我们用什么来温暖迎风而立的自己?留些真诚给自己取暖吧。

2.穿梭于茫茫人海中,面对一个小小的过失,常常一个淡淡的微笑,一句轻轻的歉语,带来包涵谅解,这是宽容;在人的一生中,常常因一件小事、一句不注意的话,使人不理解或不被信任,但不要苛求任何人,以律人之心律已,以恕已之心恕人,这也是宽容。所谓“己所不欲,未施于人”也寓理于此。

3.感恩是一种处世哲学,是生命中的大智慧。人生在世,不可能一帆风顺,种种失败、无奈都需要我们勇敢地面对,豁达的处理。这时,是一味地埋怨生活,从此变得消沉?还是对生活满怀感恩,跌倒了再爬起来?英国作家萨克雷说:“生活就是一面镜子,你笑,它也笑;你哭,它也哭。”感恩,是一种唱歌生活的方式,它来自对生活的爱与希望

(五)理想青春篇

1.青春是一本书,有悲伤也有欢乐; 青春是一条河,有平缓也有险恶; 青春是一个早摘的苹果,有甜有涩, 青春是一条充满风景的路,有平坦有坎坷!啊, 青春,你是那早晨树梢上低声鸣叫的小鸟, 你是那湛蓝天空放飞的信鸽, 你是我回忆里永远不褪色的日记, 你是我生命中永远欢唱的赞歌!

2.青春,是一轮喷薄而出的朝阳,瑰丽的光芒映照着我们灿烂的面庞;青春,是余韵不绝的歌曲,跳跃的音符拨动着我们年轻的心弦。青春是一种令人羡慕的资本。凭着健壮的体魄,你可以支撑起一方蔚蓝的天空;凭着顽强的毅力,你可以攀登上一座巍峨的高山。凭着旺盛的精力,你可以开垦出一片肥沃的土地;凭着超人的智慧,你可以描绘出一幅精美的画卷。

(六)同学友谊篇

1.初中三年,光阴荏苒。忆同学少年,良多趣味。我们曾谈曹操青梅煮酒,纵论天下英雄;我们曾诵李白举头望明月,细诉思乡情怀;我们曾吟周敦颐爱莲篇章,立下君子之志;我们曾学毛泽东指点江山,歌颂风流人物……如今,这些都如片片枫叶,珍藏在你我青春的诗集。

2.朋友是什么?朋友是快乐日子里的一把吉它,尽情地为你弹奏生活的愉悦;朋友是忧伤日子里的一股春风,轻轻地为你拂去心中的愁云;朋友是成功道路上的一位良师,热情地将你引向阳光的地带;朋友是失败苦闷中的一盏明灯,默默地为你驱赶心灵的阴霾。

3.友谊,源于爱心。跌倒时,伸出扶持的双手,忧伤时,送上一缕安慰;孤独时,捎去一瓣心香。如果说友谊是一颗常青树,那么,浇灌它的必定是出自心田的清泉;如果说友谊是一朵开不败的鲜花,那么,照耀它的必定是从心中升起的太阳。多少笑声都是友谊唤起的,多少眼泪都是友谊揩干的,友谊的港湾温情脉脉,友谊的清风灌满征帆。

4.我们用友谊写一本书,一本厚厚的书。在书里:友谊如珍珠,我们共同穿缀,连成一串串璀璨的项链;友谊如彩绸,我们共同剪裁,缝制成一件件绚丽的衣裳;友谊如油彩,我们共同调色,描绘出一片片美好的景色;友谊如花种,我们共同撒播,培育出一个五彩的花坛。

(七)亲情家庭篇

1.家就是一个充满亲情的地方,它有时在竹篱茅舍,有时在高堂华屋,有时也在无处住宿的流浪人群中。没有亲情的人和被爱遗忘的人,才是真正没有家的人。

2.鸟儿有一个温馨的家,鱼儿有一个幸福的家,花儿有一个美丽的家。生命都有属于自己的家。家是心灵的港湾,人生的驿站;是情感的归宿,灵魂的延续。家为我们遮风挡雨,给我们无穷的力量。漫漫人生,家与我们相伴永远。

3.在人生短暂而漫长的路途中,给你快乐的也许是你的朋友,让你美丽的也许是你的追求,令你充实的也许是你的事业,但是,使你温暖的必定是你的母亲。她用她的身体为你阻挡着寒气袭人的风霜,更用她的爱心为你消除了成长中的烦恼,用她的智慧为你化解了一次又一次的迷惘,母亲永远是你的灿烂阳光。

4.母亲是疲惫中的一杯龙井,当你软弱无力时,只消几口就使你神清气爽;母亲是烦恼中的一曲古筝,当你意气消沉时,优雅的旋律飘荡,眼前立即一片青翠;母亲是挫折中的阵阵清风,当你惊惶伤心时,为你拭去焦躁的汗水,梳理好零乱的思绪;母亲是困难中的一根拐杖,当你脚步蹒跚时,帮助你找好重心,支撑起一片希望的原野。

5.母亲的一切言行都赋予了孩子一事实上的精神与灵性,在无形中定格了孩子一定的质量与价值。母亲的微笑和亲吻是抚慰孩子心灵的最好的良药;母亲的拥抱和鼓励是激励孩子前进最恒久的动力;母亲的取舍和好恶是孩子认识世界最原始的标尺。

(八)成长成熟篇

1.成长的滋味是地上的一棵小苗渴望长成参天大树。成长的滋味是海中的一条游鱼渴望跃过龙门,遨游沧海。成长的滋味是天空的一只小鸟渴望自由自在的飞得好高好高,云海任由搏击。

2.成长是一种痛,但我不愿让它留下伤痕。成长是一种蜕变,经历了磨难才能破茧而出。在成长的路上往往是孤独的,要学会在没有人喝彩的时候自己给自己加油。不用畏惧,不用担心,勇敢、坦然地面对成长中遇到的一切给自己鼓励,给自己信念,给自己快乐。在成长的旅程中,我们需要的是从容的经历,平静的感知,勇敢地面对。

3.站在成人的门槛上,眼前或许仍然是一张张稚嫩的脸。年轻而明亮的眼睛,透露出那么一丝愤世嫉俗,寂寞的笑容里潜藏着淡淡的忧伤。也许成长是这样:忧伤和着欢喜,失落和着欣慰,喧哗和着宁静。

4.曾经苦涩的日子,在回忆的画面里,已酿成芬芳。每当夜幕迈着轻盈的脚步姗姗而来,白昼的繁华和喧闹渐渐销声匿迹,在朦胧和宁静的夜晚,我常常陷入无边的回忆之中。在回忆中,那曾经许下的愿望和美丽的诺言,那执著的坚持与不懈的努力,都化为幸福的叶片,被我精心收藏。

(九)个性自我篇

1.盈盈月光,我掬一杯最清的;落落余辉,我拥一缕最暖的;灼灼红叶,我拾一片最热的;萋萋芳草,我摘一束最灿的;茫茫人海,我要选择哪一种最符合我性情的人生?

2.如果是小草,就不要羡慕大树的伟岸参天,你依然可以长成一片翠绿;如果是麻雀,就不要羡慕雄鹰的搏击飞翔,你依然可以在枝丫间寻找快乐;如果是小溪,就不要羡慕大海的惊涛拍岸,你依然可以在山涧自由流淌。生而为人,就不要羡慕别人的天赐良机,做自己的,给自己一方天空。

3.个性既彰显独异又彼此映衬。高山阳刚大气,流水阴柔秀美,水的环绕弥补了山的僵直和呆板。刚柔相济,才自然和谐。月亮明媚皎洁,浮云轻闲飘移,云的烘托弥补了月亮的孤独和冷清。烘云托月,才更有意境。草原广袤宁静,骏马嘶鸣奔腾,马的点缀弥补了草原的单调与空寂。动静相间,才更有生机。因此,挺拔的白杨无须蔑视岩松的横斜,高洁的水莲不必羡慕牡丹的富贵。万物各有风采,世界才气象万千。

(十)和谐自然篇

1.和谐是鸟儿那坚硬的翅膀的,没有了它,人类再也无法飞翔;和谐是汽车那提供动力的发动机;没有了它,人类再也无法奔驰;和谐是帆船那种伸展的白帆;没有了它,人类再也无法冲浪。所以,我们要携手让和谐永存,保卫我们美丽的家园。

2.天空的和谐,是穿一身蓝;森林的和谐,是披一身绿;阳光的和谐,如钻石般耀眼;落日的和谐,留下了最后的美丽

3.人与自然的和谐,成就了可持续发展之美;人与社会的和谐,造就了繁荣富强之美;人与人的和谐,促成人性之美。原来,美,源自和谐!

4.人的和谐,就是冷静与热情同在,就是刚柔相济,德威并存,就是身心俱健,活力四射。社会的和谐,就是全体社会成员共同进步,就是各地区、各区域共同发展,就是每一项事业可持续发展。让人和社会都和谐,让社会与人齐发展。


]]>
怎样在记叙中穿插议论 Wed, 08 Jul 2020 15:04:56 +0800 在记叙中穿插议论,是记叙文最为常见的写作技法之一。一般来讲,记叙中的议论主要有如下作用:第一,表达作者的观点;第二,抒发作者的情感;第三,表现人物形象;第四,深化文章的主题;第五,严密文章的结构;第六,增强文章的艺术感染力。有的时候议论用得好,可以对上述这几种作用进行综合的表现。那么,我们如何在记叙之中穿插议论呢?

一、在记叙中穿插议论,应有明确的目的

这种目的,大体上表现在上面的所说的六个方面。但在具体运用中,就要注意:

1.要着重对最典型的事例进行议论。

2.要着重在最动人之处进行议论。

3.要着重在作者感情最激动的时候进行议论。

4.要着重在点示全文的意义时进行议论。

5.要着重在对文章的结构起重要作用时进行议论。

我们在对作文进行构思时,就应该考虑到要不要穿插议论,就要考虑到这议论在文中的作用是什么,从而有的放矢地安排记叙中的议论。

二、在记叙中穿插议论,应掌握一定的方法

1、泼墨法

这是最常用的一种方法,是在文章的结尾处集中一大段语言文字进行议论,给人以“泼墨如雨”的感觉。

【例如】课文《一面》,专门安排了课文的第二部分进行尽情的议论,以表达作者内心的激情:

他微笑着,默认地点了点头,好像我心里想要说的,他已经统统知道了一样。这一来不会错了,正是他!憎(zng)恶黑暗有如憎恶魔鬼,把一生的时光完全交给了我们的民族,一位越老越顽强的战士!我又仔细地看他的脸——瘦!我们这位战士的健康,差不多已完全给没有休息的艰苦工作毁坏了。他带着奖励似的微笑,指着《铁流》对我说道:“这书本来可以不要钱的,但是是曹先生的书,现在只收你一块钱本钱;我那一本,是送你的。”

2、点示法

即用很少、很精粹、很关键的文句,或在文章的开头,或在文章的结尾,或在文章的中间(主要是在文章的结尾)“点”一下,人们往往称这一“点”为“画龙点睛之笔”。

【例如】《狼》的结句是:“狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉!止增笑耳”。前者表现出一种评价和赞美,后者表现了一种嘲讽,显示了一种哲理。

3、呼应法

主要地表现为首尾呼应,结尾与文题呼应。这种方法使用熟了,也可以用于段与段之间的呼应。

【例如】课文《这不是一颗流星》就使用了呼应法收束全文。文章的结尾写道:“……我原以为,孩子天真纯洁的念头像流星一样会转瞬即逝,现在我明白,这绝不是流星,这是一颗心,这颗心比大人们更真诚更纯洁”。这段议论与文题遥相呼应,既点了题,又表现出一种结构之美。

4、穿插法

也就是以叙为主,边叙边议的方法,其笔法是在文章的一个一个的层次之中安排议论的内容。

【例如】的《白杨礼赞》和《谁是最可爱的人》就是这样。《白杨礼赞》的开头、中间、结尾,反复出现对白杨树进行抒情、议论的句子,不仅使全文的结构分外地严密,而且也不断地强化了对主题的渲染。《谁是最可爱的人》开篇便以抒情、议论表达感受,揭示中心;然后每叙述一个故事,就用抒情议论之笔,穿插一段文字;结尾安排了大段的文字,进行抒情和议论,进一步深化文章主题,激发人们的情感。

三、在记叙中穿插议论,应避免滥发议论

在记叙中穿插适当的议论,往往可以使文章锦上添花,但如果使用不当,不知道记叙文是以记叙这种表达方式为主的,不知道文中的议论,应是在充分记叙的基础之上有感而发,于是随意点缀,勉强凑合,或者大发议论而又空洞无物,那么这就是滥发议论。我们要避免滥发议论,就要注意在穿插上下功夫,做到紧扣内容,衔接自然,灵活、简洁、适度地进行记叙中的议论。

四、在记叙中穿插议论,应注意表达要求

1、议论要适当

【例如】学生作文《我的老师》中,“今天想来,她对我的接近文学和爱好文学,是有着多么有益的影响”这一句议论,既点示了事情的意义,抒发了作者的情感,又表示一个内容层次的结束,真可谓恰到好处。

2、议论要简洁

【例如】学生作文《我的老师》中穿插有这样一处议论:“在一个孩子的眼睛里,他的老师是多么慈爱,多么公平,多么伟大的人啊!”其中的三个“多么”内含丰富,角度巧妙,寥寥几个字表达出厚实深刻的思想内容。

3、议论要精美

【例如】学生作文《荔枝蜜》中“我不禁一颤”这一段,语言精美,结构也精美,“对人无所求”与“给人的却是极好的东西”、“不是为自己”与“而是为人类”、“是渺小的”与“却又多么高尚”三处对比,层层深入,有情有理,对蜜蜂的奉献精神作了高度的赞美。

4、议论要动情

【例如】学生作文《挖荠菜》末段的议论:“孩子,让我们多谈心吧……想想你们妈妈当年挖荠菜的情景,你们就会珍爱荠菜,珍爱生活。你们就会懂得什么是幸福,怎样才会得到幸福”。这一段话语重心长,情真意切,既是点示文章的主题,又抒发了一位妈妈对孩子们“珍爱生活”“懂得幸福”的期望。

五、在记叙中穿插议论,应注意表达角度

记叙文中的议论,不是能够随意地、凭空地进行的,它必须切合全文的主题,服务于作者的表达意图,因而有不同的表达手法和不同的表达角度。下面我们列举“在记叙中穿插议论”的一些例子,以说明这些基本的表达角度。我们可以由此举一反三,进行体味、借鉴、学习,使自己能够准确、熟练地运用不同的表达角度。

角度一:点示主旨

【例如】《同志的信任》的结尾是:“鲁迅先生不是中国共产党党员,可是,在所有的共产党员的心目中,他永远是一个能以生命相托付的、最可信任的同志”。这一段话与文题相呼应,既是对鲁迅先生的高度评价,也以充满感情的语言点明了全文的题旨。

角度二:进行评价

【例如】《为中华崛起而读书》,作者用了这样一段议论收束全文:“这是多么宽广的心胸啊!在他的心里装着整个国家,整个民族。有了这样的胸怀,才能产生伟大的志向,成就伟大的事业”。这是对人物的思想境界进行评价、颂扬。同样,我们也可以用这种写法对事件的结果进行评议。

角度三,突出意义

【例如】《看戏》的结尾是这样的:“……这不能不说是一个奇迹。这种奇迹只有在我们的国家里才能产生——因为我们拥有这样热情的观众和这样热情的艺术家”。这段议论将全文的主题作了升华,从对艺术家的赞颂升华到对优越的社会主义制度和人民热爱艺术的赞颂,突现了事物的本质意义。

角度四:抒发情感

【例如】《小橘灯》中有这样精彩的抒情式的议论:“这朦胧的橘红的光,实在照不了多远;但这小姑娘的镇定、勇敢、乐观的精神鼓舞了我,我似乎觉得眼前有无限的光明!”作者的激情不仅凝聚在对“小橘灯”的赞颂上,而且由对小姑娘的敬佩升华为对“小橘灯”的象征意义的揭示,具有动人心弦的表达效果。

角度五:渲染气氛

【例如】《最后一课》,作者写到“看见韩麦尔先生坐在椅子里,一动也不动……”时,有这样成段的议论:“只要想想:40年来,他一直在这里……可怜的人啊,现在要他跟这一切分手,叫他怎么不伤心呢?……他们明天就要永远离开这个地方了”。这一段议论,渲染出一种浓浓的悲剧气氛,深情地表现了小弗郎士对老师告别家园时那种依依不舍心情的理解和同情,有力地强化了小说的感染力量。

角度六:蕴含哲理

【例如】《枣核》的结尾是:“改了国籍,就不等于改了民族感情;而且没有一个民族像我们这么依恋故土的”。这一个议论段,既点示了全文的主旨,也道出了深刻的哲理,“改了国籍,就不等于改了民族感情”一句,闪现着理性的色彩,给人以深刻的启迪。

我们要善于联系,善于积累,在未来的学习中使我们对这方面的写作知识有更深刻、更全面的认识。


]]>
巧用27句作文开头,为作文锦上添花 Wed, 08 Jul 2020 15:04:56 +0800 作文的开头是就像是作文中的头彩部分,好的开头能给人耳目一新,眼前一亮的感觉,也能为作文增色不少。但是很多同学提起笔,却不知道如何下笔,针对这个情况,为同学们总结了一些比较好的开头,希望能在作文上,为你们提供帮助:

1.乐观就是那直上青天的一行白鹭,乐观就是那沉舟侧畔的万点白帆,乐观就是那鹦鹉洲头随风拂动的萋萋芳草,乐观就是化作春泥更护花的点点落红。

2.命运是项羽英雄末路自刎乌江时的那一声仰天长啸,命运是屈原留在汨罗江畔的那一串串沉痛的叩问,命运是贝多芬在双耳失聪时指尖下所击出的那一曲曲悲壮的交响,命运是奥斯特洛夫斯基双目失明后写下的那一页页辉煌的华章。

3.骨气就是孟子“富贵不能淫,贫贱不能移”的忠贞不渝。骨气就是李白“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”的傲岸不羁。骨气就是于谦“粉身碎骨浑不怕,要留青白在人间”的刚强不屈。骨气就是叶挺“人的身躯怎能从狗的洞子爬出”的凛然不惧。

4.友情,是人生一笔受益匪浅的储蓄。这储蓄,是患难中的倾囊相助,是错误道路上的逆耳忠言,是跌倒时的一把真诚的搀扶,是痛苦时抹去泪水的一缕春风。

5.宽容的朋友一定情同手足,宽容的家庭一定幸福美满,宽容的民族一定强盛不衰,宽容的世界一定和平美丽。

6.每个人对人生的价值都有困惑。中国有句古语“君子不受嗟来之食”,却也有“大丈夫能屈能伸”;有李白受不得半点委屈而曰:“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”;也有勾践忍辱负重、卧薪尝胆;有项羽刚直不阿自刎于乌江;也有刘邦忍气吞声最后成就霸业;有宰相肚里撑船的邓小平;也有被人逼着走完二万五千里长征路的毛泽东。

7.花朵把春天的门推开,绿荫把夏天的门推开,硕果把秋天的门推开,飞雪把冬天的门推开,真诚把友谊的门推开。

8.生命有时是“驿外断桥边,寂寞开无主”的无奈,但更是“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的执着;生命有时是“欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山”的困窘,但更是“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的豪迈与乐观!

9.美是游荡在寒冬中的几点残雪,美是漫步在蓝天上的几缕浮云,美是跳跃在湖面上的一抹夕阳,美是回荡在密林中的几声鸟鸣。美是飘浮在蓝天中的白云,美是缠绕在青山脚下的绿水,美是春天小雨打湿了的浅绿,美是秋天田野上的一片金黄。

10.马克.吐温说过:“一只脚踩编了紫罗兰,它却把香味留在了你的脚上。这就是宽容。”

11.青春是用意志的血滴和拼搏的汗水酿成的琼浆——历久弥香;青春是用不凋的希望和不灭的向往编织的彩虹——绚丽辉煌;青春是用永恒的执著和顽强的韧劲筑起的一道铜墙铁壁——固若金汤。

12.信念是巍巍大厦的栋梁,没有它,就只是一堆散乱的砖瓦;信念是滔滔大江的河床,没有它,就只有一片泛滥的波浪;信念是熊熊烈火的引星,没有它,就只有一把冰冷的柴把;信念是远洋巨轮的主机,没有它,就只剩下瘫痪的巨架。

13.毅力,是千里大堤一沙一石的凝聚,一点点地累积,才有前不见头后不见尾的壮丽;毅力,是春蚕吐丝一缕一缕的环绕,一丝丝地坚持,才有破茧而出重见光明的辉煌;毅力,是远航的船的帆,有了帆,船才可以到达成功的彼岸。

14.青春,是三月争奇斗艳的花朵,是七月缤纷的太阳雨,是十月灼人的红叶;是喷雾的旭日,是竞发的百舸,是搏击长空的雄鹰;是弹着欢乐的琴弦,是一路坎坷,一路执著地奔向大海的小溪,是挺直了躯干,舒展了满怀的葱茏,热烈地拥抱蓝天的白杨。

15.冰心说道:“爱在左,情在右,走在生命的两旁,随时撒种,随时开花,将这一径长途,点缀得香花弥漫,使穿枝拂叶的行人,踏着荆棘,不觉得痛苦,有泪可落,却不是悲凉。”

16.悲观的人,先被自己打败,然后才被生活打败;乐观的人,先战胜自己,然后才战胜生活。悲观的人,所受的痛苦有限,前途也有限;乐观的人,所受的磨难无量,前途也无量。在悲观的人眼里,原来可能的事也能变成不可能;在乐观的人眼里,原来不可能的事也能变成可能。悲观只能产生平庸,乐观才能造就卓绝。从卓绝的人那里,我们不难发现乐观的精神;从平庸的人那里,我们很容易找到阴郁的影子。

17.没有蓝天的深邃,可以有白云的飘逸;没有大海的壮阔,可以有小溪的优雅;没有原野的芬芳,可以有小草的翠绿。生活中没有旁观者的席位,我们总可以找到自己的位置,自己的光源,自己的声音。

18.“成功的花,人们只惊羡它现时的明艳;而当初的芽,却浸透了奋斗的泪泉,洒满了牺牲的血雨。”我们每个人都渴望成功,那么我们就应该在刚刚起步的时候,用我们无悔的付出,去浇灌隔那刚刚萌芽的种子。

19.成熟是一种明亮而不刺眼的光辉,一种圆润而不腻耳的音响,一种不需要对别人察颜观色的从容,一种终于停止了向周围申诉求告的大气,一种不理会哄闹的微笑,一种洗刷了偏激的淡漠,一种无须声张的厚实,一种并不陡峭的高度。

20.人生错过的总比没错过的多,每个人都有无数次的错过。所以我们不必为自己的错过而歉疚而悲哀,应该为自己的拥有而喜悦。错过漂亮,你拥有健康:错过健康,你拥有智慧;错过智慧,你拥有善良;错过善良,你拥有财富;错过财富,你拥有安逸;错过安逸,你拥有自由;错过自由,你拥有人格。

21.一位诗人说过:过错是短暂的遗憾;错过,是永远的遗憾。这也许正是一种美丽,正如维纳斯的断臂,让人回味无穷,而回忆里总有一种甜甜的酸酸味道。错过了蓝天的深邃,才可以有白云的飘逸;错过了大海的壮阔,才可以有小溪的悠然;错过了原野的芬芳,才可以有小草的碧绿。

22.如果你失去了金钱,你只失去了一小部分;如果你失去了健康,你只失去了一小半;如果你失去了诚信,那你就几乎一贫如洗了。

23.盈盈月光,我掬一杯最清的;落落余辉,我拥一缕最暖的;灼灼红叶,我拾一片最热的;萋萋芳草,我摘一束最灿的;漫漫人生,我要采撷世间最重的———毅力。

24.当我们一无所有的时候,我们也能够说:我很幸福。因为我们还有健康的身体。当我们不再享有健康的时候,那些最勇敢的人可以依然微笑着说:我很幸福。因为我还有一颗健康的心。甚至当我们连心也不再存在的时候,那些人类最优秀的分子仍旧可以对宇宙大声说:我很幸福。因为我曾经生活过。常常提醒自己注意幸福,就像在寒冷的日子里经常看看太阳,心就不知不觉暖洋洋亮光光。

25.青春是早晨的太阳,她容光焕发,灿烂耀眼,所有的阴郁和灰暗都遭到她的驱逐。青春是江河里奔涌的激浪,天地间回荡着她澎湃的激情,谁也无法阻挡她寻求大海的脚步。青春是一只高飞在天的鸟,她美丽的翅膀像彩色的旗帜,召唤着理想,憧憬着未来。青春是一棵枝叶葳蕤的树,她用绿色光芒感染着所有生灵,使春天的景象常留在人间。青春是一支余韵不绝的歌,她把浪漫的情怀和严峻的现实交织在一起,拨动每一个人的心弦。青春是蓬蓬勃勃的生机,是不会泯灭的希望,是一往无前的勇敢,是生命中最辉煌的色彩。

26.信任是一种有生命的感觉,信任也是一种高尚的情感,信任更是一种连接人与人之间的纽带。你有义务去信任另一个人,除非你能证实那个人不值得你信任;你也有权受到另一个人的信任,除非你已被证实不值得那个人信任。

27.青春是用意志的血滴和拼搏的汗水酿成的琼浆——历久弥香;青春是用不凋的希望和不灭的向往编织的彩虹——绚丽辉煌;青春是用永恒的执著和顽强的韧劲筑起的一道铜墙铁壁——固若金汤。


]]>
作文精彩语段赏析 Wed, 08 Jul 2020 15:04:56 +0800 主题:青春

青春是水,是正在东逝的水。

青春是柴,是正在燃烧的柴。

青春是风,是正在弄舞的风。

水是淹没庄稼还是滋润土地呢?青春是创造辉煌还是甘于沉默呢?

柴是助长灾害还是完成使命呢?青春是无悔逝去还是满怀泪痕呢?

风是助长浪头还是帮帆过海呢?青春是造福人间还是贻害社会呢?

这就需要我、需要你、需要他来珍惜自己所拥有的可以用秒来计算的青春,珍惜一去将不再复返的青春,珍惜生命长河之中一段最有创造力的最辉煌的青春。

(选自安徽省中考满分作文《珍惜所拥有的青春》,题目:珍惜所拥有的 )

【点拨】本段文字最精彩之处:其一是将青春比喻成“水”、“柴”、“风”,令其形象生动丰盈;其二是将青春的选择,寓在排比与设问的组合句式中,语言风格突出,结论自然而然。

主题:感激

饥渴的旅人在茫茫沙漠里寻找到了绿洲,他会感激,感激天空滋润了这一片土地上的生命;焦急的母亲在车站等待远归的游子,她会感激,感激火车带来了孩子的身影;病重的老人苦苦寻觅,终于抓住了生的希望,他会感激,感激天使的救助让他远离死神。

柔弱的小草感激大树替它遮风挡雨,挺直的大树感激小草替它衬托伟岸;美丽的鲜花感激土地哺育了它的芳香,辽阔的土地感激鲜花为它装点希望;娟娟小溪感激大海容纳了它,无边的大海感激小溪为它增添了广阔与神秘。

(选自湖南省长沙市满分作文《留点感激在心中》,题目:留点感激在心中)

【点拨】上述两段“感激”的示例,表面上看内容很相似,都列举了不同事物所怀有的“感激”之情,而进一步推敲之后会发现,第二段“感激”的内容更加深入和丰富,将“感激”的主体拓展为双向的施予,这是对“感激”内涵的全新发掘和阐释。主题:十六岁

十六岁的天空,就像维也纳的四月,在经受了暴雨洗礼后是惊艳,是更清幽的香。十六岁的天空是一块大表,初阳和迟暮,血红和黑夜,更替更替再更替,乐此不疲;十六岁的天空是一座沙漏,盈满和匮乏,叛逆和困惑,反复反复再反复,覆水难收。青春的十六岁,溢满栀子花悠悠的清香,夏日的阳光里只有可以追求的骄纵被偷换成了长大。

(选自浙江省绍兴市中考满分作文《十六岁的天空》,题目:十六岁的天空)

【点拨】本段文字以花朵的清香来开启和收束段落,使得所叙述的对象“十六岁”如花季绽放。另外,作者善于运用想象的手法,将抽象的“十六岁”具体化为“大表”、“沙漏”,形象地呈现了“十六岁”花季的平凡与不凡之处。

主题:今天

今天真好。

好在花季的我们有似火的热情,即使跌断翅膀,也要带着血与泪飞翔。

好在花季的我们有不服输的精神,即使头破血流,也要为了理想疯狂。

好在花季的我们有初生牛犊不怕虎的勇气,即使山再高,水再深,硬是要闯过……

今天,我们手捧万卷书,在书海中遨游,以书为伴,其乐无穷。

今天,我们用太阳的火焰点燃青春的火把,今天,今天,我们真好。

(选自江苏省南京市中考满分作文《今天真好》,题目:今天真好)

【点拨】作者用采用三句诗行道出了“今天真好”的理由何在。今天好在:我们有似火热情、有不服输的精神、有初生的勇气……这些青春所独有的特质被诗一样的语言所包装,自然流露出一种花季少年的昂扬霸气。主题:感激

拥有一颗感激的心,你会发现母亲的唠叨充满着关切的爱意;拥有一颗感激的心,你会发现老师的批评也满含深切的期望;拥有一颗感激的心,你会发现同学之间偶尔的摩擦也是人际关系的润滑剂。

如果你即将告别母校,请感激老师带你走出迷惘;如果你即将离开朋友,请感激他们在陪伴你的岁月里让你懂得什么是友情;如果你刚开始人生的旅途,请感激你的父母给了你生命,并且关心爱护你这么多年。

(选自湖南省长沙市中考满分作文《留点感激在心中》,题目:留点感激在心中)

【点拨】本文段有两层内容,分别是“拥有一颗感激的心”的结果以及如何做。最大的写作特点是从身边生活举例,运用排比句式,内容亲切且段落层次井然。

主题:习惯

习惯是所有伟人的奴仆,也是所有庸人的帮凶。它可以让你获取财富,也可以让你穷困潦倒;它可以给你带来成功的喜悦,也可以品尝失败的后果。习惯是你的终身伴侣,也可能是永远的仇人;习惯是你最好的帮手,也可能成为你最大的负担;习惯会推动你前进,也可以拖累你导致失败。好的习惯会给你带来鲜花和掌声,让你迈进成功的殿堂;坏的习惯会给你造成贫穷和苦难,甚至把你引入毁灭的深渊。习惯尽管难以改变,但并不是不可以改变,而且,最重要的是,习惯无论好坏,它都掌握在你自己的手里,它完全听命于你。既然如此,我们还有什么理由不养成一个受益终生的良好习惯?

(选自安徽省中考满分作文《习惯左右命运》,材料:《傅雷家书》)

【点拨】世间很多事物,都应该辩证地看,否则就会有所偏颇。比如习惯,就有好坏之分。本文段条分缕析地列举了好习惯与坏习惯的利弊,在客观的分析之中,养成一个受益终生的好习惯的结论自然得出。主题:梦想

柔嫩的小草从石缝里弯弯曲曲地钻出来,人们说,那是小草在圆追求阳光的梦;蜗牛背着沉重的壳艰难地往葡萄架上爬,人们说,那是蜗牛在圆追求自然赐予的梦;人从小树立远大理想,努力学习,人们说这是人在圆追求生命光辉的梦……

梦想是我们前进的动力,我们每一个人,都要圆梦,为梦想不断追求,为梦想锲而不舍。在圆梦的路上,往往不能一帆风顺,成就不会蓦然从天而降,而需要付出艰苦的努力去采撷。

(选自湖南省娄底市中考满分作文《梦》,话题:梦)

【点拨】用其他事物追求梦想的表现来引出自己追求梦想的决心,在对比与例举的写作手法中,将抽象话题梦想形象化。有触类旁通之妙。

主题:母爱

母爱是饭桌前的晏晏谈笑,是柴米油盐间的琐碎细腻;是满怀爱意的一个眼神,是求全责备的一声抱怨;是别离后辗转低回的牵挂,是重逢时相对无语的瞬间。常常,一个简单的电话,一句平常的问候,都是对母爱最生动的演绎和诠释。没有荡气回肠的故事,没有动人心魄的诗篇,从来不需要费心费力地去想起、去呵护,却永远如水般静静地流淌在我们生活的每一个角落,悄悄地滋养温暖我们的身体和心灵。虽然我们常常会因为它平常而忽视,常常因为它朴素而忘记,可是当我们伤痕累累、满心疲惫之时,最先想到的还是母亲,只有她可以不计得失地敞开胸怀接纳我们。

(选自重庆市中考满分作文《我从你那里来》,材料:爱心与孝心)

【点拨】叙写母爱,无须用华丽的字眼,只要撷取生活中的点滴小事,就能描摹出母爱的平凡且伟大的特质。也只有透过琐碎、细微的细节,才能传达出无微不至的母爱的精髓。主题:体验生活

生活是酒,体验就是尽情畅饮:潇洒不羁,激情澎湃。生活是茶,体验就是静心品味:怡然自得,旷远幽静。生活是水,体验就是努力感知:清新无奇,至净至纯。生活中的点点滴滴藏身于不为人知的角落,只有体验过其中的滋味,才能发掘出人生最闪亮的地方。

(选自甘肃省中考满分作文《人生极处是体验》,话题:体验)

【点拨】体验是一个很抽象的作文话题,作者首先将体验的对象充分具体化,即生活。然后细化体验生活的种种滋味,由是,文段内容充实而动人。

主题:对手

给自己选一些真正的对手吧!和他们为伴,以对手的强大作为自己的动力,这才是生命走向强健的坚实台阶。

给自己选一些真正的对手吧!让自己在一次次新的挑战中攀登新的高峰。竞争的过程,不仅仅是超越别人的过程,更是挑战自我的过程。

给自己选一些真正的对手吧!“适者生存”的竞争,“狭路相逢勇者胜”的较量,促进了人类社会生生不息的进步。“生于忧患,死于安乐”,是颠扑不破的真理。

给自己选一些真正的对手吧!生命,因对手而精彩!

(选自重庆市中考满分作文《生命,因对手而精彩》,话题:生命)

【点拨】作者从“对手”之于生命的正面意义入手,采用并列式的段落,依次展开了“对手”所具有的各种“正能量”的分析。层次清晰,说理干净利落。主题:读书

品读书中一行行美丽的方块字,仿佛行走在小城的大街小巷、曲水石桥。当你惊讶于书中精巧的构思,或者陶醉于书中美丽的词藻,你就不由得不相信,这一切好像是为了你而特制。每一条向晚的青石街道,每一弯映月的小桥流水,甚至墙角的野花,屋檐下的青草,都彰显着作者和文章的灵魂。它们令你感动,给你温馨,让你感到流淌在心中的韵律或慷慨激昂,或悱恻缠绵。

(选自贵州省贵阳市中考满分作文《沉醉在“沧桑古城”的世界里》,题目:沉醉在 的世界里)

【点拨】这是一则描述读书感受的句段。诚然,唯有“沉醉”在读书的世界里,才能领略作者所言的各种美妙。那是一次身临其境、妙不可言的邂逅和交流。

主题:脚印

桥曾坚固,但已坍塌;路虽沧桑,但已破旧;街曾繁花,但已被拆;巷虽深远,但已变迁。唯有不变的,是那生命里留下的深深脚印。

时间的流逝没有磨灭老巷的脚印,历史的沉沦没有碾碎生命力的脚印。大地上,天空中,深海里……无处不是人类的气息、生命的脚印。世界在变迁,见证历史的,唯有那脚印和埋藏其中的生命的精髓。

(选自湖北省黄冈市中考满分作文《在生命过程中留下深深的脚印》,话题:深深的脚印)

【点拨】作者在“变化”与“不变化”的事物的对举描述中,清晰地阐述了一个生活哲理:生命不是一场“雁过无痕”的虚妄,曾经留痕,就不会枉费生命的尺寸光阴。主题:分享

分享是一种博爱的心境,学会分享,就学会了生活。

分享是一种思想的深度,深思的同时,你分享了朋友的痛苦。

分享是一种生活的信念,明白了分享的同时,就明白了存在的意义。

快乐的分享,痛苦的承担。在你与人分享的时候,就肩负着一份重任。让他更快乐,让痛苦全部溜走,让阳光洒满你的心灵。

(选自山东省威海市中考满分作文《分享生命》,材料:自己享受与留余)

【点拨】本语段采用“诠释定义”的方法,解析了“分享”是什么。同时运用排比句式,整齐有序地呈现了分享的内涵和真谛。

主题:阳光心态

让我们心存感激,你就会看到,在我们周围,有许多好心人,互相帮助,互相关爱,人与人之间和睦相处,世界是如此和谐温暖。

让我们心存希望,你就会看到,白天有太阳,夜里有星星,任何美好的梦想都有可能成为现实,你的心中就会充满无限光明。

让我们心存光明,你就会看到,眼前永远都是一派明媚的春光,草儿好绿,花儿好香,风儿好柔,你的心情一定会愉快而舒畅。

有了这种心境,面对巍巍高山,你会说:“无限风光在险峰。”面对漫漫长路,你会说:“山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”面对茫茫前途,你会说:“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。”

所以,请你敞开心扉吧,让阳光永驻心中,这样你的心里就会永远没有黑暗!

(选自山东省滨州市中考满分作文《让阳关永驻心中》,题目:让 永驻心中)

【点拨】本语段最佳之处在于,作者分条列举了“阳光心态”各种表现形式,并细腻地描绘了“阳光心态”所收获的美好效果,令人不禁对“阳光心态”产生了无限憧憬。主题:一起走过的日子

初三的日子是苦的,然而有你陪我共饮这杯苦咖啡的心情是甜美的。多少次听见你在门外踱来踱去的脚步声,多少次回头瞥见你躲在门后隐隐透出的关爱的眼神。每当这时,暖意便会给我力量,那是你带给我的力量。夜已深,其他人都已睡去,我又拿起琴练习起来,想要去体会琴声中穿透着的美丽。

你和我,一起走过了这段日子,有苦,有甜,那是咖啡伴着可乐的美妙。

生命短暂,有爱绵延千里,却是永恒……

(选自浙江省绍兴市中考满分作文《你我走过的日子》,题目:你我走过的日子)

【点拨】本语段撷取了生活中的两幕情景,虽然平常普通,但是却道出了母亲对孩子时时刻刻的体贴与关心。这也是陪伴的真谛,虽然无声,但是有情。

主题:诚信

诚信是买东西忘记带钱时,老板仍将货物塞在你手中,送你出门时的轻轻一笑。

诚信是一连串失败后,朋友们主动伸出的那一双双温热的手。

诚信是为徘徊在路边的陌生人指路后,看到他脸上的灿然一笑。

诚信可以是从前百年老店里赊账的账单;也可以是今天人们手中的信用卡。

(选自山东省威海市中考满分作文《点亮心灵的灯》,题目:点亮心灵的灯)

【点拨】诚信是现代人交际的一个重要规则,作者用事实说话,列举了身边体现诚信的几则事例,由是,诚信的内涵一目了然。主题:那是一首歌

那是一首歌,呢喃地轻唱着。用最温柔的声音,面朝青春,无悔地唱着。那是一首歌,熊熊大火燃烧黑夜的时候,面朝跳动的火星,歇斯底里地唱着,为了正在沸腾的青春,最后的最后,勇敢地倔强一回。

那一首歌,是青春尚未褪色的时候,母亲教我吟咏的。那句句平淡而有生命的歌词,早在我心中生了根,长出的是一棵并不高大的栀子树,开出的是并不稀奇的栀子花,闻到的是芬芳的青春。此刻,流一滴泪水,祭奠离别的初三。

(选自重庆市中考满分作文《那是一首歌》,题目:那是一首歌)

【点拨】诚然,青春本身就是一首歌。作者先是采用或温柔或强烈的节奏展示出了青春之歌的活力,后续文字归于平静,于平淡之中道出青春之歌的真谛:平凡却芬芳。

主题:今天真好

今天,我们浪漫且多情。今天的我们,会独自登上峰顶,体会“一览众山小”的豪情,会一步步踏上台阶,体会“人往高处走”的人生哲理;今天的我们,会对着悠悠长夜轻吟“明月几时有,把酒问青天”,会仰面于苍穹之中感受“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”;今天的我们,会找一条僻静的小河,细细品味垂钓人生;今天的我们,浪漫细腻,如雾、如雨、如风。考试失败时,我们会指天痛斥“为什么考题总和我们过不去”,算是泄恨;朋友离去时,不顾“男儿有泪不轻弹”的“警世名言”,潇洒地挥一袖清泪在风中,道一句“珍重”。

(选自江苏省南京市中考满分作文《今天真好》,题目:今天真好)

【点拨】第一句“今天,我们浪漫且多情”总领文段,而后分写今天的我们是如何“浪漫且多情”的。作者善用古诗词对应生活,文字清新且内涵丰富。主题:渴望

我渴望幻化成一缕清风。风是所有故事的见证,所以我会看见许多美丽的故事。如果风中有雨水,那一定是我的泪。看见有人伤心、难过,遇到不幸的事情,我会轻轻走向不幸的人,给他带去抚慰,同他一起留下悲伤的泪水;看见有人欢笑,获得意外的惊喜,我会迈着轻快的步子跑向他,和他一起舞蹈,留下欣喜的眼泪,见证别人的故事,那很幸运。

(选自新疆建设兵团中考满分作文《我渴望幻化成一缕清风》,题目:我渴望 )

【点拨】“渴望”的对象不同,所要描叙的内容就不同。文段中作者“渴望”幻化成一缕清风,拥有了一个见证者的形象,情感饱满,富有人格特点。

主题:幸运

当懵懂的我只有在您的手心中才能安睡时,你放下了忙碌一天的疲惫,用甜美的歌声哄我入睡;当任性的我哭着喊着不上幼儿园时,您忍住泪,用温暖的双手安抚我的不安;当青春期的我委屈落泪时,您承受着我倔强的话语,用最淳朴的语言让我平静。

妈妈,遇上您,我是多么幸运!您永远照亮我的生命。

(选自江西省中考满分作文《我很幸运》,题目:我很幸运)

【点拨】文段列举了亲子之间多个温暖的事例,虽然平常普通,但是采用排比的句式表达时,母爱特有的温暖便自然而然地倾泻而出。主题:告别

青春,是一个漏底的容器,捞不回如水的时光,只留下青涩甜蜜的梦想。三年同窗,即将告别。面对贤人志士们的告别之情,我不再伤感,曾经的努力,一定会让我们的告别带上淡淡的诗意,青色的风铃,必定会向着旭日扬帆远航,在那橙色的天空中,寻一轮火红的太阳。

枫叶的摇坠,是一种悲伤的必然;梧桐的飘落是一种凋零的必然;风雨的到来,是成功与美丽的升华,因为在那之后便是彩虹——愿告别如虹。

(选自江苏省常州市中考满分作文《告别如虹》,题目:告别 )

【点拨】诚然,眼泪并非是告别唯一的代名词,告别也可以是一种昂扬向上的心态和对未来美好生活的希冀。正如作者所言——告别如虹。

主题:乐观

拥有了乐观的胸怀,心灵犹如有了源头活水,时时溢润灵动的眼睛,去发现幸福,发现美,欣赏美。姹紫嫣红、草长莺飞是美,大漠孤烟、长河落日也是美。荷败菊谢就大煞风景了吗?为什么不用心去品味“留得残荷听雨声”、“菊残犹有傲霜枝”的优美意境呢?在城市,有霓裳倩影车水马龙、高楼大厦的繁华热闹;在乡村,有小桥流水、麦浪滚滚、蛙声一片的淳朴宁静。这就是乐观,这就是幸福。

(选自河南省非课改区中考满分作文《幸福原来就是一种乐观的态度》,题目:幸福原来 )

【点拨】拥有了乐观心态的人,会在败景中发现生机,会在残缺中发现圆满。由此可知,幸福来自于心灵的感受力。主题:青春的色彩

时间的长河带走了童年那朵最美丽的浪花。在艰辛的求学路上,我们迎来了人生的花季。青年时代的生活像散文诗一样浪漫而不失真实,又如摇滚乐一般杂乱而不失洒脱。瞧啊!生活的调色板上已经五彩缤纷。那如火的红色是我们满腔的激情,那柔和的粉色是我们纯洁的友谊,那空灵的青色是我们对未来的憧憬。当然,我们的生活不会一帆风顺,失败或挫折已经让我们初尝生活的苦涩。因此,我们生活的调色板留下了冷冷的墨绿和暗暗的土黄。

(选自上海市中考满分作文《我眼中的色彩》,题目:我眼中的色彩)

【点拨】用色彩用描摹青春,本身就是一个很新颖的视角。作者将多种色彩与青春对照,勾勒出了五彩的青春。

主题:被自己感动

生命就像一根透明的丝线,一端系着昨天的眼泪和欢笑,一端牵扯着明天的感动与收获。席慕容曾经说过:“青春的美丽与珍贵,在于它的无邪和无瑕,在于它的可遇而不可求,在于它的永不重回。青春本是无悔。”所以我们会带着自己的梦想,珍惜自己的韶华,掌握自己的命运,然后在回首时被自己感动。

(选自浙江省杭州市中考满分作文《被自己感动》,题目:被自己感动)

【点拨】人生正值“永不重回”的青春,这本身就是令人感动的一个生命节点。所以,把握青春,珍惜当下,就是“被自己感动”的源起吧。主题:面对失败

失败是成功的因素,没有它,不会使你耳边警钟长鸣;失败又是生命的重负,长久地背着它,跋涉的脚上会多磨出几个不应有的血泡。朦胧中我感悟到风雨之后的阳光。“自信人生二百年,会当水击三千里”!让洒脱与风雨同行吧。只有青春还在,我就不会悲哀,只要阳光还在,我就不会孤独、不会停歇,纵使身陷茫茫沙漠,希望的绿洲还在,我心依然飞翔。想到这里,我不禁笑了。

抬头,不知何时,天上多了几双眨动的眼睛,黑暗过后必是黎明,阴霾散尽,依然是彩虹,狂沙淘金始得金,扬起自信的风帆,迎难而上吧!别因一时的荒芜而永别了心灵的田野。

(选自山东省日照市中考满分作文《我依然飞翔》,题目:我依然 )

【点拨】失败是人生路上避免不了的风景,如何面对失败,是取得成功的重要砝码。作者用青春、阳光、自信迎接失败的挑战,文段充满了豪情和正能量。

主题:追求

追求一轮红日,便将强壮的身体化作了山峦去托起它;追求一个梦想,便将所有的心血化作了地平线去迎接它;追求一种成功,便将自信的力量化作了风景去展现它。

追求者上路了。他头顶烈日脚踏黄土,让骄阳晒着黝黑的胸膛,让热浪夹着干燥的尘土,裹拥着向前走去。要走多远?不知道。要走多久?也不知道。

怀着那颗滚烫的心,浑身淌着坚毅的血,抱着心中那个不灭的追求,他继续向前方走去。

追求者走得沉着,走得坚定,走得执着,走得自信和勇敢。

(选自湖北省宜昌市中考满分作文《追求心中的绿洲》,材料:孔子的话)

【点拨】“追求”的字面本身就充满了一种生命的激情。文段充分展现了追求者执着向前、积极进取的风貌,无论追求的对象为何,也无论脚下需要跋涉的路程有多远,追求者的目标只有梦想的前方,为此跋山涉水、日夜兼程而乐此不疲。主题:信念

一粒弱小的种子随风飘荡,坠落在深山里那狭窄的岩石缝中,她任凭风雨的吹打,烈日的炙烤,最终迎来了希望的甘霖,在坚硬的磐石上生根发芽。光阴似箭,日月如梭,深山中的那粒种子,如今已长出了青青的嫩苗。她呼吸着缕缕清新爽洁的空气,她吸纳着颗颗晶莹透亮的露珠。她的周围笼罩着团团烟霞,犹如置身于美妙的仙境之中。不久,那根根粗壮的茎,紧紧地攥住岩石的胸肌,野百合毅然决然地将自己的身躯挺立在悬崖边上,艰难地生长,微笑地生长。

(选自四川省内江市中考满分作文《野百合的信念》,话题:帮助自己)

【点拨】信念都不是凭空产生的,它需要特殊的环境来酝酿和烘托。譬如一粒野百合的种子,不幸的是她坠落在深山的岩石缝隙中,但由此迸发出来的信念,却带给她峰回路转的意外之美,这又是幸运的。

主题:经历风雨

经历了风雨,也许我们才会抛弃高不可攀的幻想,才会忘记不堪回首的沧桑,才会走出落花有意、流水无情的迷茫。经历了风雨,我们才能拥有“众人皆醉我独醒”的超然;经历了风雨,我们才能拥有“风景这边独好”的自信;经历了风雨,我们才能拥有“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”的傲骨;经历了风雨,我们才能拥有“久在樊笼里,复得返自然”的洒脱。

(选自安徽省中考满分作文《不经历风雨,怎见彩虹》,材料:挫折)

【点拨】文段采用了排比句式“经历了风雨,才会……”,在这样一组条件复句中,“经历了风雨”是各种收获的前提条件,而非负能量。由此可证,“经历风雨”其实是人生的一笔财富。主题:鼓励自己

心有多大,舞台就有多大。没有世人的掌声,我便用心灵奏乐,将自己先征服,先感动。我不能做到让所有人都认可我,但我可以做自己的神。有些人,经受不住打击,没有外界的掌声,他们便失去努力的方向,渐渐消沉;而有些人,就算身处黑暗之中,依然可以用心灵为自己点亮一盏明灯,照亮前方的路。

告别世俗的喧哗,告别浮夸的赞扬,静下心来,为自己鼓劲,让思想随心灵的奏乐,恣情地舞动。

(选自福建省南平市中考满分作文《为自己鼓劲》,题目:为自己鼓劲)

【点拨】世界可以很大,大到你无从把握;世界也可以很小,小到你可以做世界的主宰。作者选择了后者,先做自己内心世界的“神”,为自己喝彩,为自己加油,而后,大千世界倏然安静,因心而动。

主题:用心生活

花开的季节,让我们放慢脚步,用心品味花的芬芳。

雨落的季节,让我们斜倚门旁,用心领会雨的快乐。

果熟的季节,让我们流连乡间,用心体验丰收的喜悦。

雪飘的季节,让我们放开身心,用心体会雪花的精魂。

做个有心人,超然事外,用清澈的双眼去欣赏自然,欣赏世界,让心灵净化。

做个有心人,捕捉爱的瞬间。

(选自陕西省中考满分作文《做个有心人》,题目:做个有心人)

【点拨】法国大雕塑家奥古斯特•罗丹说:“美是到处有的,对于我们的眼睛,不是缺少美,而是缺少发现。”用这句名言可以完美地诠释上述文段的精髓。诚然,无论花开花落,无论雨疏风聚,只要你用心体会,就会发现生活的美妙。主题:乐趣

起初,读书真的让我焦头烂额,这都是些什么东西啊,烦躁得真想放弃。可慢慢静下心来,渐渐地能够融入到书中去了,之前的烦躁也慢慢消失,读书开始让我感受到了一些不一样的体会。随着时间的推移,我发现其实字里行间蕴含的深意是无法用图画所描绘的,文字里留给我的遐想,也是图画无法做到的。我竟然不自觉地开始了回味:周国平的《一个父亲的札记》,被他对女儿的深沉的爱打动;茨威格的《一个陌生女人的来信》,为他细腻的感情赞叹;聚斯金德的《香水》,为他美轮美奂的香气陶醉……穿过时间与空间的阻隔,静静沉醉在书的花园里,遥望繁星春水,俯视山下的呼啸山庄。

啊,原来书中也充满了乐趣,那里是我未能开垦的沃土。那一个个流传千百年的故事、一个个激励着数代人的启示,开始深深刻入我的灵魂,读书的快乐,在我心里已经是朵盛开的花儿。

上海市2014年中考作文佳作《这里也有乐趣》,题目:这里也有乐趣

【点拨】这段文字的动人之处在于,作者用最真实的读书历程,以渐进的方式,慢慢晕开了读书的无穷乐趣。其间还采用对比手法,将读书与图画所给予人的不同感受并举,强调前者的妙不可言。

主题:友情

“茫茫人海,知音难觅”,在人生长河中,我们要做的是取得成就,在我们努力奋斗的过程中,得到的是朋友的支持,有了友情,往往能推动人们积极向上,共同发展;有了友情,

往往能在迷失方向后,找回前进的道路;有了友情,更能感受到生活的乐趣。

翻看一届届的同学们的照片,我不禁感叹时光的飞逝,时光一去不复返,所以我们在遗失了以前的美好后,要珍惜现在的学习、生活,乃至于现在的友情。美好是容易失去的,因为前方等待我们的总是在人生道路上的坎坷,学习道路上的艰辛。我们会无暇顾及往事的美好,无暇顾及之前高洁的友情,但我们只要把坎坷当作人生道路上的小石子,用力将它踢走,将一切的忧愁化为乌有,就能感受到友情所带来的温暖。

浙江省杭州市2014年中考作文佳作《同学之间》,话题:处理人际关系

【点拨】文段思路清晰,一则讲述人生路上“友情”的不可或缺,一则讲述如何珍惜“友情”,两者都紧扣主题词展开,尤为可贵的是后半文字视野开阔,托出妨碍“友情”的某些阻力,凸显了作者的思想深度主题:我就是我

孤独的我用浪漫装饰着我的世界;用清雅熏陶着我的心灵;用信念支撑我的生命。我在我的世界里吟我的诗词;我在精致的日记里抒发着我的情怀,我在柔柔的月光下放飞无边的遐想,我在幽静的石径上捕捉浪漫;我在濛濛的细雨中感受梦境。我甚至想:我的世界只要一本书,一杯茶,一扇窗户,一盏灯,一个安静的屋子就行了。夜深人静时,我在我的那方天空做着我痴痴的梦。我用五彩缤纷的梦幻做翅膀,让它在蓝天白云下自由地飞翔。即使孤独,仍然美丽!

2014年安徽省中考作文佳作《说说我自己》;题目:说说我自己

【点拨】句段之首即用“孤独”一词统领全段,其后文字逐句展开“孤独”的独特魅力之所在。诚如作者所言,即便孤独如“我”,但依然精彩十分。

主题:美好时光

那些日子里,充满了吃的快乐。我生长在南方,小时候吃过的东西,到了成人后,好多已成为记忆。那时常常窜到同学家的甘蔗地里去吃甘蔗,吃得嘴角裂开;吃那些红红的水水的甜甜的樱桃,但吃不多,因为妈妈买得不多,可能有些贵吧;不过,没水果吃的时候,我还会和小朋友们吃生红薯,在放学的路上跑到水田里去挖荸荠吃,有时在水里涮涮擦擦啃了皮儿就吃了,不管卫生不卫生,真甜到心里。秋天来临的时候,还和同学上枣树,勾枣吃,是一种软软的清甜记忆。那时,奶奶还会在夏天给我们烙槐花饼吃,上树摘槐花的活儿我包了,我从没摔过。槐花饼很香,但现在我怎么做也做不出童年那种味道了。

2014年山东省枣庄中考作文佳作《那一段美好的时光》

【点拨】所谓美好,定是念念不忘。在作者眼里,那些美好的食物有色、有味、有景、有情,总能在现实的衬托下,对比出成长的不舍与留恋。美好如斯,故而难忘。主题:风景

一个人静静地走在那早已萧条的小道上,耳边忽闻一串串清灵的笑声,转过头,望着池塘边上那追逐嬉闹的身影,残阳洒下的余晖为她们镀上了一层暖暖的橘黄,犹如一张早已泛黄的照片……曾几何时,我们也曾那样肆意地奔跑过、大笑过。你说要带我爬遍每个山头,探险一个个岩洞;你说要带我去小溪捉鱼,带我去泛小舟;你说要和我一起去看日出日落,你说……你说的我都记得,可你却不会再出现,不会再拉着我的手,温柔地对我微笑了……

2014年苏州中考满分作文《不错过那抹风景》,题目:不错过那抹风景

【点拨】本文段由实入虚,即由眼前景物的描写转入到回忆中景物的叙写。虽说记忆中的画面仅仅是一个个口头的承诺,但却因未曾兑现,而更令人陡然怅惘,由此生发“不错过那抹风景”的主旨。

主题:答卷

有人说,人的一生就像是一张纸,初来人世,是一张白纸,一张人人都有的白纸,而要离开人世的时候,每个人的纸上就都画满写满了不同的东西。

人的一生何尝不像一份答卷呢?从呱呱落地的那一刻起便开始答题,到闭上眼睛的那一瞬,考试完毕,一个人的一生,便是这次考试的答卷。

如果你是个名人,或臭名昭著,或万古流芳,也许会有人在背后批改你的答卷,或将你留在答卷上的笔迹公之于众,可在多数的情况下,你是个平凡的人,没有人会去批改你的答卷,无妨分数高低,重要的是你过着怎样的日子。

2014年陕西中考满分作文《答卷》,题目:答卷

【点拨】直接把每个人生喻作一份“答卷”,令“答卷”气势大而磅礴,且内涵丰富。接着,作者又由大转小,将人生的答卷进行分类,一者为名人,一者为普通人。作者由此锁定文章的叙写目标,即“普通人”的人生答卷如何作答。主题:诗词

从孤远的大漠到温婉的江南,从陡峭的山巅到秀丽的湖畔,诗人的足迹踏遍祖国河山,留下了一首首不朽的诗篇。那遥远的北方,是“大漠孤烟直,长河落日圆”;那宁静的夜晚,是“野旷天低树,江清月近人”;那柔美的西湖,是“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇”。先人们用精准的措辞和独特的意境,寥寥数语就已经描绘出一幅幅山水佳作。我似乎看到,此时此刻,就有人站在我的面前,左手酒杯,右手狼毫,笔走龙蛇,是怎样的酣畅淋漓。就这样,足不出户,我却可以晓知天下美景——诗词,我的生活因你的润泽而精彩!

2014年天津市中考满分作文《我心灵的甘霖》,题目:我心灵的甘霖

【点拨】诗词的魅力之一,寥寥几笔,便可勾勒出事物的印象精髓。作者采用举例的方法,用经典的诗词名句,展现出祖国大好河山或壮美或柔媚的画面。段末“足不出户,我却可以晓知天下美景”,一语道出了诗词的精彩。

主题:生命的力量

忽然,那晶莹碧透的冰点上居然有了丝丝的闪动,是梅花要开吗?我欣喜若狂!一阵寒风吹来,吹得我瑟瑟发抖,梅花却纹丝不动,只是吹落了几块冰雪。看啊,那小小的梅花苞用力地向上顶着风,张开花瓣,但在上面有几块比它要大几倍的冰块。冰块稍稍上下移动了几下,但并没有掉落,而是死死地黏在那瘦弱的梅花上。那花苞毫不气馁,用力与冰块奋争。因为它知道,它要把最美的面孔展现在世人面前。瞬间,梅花张开它稚嫩的花瓣,将雪块无情地顶了下去,“啪”的一声掉进了雪里。而那朵绽放的梅花依旧在寒风中伫立着,花瓣是鲜艳的红色,层层叠起,里面淡黄色的花蕊根根向外伸展,散发着生命的力量,像太阳一样在雪地、寒风中传递着温暖和希望。

2014年山东青岛中考满分作文《我不为那件事后悔》,题目:我不为那件事后悔

【点拨】文段采用细节描写,展示了梅花在寒冬勇敢绽放的过程。一树梅花的悄然绽放,经过作者细心的捕捉与放大,每一个细微的动作和声响都具有了惊心动魄的效果,生命的蓬勃力量亦呼之欲出。主题:与文字结缘

与文字结缘,喜欢经岁月沉淀且令人心潮难平的东西。我们在生命之路虔诚相遇,或许无法揣摩掩藏在彼此内心的潮水,但在清丽的阳光下,在相似的情节中,邂逅了生命中最美的过程。每至此刻,便想吟咏一段,诵读一段,抒写一段,那情愫如玉城雪岭般冲上笔尖,关于瞬间与永恒,顿悟与升华,认知与超脱……文字在摩擦间生成。这种酣畅淋漓的感觉,痛快潇洒。笔画纵横交错变成汉字,汉字织成段落,段落堆砌叠加成文章,水到渠成。就像荒野草地上一棵植株新结的青果,带着青涩的清爽感觉,无比畅快。

2014年山东省临沂市中考满分作文《那一段与文字结缘的时光》,题目:那一段_____的时光

【点拨】缘,妙不可言。作者只能细细地描摹自己与文字结缘的美妙感受——或酣畅或清爽,这是和文字有缘才会自然生发出的一种美好情愫。生命因文字而精彩。

主题:出发

朴实有力的话语,却如一把尖刀,深深地刺进我的心,让我幡然醒悟。自己因为一点成绩便迷失了奋斗的方向,却不知终点就是个新的起点,生命的长河永无止境,人生没有绝对的终点。

就像徘徊在山间的小溪,它能冲破重重障碍,绕过树根,越过石头,终于抵达了宽广的江河,但它知道,这还不是终点,这是它汇入海洋的一个起点。人也一样,只有不断地追求目标,不断地再从终点出发,才能一步步地创造更大的辉煌。

从终点出发吧,因为人生没有终点,奋斗永无止境,生命不止,追求不息!

2014年江苏省泰州市中考满分作文《从终点出发》,题目:从终点出发

【点拨】其实,生命的每一天都是一场全新的出发,由是,出发不受任何终点的限制。文段中,作者用自身事例和自然规律两则材料,合力阐述了上述观点的合理性,也顺势拉高了人生的高度。主题:享受过程

花儿在夜空下悄悄地绽放,我走过去细嗅花香。问道“此时是否就是你最美的时光?”花儿却摇头不语。恍惚中,我似乎听见了花儿柔柔的情语,看见了花儿在种子里拼命地发芽,大口大口地吮吸着春天的甘霖。它在烈日下顶着骄阳、默默地呼吸、忍受着虫咬人踏、狂风暴雨、冰天雪地。春去秋来,终于开出花蕾。我貌似听到它笑着说:“这才是我最难忘、最享受的过程。”年幼的我嘟着嘴,不得其解,那过程是那样的艰辛,又有什么值得享受的呢?

我将这个问题留给了长大后的自己。

2014年咸宁市中考满分作文《享受这过程,OK!》,题目:享受这过程,OK!

【点拨】生命的意义不在于开端或结局,而是在乎过程之中的各种体会和感悟。文段巧妙地借助花儿的视角,阐释了“享受过程”的精彩和价值。花儿虽不语,但却用一个春夏的生命历程,践行了“享受”的真谛。

主题:聆听

最妙的还是听雨,向上看,听雨声落下,雨珠跳起,眼前想象着水珠拨拉轻弹,甘霖般打湿了飞檐上的辟邪,沿着黛瓦间沟汇集,没过丛丛瓦上草,草叶洗得碧绿,油油地在屋顶招摇,装点着古朴单调的屋顶,装点着屋里人淡淡的梦,然后呢,它流过一片一片的瓦,将瓦片儿洗干净,在瓦当处聚在一起,再向下,在石板上敲出一个玉石一样的音符。雨势激烈时,满屋的瓦便“铮”然齐鸣,如铁板琵琶。

2014年娄底市中考满分作文《这样的画面,让我流连》,题目:这样的画面,让我流连

【点拨】聆听,未必仅靠耳朵。文段综合运用了听觉、视觉等感官,用心刻画了“听雨”的美妙感受。那细致入微的雨声,那明净妩媚的雨声,恰在那某一个夏日,轻叩心扉,令人顿时神清气爽。主题:母爱的温暖

豆蔻年华的季节到来了,我不再是一个天真无邪的小女孩。步入初中,我便增添了些许烦恼。

周末回家时,你对我的变化洞若观火。整个白天,你一直默默看护着我,用你温暖的眼神驱散我心头的阴霾。天黑了,夏夜的萤火虫照亮了寂静的夜空。你在我睡熟的时候,轻轻地推开门,慢慢地走向我的床边,为我掖好蹬开的被角。你用小心翼翼的动作为我抚去花季的忧伤。

你的默默守望给了我最大的希望——当我浪费时日时,幡然悔悟,感动由之而生。

你的默默守望给了我莫大的安慰——当我抱怨劳累时,蓦然回首,总有你的身影。

现在,你仍是我的太阳!

2014年河南省中考满分作文《你是我的太阳》,题目:你是我的太阳

【点拨】太阳,寓意温暖。文段将这份温暖浸润在点滴细节之上。虽然只是简单的一日生活场景再现,但母亲细致入微的关爱,依然让我们沐浴到了太阳般的温暖。

主题:关爱老人

他也是个孩子,他也会在手机响起时,露出一份与平常不相符的激动,他总会笑着,用爽朗的声音与你交谈,你一句关心的话语,能让他一个人乐上好一阵子:“你看咱家孩子对我多好!”每一次和你见面,他总是会换上平日里舍不得穿的新衣服,像是个过新年的小孩子,面对桌上的饭菜,他总会把青椒一个个夹到自己碗里,因为他知道你不爱吃,就想着自己多吃一些……

他也是个孩子,他也爱和你谈天说地,每当发现你对他不予理睬的时候,他就像个孩子一样,伸手摸摸头,拉拉衣角,努力地寻找另一个话题。每当你拒绝他时,他就像一个受冷落的孩子一样,坐在藤椅上,一言不发,但此时你要是问他什么,他立刻又会得意起来,继续洋洋洒洒地说上一通……

其实,每一位老人也都是一个孩子。他们也会有孩子般的天真,他们会为你的一句话就欢呼雀跃起来;他们也会在夕阳里,感叹自己剩余不多的时光。他们就是这样,沧桑却又稚气。

2014年常州市中考满分作文《老人与孩子》,题目:老人与孩子

【点拨】“他也是个孩子”不断重复地出现在段首,像一个善意的提醒:父母老了,他们和我们的孩提时候一样也需要关心和呵护。文段真实地呈现了老人在孩子面前的各种情绪变化,看似幼稚,却震撼人心,极大地凸显了主题:他也是个孩子主题:等待

于是,我们想起斯克利维斯说:“耐心等待,风车从不跑去找风。”我们想起巴尔扎克说:“善于等待的人,一切都会到来。”我们想起大仲马说:“人类的一切智慧是包含在这四个字里面的:‘等待’和‘希望’。”从他们富有哲理的话中,我们终于明白,等待,是为了赢得一个更好的机遇,它不是懦弱,更不是退缩,你可能在等待的途中,重遇一个更好的自己。

于是,我们不再迷茫。我们背起行囊重新出发,因为我们已经在旅途中找到了新的武器——等待。无论是乌云密布使天地黯淡无光,还是大雨倾盆把盛夏的正午淋得一片漆黑,我们都不需要害怕,我们只需要站在原地等待,以我们最初的姿态。

当一切浩瀚都归于渺小,当一切喧嚣都归于沉寂,我们依然站在那里等待,纵使天寒地冻,山高水长。

但总有一天,漫长的等待会开出繁花,而花下的我们,终究会等到,那循花而来的成长。

2014年江西省中考满分作文《学会等待》,题目:学会等待

【点拨】文段采用三步走,完成了对主题“等待”的描述。第一步,名人格言诠释了“等待”的价值和意义;第二步,表达自我“等待”的决心;第三步,预告“等待”的美好结果。叙述充分,文思连贯。

主题:震撼心灵

恍惚之间,那火焰蔓延上整个视线,仿佛蒸干了身上心里所有的雨水与泪水。竟是一簇簇烈火般的花朵,开在枯干的假山上。那一抹赤红色将顽石的灰黑色冲淡在视野里,肆意绽放出倔强与不羁,摄人心魄。

心中顿时闯入“火树”这词藻来,似乎再没有更贴切的字眼儿能代替那雨中的精魂了。即便它没有白银粉饰的花瓣,那炽烈的颜色却足以让我良久地在雨中驻足。尽管一潭墨绿色的粘稠池水困住了它正欲张开的翅羽,深不可测的死寂也锁不牢它注定要绽放的命运。抖擞的花朵从假山顶如瀑般奔涌而下,仿佛熔岩从火山口流泻成一条河流,生生不息,永不休止。啊,多么绚丽的花朵,不,多么奔放的生命!蓦然,身后的背包不再沉甸甸了。

我也顾不上它原本的名字,就理直气壮地称它为“火树”,抛开了诗意的浮华与婉转,由衷地被这花儿震撼着。

2014年宜昌市中考满分作文《给夏花取一个好名字》,题目:给 取一个好名字

【点拨】“震撼”的源头,往往是因为眼前景物或场景的意想不到。比如文段中“火树”,无论是生存的条件或是自然环境都令人堪忧,然而,即便命运窘迫如此,它的花朵依然选择了肆意与炽烈的绽放。其张扬不屈的生命姿态,由此震撼了作者。主题:江南

江南,水乡。那里苇绿荷红,鸟飞鱼跃,河面上有渔歌互答。吱呀吱呀,一只乌篷船从莲叶间驶出,轻晃,撑船的渔家姑娘站在船头。她身旁的荷花轻轻摇曳,摇曳着姑娘清丽的笑意。竹篙划过,一道水纹荡漾着那笑容,漾在江南,永远的江南,梦中的江南。

江南,小镇。那里有九曲的桥,玲珑的水,那里有粉墙黛瓦,流水人家。青石板铺成的小路上,穿着淡粉柔白轻纱的女子走过,玉钗银簪金步摇,青丝迎风飞舞。环佩叮当,清脆地响,若有若无的香漫开,漫在繁华的小镇。那微湿的空气温润了江南,永远的江南,梦中的江南。

2014年江苏省南通市中考满分作文《这样的画面,让我流连》,题目:这样的画面,让我流连

【点拨】文段的画面感极强,围绕江南的两个标志性符号:水乡和小镇,细笔勾勒出了两幅江南所特有的人文风情画卷。无论是“苇绿荷红”的水乡,还是“粉墙黛瓦”的小镇;无论是撑船的姑娘,还是步行的女子,全都色彩饱满,形象温柔。这正是江南的气质和精髓。

主题:背影

那个渐远的背影,不因时光的流逝而在我心中消失,即使兰草般孤高傲世,杨柳般婀娜曼妙,海棠般娇羞柔弱,都在这大漠中消逝,唯有那怀抱琵琶的背影,泛着别样的光彩。自从踏上这条漫漫长路,便仿佛听见这大漠的落日在隐隐地叹息。

那个渐远的背影中,有一种淡淡的惆怅,不堪回首。长安的轮廓被漫漫黄沙所掩埋,对未来的前景一片茫然。惆怅终归是惆怅,依稀的背影中也带着些许欣喜,那是为了永世的和平、安宁和兴旺!

那个渐远的背影里,我仿佛看到夜晚汉匈两地载歌载舞的篝火,看到那热情的人们相互应答,相互祝愿;仿佛看到她在人群中欣然的笑容,笑容中也许有她对家乡美好时光的回忆,有她对故乡一山一水的依恋,也有百姓的安居乐业对她的安慰。仰望天边那轮新月,仿佛看到她开心地笑了,皎洁的月光同时照亮了她思念的故乡。

2014年贵阳市中考满分作文“追寻渐远的背影”,题目:追寻渐远的

【点拨】文段呈现了一幅想象中的“昭君出塞”的画面。虽然作者并未着意刻画人物的正面形象,但是通过几个特殊符号的运用,如琵琶、长安城、新月,足以清晰地还原出了特殊历史事件中人物的鲜明形象。每段首句“那个渐远的背影中”的复沓形式,又恰如其分地营造了怅惘和留恋的氛围。主题:乡村即景

一踏出屋门,一股清凉的夏风迎面吹来,缓缓拂过我的脸庞,轻轻的,凉凉的,滑滑的。转瞬间,那阵阵烦意随风而逝,烟消云散。我悠闲地走在乡间小路上,感到四周都被湿润清新的空气所笼罩着,夹杂着丝丝泥土的暗香。抬头仰望,整片天空犹如一块巨大的黑色穹幕,上面挂着一轮圆月,天幕上还缀着几颗或隐或现的星星,偶尔耳中飘进几声虫鸣和田垄边风吹杨树的簌簌声,整个村庄沉浸在夜的静谧中。驻足远眺,月光倾泻,似乎给一望无际的稻田镀了一层银色的光华。微风吹拂,整个田野仿佛一池清澈澄明的积水,细波微漾。一阵阵稻花的清香随之直钻鼻翼,沁人心脾。我闭上眼睛,仿佛看到了农民伯伯因丰收而喜悦的笑脸。怀着一份闲适,我继续漫步向前,一泓清澈的池水闯进我的视野。我坐在潭边,只听见那潺潺的流水,伴着清脆的蛙鸣。我仿佛听到了流水为大地的欢歌,青蛙为丰收年景的鸣叫。月光透过枝叶间的缝隙,在波光粼粼的水面上投下片片斑驳的树影,虚实交替,亦幻亦真……置身其中,只觉得自己就是那一颗星星、一束光华、一株稻子、一只鸣蛙……那时那地,已分不清哪是我,哪是景。

2014年江苏省扬州市中考满分作文《闲对风光独自游》,

题目:闲对风光独自游

【点拨】本文段最突出的写作特色是“虚实结合”。实写乡村夜晚所触——夏风;所嗅——泥土暗香;所观——夜空;所听——蛙鸣等。虚写农民丰收的场景以及自己融入夜景的感受,即联想的画面。虚实结合,内容丰盈。

主题:交流

俞伯牙的琴声在山间缭绕,没有人能听懂,可是当悠扬的琴声拂过江面时,却使钟子期听得如痴如醉。那么深奥又玄妙的琴声,竟被钟子期如此深深地领悟,俞伯牙感慨自己终于找到了一位知己。他们不是用话语来交流,而是用音乐交流,用心交流。所以当钟子期去世后,俞伯牙断琴而誓:不再弹琴。是啊,缺了知己,缺了可与之交流的人,抚琴而歌的意义又何在呢?这个故事在代代华夏子孙的内心泛起波澜,它让人懂得了人与人之间最近的距离正是心灵之间的交流。

只有真诚地用心去交流,你才能体会到真爱的神圣伟大,友谊的忠诚可贵。交流如春夜的细雨无声胜有声,一滴一滴默默地流坠,碾着时光的足迹,最终滴穿了人与人之间如磐石般坚硬的隔阂。是交流给心灵增添了一笔笔亮色,给世界带来了一份份温馨。交流如水,源古至今,奔流不息;交流如茶,淡而清香,越久越浓。

2014年厦门市中考满分作文“心与心的距离”,题目: 距离

【点拨】本文段最突出的写作特色是采用典例阐发主旨。即作者首先详细叙写了伯牙和子期互为“知音”的故事,树立起“交流”的最高标杆,由此引出主旨,即“交流”的重要性及其意义不言而喻。主题:点赞

路过一棵白杨树,树上只有寥寥无几的叶子,而白杨树的一个小树洞里有一束野雏菊,那是我白天上学时在路上采的。朵朵菊花散发着幽香,闻到那一缕幽香,我的心平静了许多,这时我想起了妈妈说的坚强,老师说的独立。我咬咬牙,坚定地笑了笑,抬头挺胸往前走去。我不怕了,我不怕了!白杨树上那一束雏菊,在月光下傲然地仰着头,似在微笑。我突然想到著名诗人路亚的诗歌《野雏菊》,并轻轻地吟诵起来:“五月甜蜜的忧伤正穿越她们/向我涌来/送来淡淡的香气/爱在其中繁殖……”

2014年黑龙江省绥化市中考满分作文《为自己点赞》,题目:为 点赞

【点拨】雏菊寓意坚强,作者将眼前和诗词中雏菊的不屈形象并举,合二为一地帮助人物摆渡了黑夜中的恐惧心理。

主题:力量

沉甸甸的铅灰色的云掠过头顶的天空,顷刻之间我听见雨声,舒缓有律,轻敲大地,身心疲惫的我却不知不觉睡去了。等我醒来时,金色的阳光再次洒满大地,我才想起那曾见过的小藤条。放眼望去,哪里还有它的身影,泥水肆意横流,浸没了墙下的小草,也似乎吞噬了它的生机。我有些懊恼,想起那个满墙花海的心愿,不禁有些失落,不知哪来的红丝落到墙上,沾满泥水,轻轻飘动,更增一份哀怨,我轻叹一口气。

日子如白驹过隙,转瞬即逝。等到茫然地过了几个月后,再回到老家那个乐园时,已迥然不同。晨光里露水在叶中闪烁着光辉,似有白色的星点小花散落其间,青色的根盘虬卧龙,显得苍劲有力,就这样,银色、金色、墨翠、深棕错落地铺满整个墙面,真像一幅绝美的山水画。

2014年湖北省荆州市中考满分作文“梦想的力量”,题目:梦想的力量

【点拨】文段采用托物言志的手法,用一棵藤的经历,喻示人生不惧风雨,梦想力量弥坚。主题:风景

虽然没有江南水乡的旖旎,但是它有一种来自苏北的质朴与平凡,它没有温婉美丽的风景,却依旧有人为它而驻足。这里虽然人烟稀少,但也不像乌镇、周庄这些江南古镇一般有着市井气息、商业浮华。它淡漠,像陶翁笔下的桃花源,不受世俗的污浊,保持着自己的风韵与独特,有着最原始的田园风光。它是喧嚣的世界中独存的一隅宁静,在这个平凡的世界,安然栖身。或许我一直追求的小桥水乡,其实远不及此处的“断桥浅溪茅屋”,它给了我原本追求浮华的心灵一个归于平静的理由。

我若有所思地点了点头,正好对上老妇人似笑非笑的眼神。“是啊,奶奶,走近了看,风景真的很美!”撑着伞,告别了老妇人,缓缓前行。雨丝又飘了起来,浅浅的清溪缓缓地流,流进了我的心田,流进了我的梦。是啊,走近了,才发现原来平凡的家乡才是我心中不一样的“小桥,流水,人家”。

2014年江苏省镇江市中考满分作文《走近了才知道》,题目:走近了才知道

【点拨】文段在整体对比的框架下,比较江南水乡与故乡山水的区别,前者的浮躁喧嚣与后者的宁静质朴彼此对照,作者的好恶取舍自然而然、水到渠成。

主题:阅读

纸页薄薄,载满了温柔的情爱,情思淡淡,漾开了深重的悲欢离合,笔法浅浅,铺开了无言的情路条条……记得每次捧着厚厚的书籍在皎白灯光下一字一句细细斟酌,心中总会弥漫开一种噎在心头化不开的感觉,一片静默中,将心分分厘厘填满感动。

……

那些饱蘸情意的字字句句点染心头,仿佛从未离开过,可在书上落满的尘埃足以证明那段渐行渐远的岁月,那本书安之若素地沉淀在书海之中,我看到它便会蓦然忆及,阅读,曾让我如此感动。主题:悔悟

爷爷,请您原谅我对您迟到的爱。

当您真的走了之后,我才发现,在我的生命里,失去了一个这么重要的人,原来您在我心中的地位是那么根深蒂固。我开始恨自己,恨自己为什么不知道多让您唠叨一会儿,恨自己为什么不知道多陪陪您,恨自己为什么不知道回报您的爱,恨自己为什么不珍惜与您在一起的日子。当看到您痛苦地拖着疲惫的身躯躺在病床上时,我才开始恐惧,才意识到我要失去您——我至爱的爷爷。我在后悔的边缘挣扎,可是一切早已太晚。迟到的爱,一种永远无法弥补的爱。为什么生活总是这样弄人,当我决定用我的所有去回报您时,您已经与我不在同一世界了。

(2014年广州中考作文佳作《迟了一分钟》,题目:迟了一分钟)

【点拨】本句段最大的特色是真情流露。作者采用列举的手法,娓娓道来其后悔的内容,虽然至简至朴,却因爷爷的离世而无法再得。这份天人永隔的苦楚,即便“迟了一分钟”,也令人终生追悔莫及。

主题:读书

读书好比品茗。一壶好茶,有的人拿它解渴,两三口便见杯底,浑然不知其味;有的人慢慢品尝,细细地斟酌,送入口中阵阵清香,其间味道多变,真让人回肠荡气啊!读书亦是如此,把读书看作是任务的人,我并不认为他会读出多少味儿来。静下心,抛开世俗之事,捧一本书,其乐亦无穷!

在我不长不短的人生之道上,伴着我的,是淡淡的书香。读书之乐,读书之趣,是无法用言语表达的。书,如一条幽静的小路,把人引入一片辽阔的天空;书,如一片蔚蓝的海,让人沉溺在这片蓝中;书,如一只小小的萤火虫,给在漆黑中迷途的人指引……带给我的,是一个纯净的世界,一片自由的天空,还有那让人心静的芳香。

(2014年邵阳中考作文佳作《一路书香一路歌》,题目:一路书香一路歌)

【点拨】作者首先借助“他山之石”,即饮茶,和盘托出了读书的真谛。再采用排比、比喻的手法,描绘出了一幅读书的唯美画面,令人不禁遐思和神往。


]]>
作文素材大派送:52段作文排比句 Wed, 08 Jul 2020 15:04:56 +0800 1.

黄土高原,是我挺起的胸膛;黄河流水,是我沸腾的血液;

黄帝陵丘,是我远古的怀想;黄海大潮,是我激荡的心声;

黄山劲松,是我不屈的脊梁;黄埔大桥,是我展开的臂膀;

大兴安岭,是我坚硬的肋骨;洞庭鄱阳,是我明亮的眼睛;

喜马拉雅,是我高昂的头颅;巍巍长城,是我不屈的脊梁。

2.幸福

幸福是“临行密密缝,意恐迟迟归”的牵挂;幸福是“春种一粒粟,秋收千颗子”的收获.。

幸福是“采菊东篱下,悠然见南山”的闲适;幸福是“奇闻共欣赏,疑义相与析”的愉悦。

幸福是“随风潜入夜,润物细无声”的奉献;幸福是“夜来风雨声,花落知多少”的恬淡。

幸福是“零落成泥碾作尘,只有香如故”的圣洁;幸福是“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”的豪壮。

幸福是“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的胸怀;幸福是“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的气节。

3.

水中的萍!当你随波逐流后,根基就没了。

空中的鸟!当你展翅蓝天中,宇宙就大了。

空中的雁!当你离开队伍时,危险就大了。

地下的煤!你燃烧自己后,贡献就大了。

4.成功与失败

种子,如果害怕埋没,那它永远不能发芽。

鲜花,如果害怕凋谢,那它永远不能开放。

矿石,如果害怕焚烧(熔炉),那它永远不能成钢(炼成金子)。

蜡烛,如果害怕熄灭(燃烧),那它永远不能发光。

航船,如果害怕风浪,那它永远不能到达彼岸。

5.

也许你无法拥有深邃的蓝天,但是你可以做飘逸的白云;

也许你无法拥有浩瀚的大海,但是你可以做清幽的小溪;

也许你无法拥有辽阔的草原,但是你可以做执着的绿洲。

只要你满怀信心,你就会感受到生命的意义。

6.朋友

朋友是快乐日子里的一把吉它,尽情地为你弹奏生活的愉悦;

朋友是忧伤日子里的一股春风,轻轻地为你拂去心中的愁云。

朋友是成功道路上的一位良师,热情的将你引向阳光的地带;

朋友是失败苦闷中的一盏明灯,默默地为你驱赶心灵的阴霾。

7.

一粒种子,可以无声无息地在泥土里腐烂掉,也可以长成参天的大树。

一块铀块,可以平庸无奇地在石头里沉睡下去,也可以产生惊天动地的力量。

一个人,可以碌碌无为地在世上厮混日子,也可以让生命发出耀眼的光芒。

8.青春

青春是一首歌,她拨动着我们年轻的心弦;

青春是一团火,她点燃了我们沸腾的热血;

青春是一面旗帜,她召唤着我们勇敢前行;

青春是一本教科书,她启迪着我们的智慧和心灵。

9.人生

如果说人生是一首优美的乐曲,那么痛苦则是一个不可缺少的音符。

如果说人生是一望无际的大海,那么挫折则是其中一朵骤然翻起的浪花。

如果说人生是湛蓝的天空,那么失意则是天际一朵漂浮的白云。

10.

母爱是人生的一首歌:责备是低音,呵护是高音,牵挂思念是母爱的主旋律。

感情是人生的一部分:亲情是序言,友情是目录,爱、恨、恋、想是感情故事的主题。

友谊是人生的一首歌:真诚是词,信赖是曲,理解,尊重是友谊的主旋律。

青春是人生的一首歌:成功是词,拼搏是曲,永不懈怠是青春的主旋律。

11.

知识是海洋中的一叶小舟:文史理工是船桨,情感智慧是风帆,老师学生是知识的孩子。

波的图像是人生的道路:波峰是成功,波谷是挫折,质点是波的图像的闪光。

海是水的一部字典:浪花是部首,涛声是音序,鱼虾海鸥是海的文字。

12.

风从水上走过,留下粼粼波纹;

骆驼从沙漠上走过,留下深深的脚印;

哨鸽从天空飞过,留下串串欢韵;

岁月从树林穿过,留下圈圈年轮。

啊,朋友,我们从时代的舞台走过,将给社会留下些什么?

花从春走过,留下缕缕花香;

叶从夏走过,留下片片荫凉;

风从秋走过,留下阵阵金浪;

雪从冬走过,留下种种希望。

啊,朋友,我们从人生的四季走过,将给人生留下些什么?

13.

没有落日般的瑰丽,没有流云般的飘逸,但可以有水晶般的清纯与透明。

没有大山般的巍峨,没有湖水般的轻柔,但可以有岩石般的坚毅与稳重。

没有大海般的浩瀚,没有瀑布般的飞泻,但可以有泥土般的朴素与随和。

14.

书籍好比一架梯子,它能引导我们登上知识的殿堂。

书籍如同一把钥匙,它能帮助我们开启心灵的智慧之窗。

时间好象一把尺子,它能衡量奋斗者前进的进程。

时间如同一架天平,它能称量奋斗者成果的重量。

时间就像一把皮鞭,它能鞭策我们追赶人生的目标。

时间犹如一面战鼓,它能激励我们加快前进的脚步。

15.爱心

爱心是一股甜甜的泉水,使不幸的人忘记生活的苦涩;

爱心是一首动听的歌谣,使生活枯燥的人感到生活的乐趣;

爱心是一眼潺潺流动的泉水,使饥渴的行人感到人生旅途的甘甜;

爱心是一首优扬动听的歌谣,使踽踽独行的人感到人生的美好;

爱心是一股流淌在心头的泉水,使沉浸在痛苦中的人们感到人间的甘甜;

爱心是一曲回荡在耳边的歌谣,使孤独的人们感到人间的温暖;

爱心是一股撞开冰闸的春水,使铁石心肠受到震撼;

爱心是一座亮在黑夜的灯塔,使迷途航船找到港湾;

爱心是一瓢纷洒在春天的小雨,使落寞孤寂的人享受心灵的滋润;

爱心是一泪流淌在夏夜的清泉,使燥热不寐的人领略诗般的恬静;

爱心是一柄撑起在雨夜的小伞,使漂泊异乡的人得到亲情的荫庇;

爱心是一道飞架在天边的彩虹,使满目阴霾的人见到世界的美丽;

爱心是一杯泼洒在头顶的冰水,使高热发昏的人得能冷静地思索;

爱心是一块衔含在嘴里的奶糖,使久饮黄连的人尝到生活的甘甜。

16.关爱

关爱是一个眼神,给学生无声的祝福;

关爱是一缕青风,给学生身心的舒畅;

关爱是一场春雨,给学生心田的滋润;

关爱是一句问候,给学生春天的温暖。

17.

小溪是勇敢的,它不畏高山峻岭的阻隔,不畏脚下道路的崎岖,勇往直前。

大树是坚强的,它不畏狂风暴雨的打击,不畏严寒酷暑的煎熬,昂首屹立。

灯塔是无畏的,它不怕无边黑暗的包围,不怕常年累月的孤独,永放光芒。

18.

人需要祝福,需要快乐,需要思念。

如果一滴水代表一个祝福,我送你一个东海;

如果一颗星代表一份快乐,我送你一条银河;

如果一棵树代表一缕思念,我送你一片森林。

19.生命

假如生命是一株小草,我愿为春天献上一点嫩绿;

假若生命是一棵大树,我愿为大地(夏日)撒下一片绿阴(阴凉),

假如生命是一朵鲜花,我愿意为世界奉上一缕馨香;

假如生命是一枚果实,我愿为人间留下一丝甘甜。

20.

你无法改变容貌,但你可以展示笑容。

你无法左右天气,但你可以改变心情。

你无法预知明天,但你可以把握今天。

你无法样样顺利,但你可以事事尽力。

21.钱

钱能买漂亮的眼镜,但买不来明亮的眼睛。

钱能买高档的钢笔,但买不来敏捷的文思。

钱能买来芬芳的玫瑰,但买不来真正的爱情。

钱能买来名贵的篮球,但买不来精湛的球技。

钱能买来精确的钟表,但买不来流逝的光阴。

22.人生

人生如一首诗,应该多一些悠扬的抒情,少一些愁苦的叹息。

人生如一幅画,应该多一些亮丽的着色,少一些灰色的基调。

人生如一支歌,应该多一些昂扬的吟唱,少一些哀婉的咏叹。

人生如一局棋,应该多一些主动的出击,少一些消极的龟缩。

23.书

书是钥匙,能开启智慧之门。

书是阶梯,帮助人们登上理想的高峰。

书是良药,能医治愚昧之症。

书是乳汁,哺育人们成长。书是你的最好伴侣,与你共度美好时光。

24.

大自然能给我们许多启示:成熟的稻穗低着头,那是在启示我们要谦虚;

一群蚂蚁抬走骨头,那是在启示我们要齐心协力;

长江东流奔腾不息,那是在启示我们为理想奋斗。

25.

大自然的语言丰富多彩

从秋叶的飘零中,我们读出了季节的变换;

从归雁的行列中,我读出了集体的力量;

从冰雪的消融中,我们读出了春天的脚步;

从穿石的滴水中,我们读出了坚持的可贵;

从蜂蜜的浓香中,我们读出了勤劳的甜美。

26.

青春,是一本自传体的大书,书的作者是自己。

那么,这本书怎样才能写好?

我们要用智慧的头脑构思,

用良好的道德立意,

用崇高的理想布局,

用坚定的信念写作,

用奋斗的精神修改,

用执着的追求出版!

27.

当一个人怀疑自己的时候,他忘记了建立自信是一种习惯;

当一个人浑噩度日的时候,他忘记了阅读好书是一种习惯;

当一个人悲观失望的时候,他忘记了建立自信是一种习惯;

当一个人志得意满的时候,他忘记了谦卑为怀是一种习惯;

当一个人背信弃义的时候,他忘记了诚实守信是一种习惯。

28.青春是一种令人羡慕的资本。

凭着健壮的体魄,你可以支撑起一方蔚蓝的天空;

凭着顽强的毅力,你可以攀登上一座魏峨的高山。

凭着旺盛的精力,你可以开垦出一片肥沃的地;

凭着超人的智慧,你可以描绘出一幅精美的画卷。

凭着洋溢的热情,你可以遨游一片汪洋大海;

凭着乐观的精神,你可以走过一丛繁茂的荆棘。

凭着无尽的好奇,你可以游览一方神奇的土地。

29.世间的事情往往是一分为二的。

失败虽然是人人不愿得到的结果,但有时却能激发人们坚韧的力;

贫困虽然是人人不愿过的生活,但有时却能成为人们奋斗的动力;

痛苦虽然是人人不愿经受的情感,但有时却能造就人们刚强的性格。

因此,我们看问题需要用辩证的观点。

30.

太阳无语,却放射出光辉,高山无语,却体现出巍峨;

蓝天无语,却显露出高远;大地无语,却展示出广博;

鲜花无语,却散发出芬芳;青春无语,却散发出活力。

31.

什么样的年龄最理想,鲜花说,开放的年龄千枝竞秀。

什么样的青春最辉煌,太阳说,燃烧的青春一片光芒。

什么样的心灵最明亮,月亮说,纯洁的心灵晶莹透亮。

什么样的人生最美好,海燕说,奋斗的人生快乐无穷。

32.

飞瀑之所以能飞流直下,除了它有积累之外,就是因为它选准了一个突破口;

滴水之所以能穿石,除了它能锲而不舍之外,就是因为它有一个明确的目标;

种子之所以能茁壮成长,除了它有春雨的滋润,就是因为它有坚定的信心。

33.

谅解是一股和煦的春风,能消融凝结在人们心中的坚冰;

谅解是一束温暖的阳光,能驱散积聚在人们心头的阴云;

谅解是一场绵绵的春雨,能洗涤飘落在人们心头的尘埃;

谅解是一阵柔和的清风,能熄灭堆积在人们心中的怒火;

谅解是一滴晶莹的甘露,能滋润人们心中干涸的土地。

34.如果说生命

如果说生命是一本书,那么时间则是一支笔,书写着人生,

如果说生命是一张白纸,那么时间则是一把颜料,描绘着人生,

如果说生命是一条长河,那么时间则是涌动的波涛,推动着人生,

如果说生命是一棵树,那么时间则是一片片绿叶,充实着人生。

35.如果说生命

如果说生命是一扇门,那么时间则是一把钥匙,开启着人生,

如果说生命是一杯咖啡,那么时间则是一袋佐料,调味着人生,

如果说生命是一场戏,那么时间则是无名主人公,演绎着人生,

如果说生命是一幅画,那么时间则是调色盘,渲染着人生。

如果说生命是一匹快马,那么时间则是一块绿地,承受着人生,

如果说生命是一块绿地,那么时间则是一场春雨,滋润着人生。

36.

一页历史,是一面镜子;擦亮了镜子,你呼唤着理性与良知。

一颗沙砾,是一种苦痛;历经了苦痛,你孕育了圆润与晶莹。

一道辙印,是一段历史;尘封了历史,你迷蒙着今日和未来。

一道辙印,是一段历史;展示出历史,你开发了近林和远山。

一片归帆,是一缕乡情;倾注着乡情,你满载着沧桑和希望。

一股细流,是一曲欢歌;汇聚了欢歌,你成就为大江与汪洋。

一片嫩绿,是一份自然;呼吸着自然。你孕育出果实与丰收。

一缕清香,是一份成熟;酝酿了成熟,你展示着高洁和恬淡。

一朵飞絮,是一丝希望,放飞了希望,你唤来了温风和细雨。

37.

每一汪水塘里,都有海洋的气息;

每一棵嫩叶上,都有春天的芬芳;

每一棵绿树上,都有森林的苍翠;

每一滴露珠上,都有太阳的光辉。

所以诗人才说:“一株三叶草,再加上我的想象,便是一片广阔的草原。”

38.

我向往一种生活状态,叫做——安详,安详就像夕阳下散步的老人,任云卷云舒;

我也憧憬另一种生活状态,叫做——拼搏,拼搏就像暴风雨中的海燕,任雷鸣电闪。

我也憧憬另一种生活状态,叫做——紧张,紧张就像夜色里赶路的人,任月出月落。

我也憧憬另一种生活状态,叫做——奋进,奋进就像海上行驶的帆船,任浪打风吹。

39.

童年是旭日,老年是夕阳,岁月充满变幻的风云,理想则是人生永远的北斗。出生是天明,死亡是天黑,旅程布满难辨的岔道,智慧则是生命永恒的雷达。

40.

如果说人生是一首优美的乐曲,那么痛苦则是其中不可或缺的音符。

如果说人生是一望无际的大海,那么挫折则是一个骤然翻起的浪花。

如果说人生是一片湛蓝的天空,那么失意则是一朵漂浮的淡淡的云。

41.

如果你是大海,何必在乎别人把你说成小溪。

如果你是峰峦,何必在乎别人把你当作平地。

如果你是春色,何必为一朵花的凋零叹息。

如果你是种子,何必为还没有结出果实着急。

如果你就是你,那就静静微笑,沉默不语。

42.

友谊是滋味甘醇的美酒,让人回味无穷。

家是休生养息的港湾,让人留恋往返。

童年是五彩缤纷的梦,让人魂牵梦萦。

43.

历史是一幅画,时间是绚丽的色彩。

历史是一座高山,时间是嶙峋的巨石。

历史是一棵大树,时间是繁茂的枝叶。

历史是一条长河,时间是涌动的波涛。

历史是一艘行进的船,时间是一张网。

人生是一条河,岁月是一张橹。

44.

梅花:迎接它出生的不是和煦的春风,而是凛冽的北风;

伴随它成长的不是温暖的春天,而是寒冷的冬天。

滋润它成长的不是晶莹的甘露,而是肃杀的严霜。

衬托它美姿的不是浓浓的绿意,而是寒彻的白雪。

花坛暖房里,它不开;冰天雪地里,它怒放;

寒风霜气中,它绽开。

阳春三月,不见它的踪影;寒冬腊月,它迸发出震撼人心的力量。

45.

没有理想,人生就如荒漠,没有生气;

没有理想,人生就如黑夜,没有光明;

没有理想,人生就如迷宫,没有方向。

46.

如果你能使一朵花儿快乐,不用自己的手随意折毁它,那么鲜花也会使你快乐,在你苦闷烦恼时为你送上一束醉人的温馨;

如果你能使一条小溪快乐,不把生活的污秽随意抛向它们,那么小溪也会使你快乐,在你口干舌燥时为你送来一捧甜蜜的甘露;

如果你能使一棵小草快乐,不用自己的脚随意践踏它,那么小草也会使你快乐,在你满目枯黄时为你送上一抹耀眼的新绿;

如果你能使一方泥土快乐,不随意地占用糟践它们,那么泥土也会使你快乐,在你饥肠辘辘时为你奉上一缕稻麦的清香。

47.人生需要理想的呼唤。

你慵懒时,它呼唤你勤奋;

你昏睡时,它呼唤你;

你高傲时,它呼唤你清醒谦恭(谦虚、谦逊);

你莽撞时,它呼唤你谨慎(小心);

你跌倒时,它呼唤你站起(站立)。

48.

希望是如此的神奇,能让一个人在黑暗中看到光明,在寒冬里看到春光,在痛苦中看到幸福,只要我们自己不放弃,就没有力量能够摧毁我们心中的希望。

49.

在人生短暂而漫长的路途中,给你快乐的也许是你的朋友,

让你美丽的也许是你的追求,令你充实的也许是你的事业,

但是,使你温暖的必定是你的母亲。

她用她的身体为你阻挡着寒气袭人的风霜,

更用她的爱心为你消除了成长中的烦恼,

用她的智慧为你化解了一次又一次的迷惘;母亲永远是你的灿烂阳光。

50.

成熟的麦穗低垂着头,那是在教我们谦虚;

忙碌的蜜蜂在花丛中穿梭,那是在教我们勤劳。

娇媚的昙花选择在夜间开放,那是在教我们不要张扬。

绽放的腊梅傲立在冰天雪地中,那是在教我们顽强。

温柔的水珠能滴穿岩石,那是在教我们坚韧。

51.爱读书,是一种美德。

世界上有大成就的人,对人类有特殊贡献的人,几乎都是爱读书的人。

读书,使人思维活跃,聪颖智慧;

读书,使人胸襟开阔,豁达晓畅;

读书,使人目光远大,志存高远;

读书,使入思想插上翅膀,感情绽开花蕾。

52.

我们赞美大海的浩瀚,是否会想到江河奔流中的坎坷与执着?

我们赞美高山的雄伟,是否会想到土石积淀中的漫长与沉默?

我们赞美景色的秀美,是否会想到万物生长中的艰辛与蓬勃?

【尾声】

在开满鲜花的小道上,一群群活蹦乱跳的少年追逐嬉戏是幸福的;

在铺满黄叶的公园里,一对对银发夫妇相携漫步也是幸福的。

在宽敞明亮的教室里,一个个天真可爱的学生刻苦学习是幸福的;

在宽广肥沃的田野上,一群群勤劳朴实的农民辛勤劳作也是幸福的。


]]>
作文结尾18法 Wed, 08 Jul 2020 15:04:56 +0800 技法1:卒章显志法

【例1】亲情是一种动力,它能让你走进“独上高楼,望尽天涯路”的境界;能让你拥有“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”的执著;能让你品味“报得三春晖”的快乐。(2007年北京市中考优秀作文《动力来自亲情》一文的结尾)

小作者以诗意的语言解读亲情的内涵,揭示亲情的力量,把亲情的魅力展示得情感飞扬。卒章显志,主旨鲜明。

【例2】“无论在人生中会遇到什么样的困难,永远都不会放弃,做一个生活的强者!”——这就是我的承诺。(中考作文《这是我的承诺》的结尾)

在文章的结尾,作者非常明确地表达出“我的承诺”的内容,既紧扣文题,又揭示出文章的主旨,可谓卒章显志,曲终奏雅。而且,这一句饱含激情、掷地有声的话语,显示出小作者坚强的决心、豪迈的气概,可爱,可敬。

技法2:藏而不露法

【例1】母亲坐在桌前开始吃我为她煮的那碗寿面,我也坐在一边看着她。忽然,我看见两颗晶莹的泪珠滑落在碗里。我问:“妈妈你怎么啦?”母亲抬起了头,哭了。(中考作文《妈妈的生日》的结尾)

文章结尾的描写藏而不露,字里行间流露出母亲因孩子的懂事、“长大”而幸福得落泪的欣慰之情。

江苏省南通市的中考作文《天籁——记一次蛙鸣》,小作者从“独鸣”、“散鸣”、“齐鸣”等多个角度描写了不易捕捉的蛙声,使之诗意化、人格化。并且在“齐鸣”中,议论、抒情与感悟人生相协调,点出文旨“唱出生命的赞歌”。

最让人欣赏的是文章的结尾:“倾听,心听。欣赏,心赏。”它运用了谐音双关的手法,道出文章“倾听”的特质——人与自然的对话与沟通。这个精练而又耐人寻味的结尾,把读者引入一个无限广阔的空间,让读者去感悟,去遐想!

技法3:画龙点睛法

【例1】春天像刚落地的娃娃,从头到脚都是新的,它生长着。

春天像小姑娘,花枝招展的,笑着,走着。

春天像健壮的青年,有铁一般的胳膊和腰脚,领着我们上前去。(课文《春》的结尾)

作者用比喻突出了春天三个特点:新、美丽、有力量,从全新的角度以精辟的语言,总结了全文,揭示了文章的主题。

【例2】马克思的一生,是光辉的一生,也是刻苦学习的一生。他的勤奋学习的精神,是永远值得我们学习的。(《马克思的好学精神》一文的结尾)

结尾对马克思的一生作了概括的、高度的总结,并且点明了题旨。

【例3】朋友,别忘了,做人要从学会说“不”开始,对于失败,对于挫折,对于侮辱,对于强权,要勇敢地说“不”。(2007年山东省青岛市中考作文《做人从学会说“不”开始》)

结尾既总结了全文,也点明了文章的主旨。

技法4:抒情议论法

【例1】我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起了一句诗:“驿路梨花处处开”。(课文《驿路梨花》的结尾)

结尾抒发了作者赞颂雷锋精神已成为每个人的自觉行动的情怀。

【例2】亲爱的朋友们,当你坐上早晨第一列电车驰向工厂的时候,当你……他们确实是我们最可爱的人!(课文《谁是最可爱的人》的结尾)

不仅充分表达了作者对志愿军战士的爱和赞颂之情,而且对读者有强烈的感染作用。

【例3】是啊!做人要从学会放弃开始。放弃,是我心中一首永恒的诗;放弃,是我生活中一曲五彩的歌;放弃,让我心中的天堑变通途。(2007年山东省青岛市中考作文《做人从学会放弃开始》)

作者用诗一般的语言抒发了自己对“放弃”的深深理解和感悟。

技法5:警世醒目法

【例1】动物是我们的朋友,但是却有很多人把它们作为美食。他们虽然大饱口福了,但被吃掉的却是中国和谐的自然环境,更是生态平衡啊!想到这些,我茫然了:我们在吃中国?我们在吃中国!(2007年江苏省扬州市中考作文《吃在中国?在吃中国!》)

小作者高瞻远瞩,告诉世人:你们是在吃中国啊!这是多么警世醒目的语言啊。

【例2】但是,一切已太迟了,太迟了……(《当地球剩下最后一只猴子》)

作者通过地球上最后一只猴子的自述,大胆而真实地幻想了人类是如何一步步走上灭绝之路的。触目惊心的恶果字字千钧,具有震聋发聩、撼人心魄的警世醒目之力。

技法6:设问存疑法

【例1】人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?(课文《为学》的结尾)

以问号作结,寓浓烈的感情于朴素的文字之中,发人深省,给人以深刻的印象。

【例2】“从这么一个开端,这么一个结局里,聪明人难道看不出道理来吗?”(《金融家》的结尾)

采用了反问的形式,这就使结尾不仅深刻有力,而且耐人寻味。

【例3】有一篇中考优秀作文《简单与不简单》,在列举了种种“简单与不简单”的现象,分析了“简单与不简单”的辩证关系之后,文章结尾时,作者写道:

我们每个人的身上都同时有着简单和不简单,问题是我们该追求什么样的简单和不简单。朋友,你说呢?

作者巧妙地提出了“该追求什么样的简单和不简单”的严肃的命题,引发读者思考,启示人们作出正确的抉择,追求有意义的人生。作者尽管没有明说,但引人深思,催人警醒。

技法7:添加后记法

【例1】后记:携反省一起上路,才能在上帝关上门后,发现他留出的另一扇窗。(2007年河北省中考作文《携反省一起上路》)

小作者用这个后记使文章新人耳目,画龙点睛,发人深省。

【例2】如中考作文《鲁迅先生,只有一个》的后记:先生正等着我们走出浮华的海面,款款地步入他的心房,与他进行灵魂深处的交流!

在文章的主体部分,作者通过比较尽显鲁迅及其作品的非凡价值,表现出对社会冷落鲁迅的愤慨,进而呼吁我们去亲近和阅读鲁迅及其作品。而后记部分则换了一个角度,以鲁迅先生的视角,呼吁我们与他交流,使文章进一步敲击着读者的心扉,从而走近鲁迅。可以说,这一段后记,堪成画龙点睛之笔,与文章的主体部分互为补充,相得益彰。

技法8:出乎意料法

这种结尾不是按照故事情节的通常逻辑来处理人物的结局,而是用意想不到的结局来安排人物的最终命运,而且在这时候戛然而止,让人在目瞪口呆之余,不禁感叹作者的奇思妙想、生活的荒谬诡谲。如大家熟知的《麦琪的礼物》的结尾就非常出人意料,大大增强了小说的艺术感染力,被称为欧·亨利式结尾。

技法9:首尾呼应法

【例】

[首]都说生活的船不能没有理想的帆,都说生活的理想就是为了理想的生活,而理想的生活中最快乐的时光,便是梦想的花季。

[尾]花季中,我希望自己能永远记住先哲的那句良训:生活的船不能没有理想的帆,生活的理想就是为了理想的生活。

技法10:景物烘托法

如中考满分作文《雨中品读》结尾:风停了,暴雨也结束了,太阳重新露出了笑容。隔在两代人之间的那扇玻璃也被雨后的那片残阳熔化了。太阳在远处逐渐隐去,消失在一片晚霞中,两者混为一体,没有距离。

技法11:引用诗句法

如中考满分作文《生活,使我懂得了放弃》的结尾:“野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出”,15年来,生活让我懂得了放弃!为了我的理想,为了更多的人可以读书,我必须放弃!

技法12:展望未来法

即在叙述现状之后,结尾展望未来,鼓舞人心,激励斗志。这样的结尾应紧扣题目,照应开头,衔接文章的重点和主体,不仅能引起读者对全文的回味,加深对文章中心思想的印象,而且会使读者受到启发和鼓舞。

写作时要注意,如果文章开头是点明中心,结尾一般采用展望未来的方法,同时,展望的内容一定要与文章的中心思想有关,切忌生搬硬套。

技法13:虚实错位法

每当夜间疲倦,正想偷懒时,仰面在灯光中瞥见他黑瘦的面貌,似乎正要说出抑扬顿挫的话来,便使我忽又良心发现,而且增加勇气了,于是点上一支烟,再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。(课文《藤野先生》的结尾)

文章借幻像使虚实错位,把实有的感受抽象化,从而提升作品的格调,这就是使用虚实错位法的结尾。

也可借梦境使虚实错位,如《荔枝蜜》的结尾:“这天夜里,我做了个奇怪的梦,梦见自己变成了一只小蜜蜂。”通过写梦,将文章的寓意推到更高层次,深化了主题,升华了意境。

技法14:留白拓展法

路过幸福,让我感到生命的可贵;路过幸福,让我感到生活的充实;路过幸福,让我感到人生的快乐。朋友,请放缓你的脚步,睁大你的眼睛,敞开你的胸怀……

这是中考满分作文《路过幸福》一文的结尾,采用抒情性的留白,拓展文意,让人回想。留白拓展法就是在作文的结尾有意留下一定的空白,让读者在意犹未尽的氛围中发挥想象,荡开思绪。除抒情性留白,也可设疑留白,如中考满分文《哈哈镜中的我》:

何必要让自己狭小的视角不公正地评价一个人、伤害一个人,何必要熄灭风中的烛光,何必要让所有的孩子都成为一个模子里刻出来的无个性的模型?

以问句结束,余音绕梁,启迪读者进行思考,深化了文章的内涵。

技法15:再现情境法

我在朦胧中,眼前展开一片海边碧绿的沙地来,上面深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月。我想:希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。(课文《故乡》的结尾)

结尾处再现优美的情境,既是对前文的照应,也是对作品主旨的强调,表达了鲁迅对踏出希望之路的信心。

也可用典型的形象再现,如《背影》的结尾:

我读到此处,在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的,青布棉袍,黑布马褂的背影。唉!我不知何时再能与他相见。

再现父亲买橘背影,真切感人,引起读者强烈共鸣。


]]>
优美拟人、比喻、排比句例句 Wed, 08 Jul 2020 15:04:56 +0800 一、优美的比喻句

1.露似珍珠月似弓。

2.阳光下盛开的百合花就是您的笑容。

3.皎洁的明月高挂在淡蓝色的天空中,月光像流水一样泻下来,大地一片明亮。

4.春风像个慈祥的母亲,拂着你的脸颊,使你感到舒畅,心旷神怡。

5.云像一朵朵洁白光亮的羽毛,轻轻地飘浮在空中。

6.水仙花很漂亮,像一位站在小河边,穿着白衣服的仙女。

7.春天是位魔法师,她融化了冰雪,让小草破土而出。

8.小河清澈见底,如同一面明亮的大镜子,静静地躺在大自然的怀抱里。

9.岸边的华灯倒映在湖中,宛如颗颗宝石缀在湖面之上。

10.花越开越密,越开越盛,不久便挂满了枝头。走近看,仿佛是一个个活泼的小喇叭,正鼓着劲儿在吹呢。

11.西湖,就是镶嵌在这天堂里的一颗明珠。

12.幸福是染色的画笔,能染红鲜花,也能染绿树叶;能给清澈的湖水染上透明的质感,也能给纯洁的心灵涂抹一层辉煌。

13.这一朵朵菊花,远看像一个个色彩鲜艳的绣球,近抚好似一匹匹细腻的丝绸。

14.天上的云像连绵的峰峦,像湍急的河流,像威武的雄狮,像奔腾的骏马。

15.远处的霓虹灯亮了,像一道亮丽的彩虹,像仙女飘舞的裙带,像一座七彩小桥,像一朵朵耀眼,绚丽的云。

16.春天到了,大地变成了一片绿毯。

17.一艘银灰色的气垫船,像一匹纯种烈马,在金波粼粼的海面上飞掠而过。

18.远远望去,泰山峰上的松树连成一片,看上去就像人的颧骨上横着的一道剑眉。

19.鹅毛,像芦花,像棉絮的大雪降落下来。

20.北极星像盏指路灯一样挂在天空。

二、优美的拟人句

1.风儿唱着歌,唤醒了沉睡中的大地。

2.顽皮的雨滴最爱在雨伞上尽情的跳舞。

3.船头飞溅起的浪花,吟唱著欢乐的歌儿。

4.秋天到了,树上金红的果子露出了笑脸,她在向着我们点头微笑。

5.海棠果摇动着它那圆圆的小脸,冲着你点头微笑。

6.那点薄雪好像忽然害了羞,微微露出点粉色。

7.一个个红石榴就像一个个小姑娘可爱的笑脸,躲在树枝间。

8.树缝里也漏着一两点路灯光,没精打彩的,是渴睡人的眼。

9.巨浪伸出双臂把我猛地托起。

10.收音机天天说个不停,令邻居十分讨厌!

11.油蛉在这里低唱,蟋蟋们在这里弹琴。

12.春尚浅,几处山顶上的梅花却挣扎着吐出红苞来。

13、微风柔和地吹, 柔和地爱抚我的面孔。

14.荷塘里的荷花都羞涩地打着朵。

15.落叶随着风高低起舞。

16.我沐浴在大自然的怀抱中,让柔和的晚风轻抚着鬓角,吹去一切郁闷和烦恼。

17.阳春三月,沉睡了一冬的银梨树被蒙蒙细雨淋醒。

18.它脱下破旧的外衣,又开始新的生活;它贪婪地吮吸着春天那清新、甜润的露珠儿,慢慢地长出逗人喜爱的嫩枝绿叶。

19.仲夏夜,清风徐徐吹来,明月追赶晚霞,早早爬过山头,挂在天空中。

20.那月光似乎带着一股清凉,驱赶着酷日留下的余热。

21.蜘蛛把苍蝇拖来拖去,等苍蝇累得筋疲力尽,蜘蛛才高高兴兴地享用了这顿晚餐。

25.梦像一片雪花 在空中飘舞 想抓住他,他已经融化了。

26.大海是如此的变换末测,平静却又很凶猛,温柔的但又很激烈,像光滑的穿衣镜,像肆虐的猛兽,像母亲的抚慰,像父亲的鞭打。

27.这些流云在落日的映照下,转眼间变成一道银灰、一道橘黄、一道血红、一道绛紫,就像是美丽的仙女在空中抖动着五彩斑斓的锦缎。

28.小河清澈见底,如同一条透明的蓝绸子,静静地躺在大地的怀抱里。

29.山坡上,大路边,村子口,榛树叶子全都红了,红得像一团团火,把人们的心也给燃烧起来了。

30.秋天又迈着沉稳的脚步款款地向我们走来。悄无声息地走开。

31.秋便以翩跹之姿踏碎了夏天的流言。

32.秋天是美丽的,在曼妙的韵律中舞着她的裙摆。

三、优美的排比句

1.燕子去了,有再来的时候;杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候……

2.成熟的稻穗低着头,那是在启示我们要谦虚;一群蚂蚁抬走骨头,那是在启示我们要齐心协力;长江东流奔腾不息,那是在启示我们为理想奋斗。

3.有了执著,生命旅程上的寂寞可以铺成一片蓝天;有了执著,孤单可以演绎成一排鸿雁;有了执著,欢乐可以绽放成满圆的鲜花。

4.在经受了失败和挫折后,我学会了坚韧;在遭受到误解和委屈时,我学会了宽容;在经历了失落和离别后,我懂得了珍惜。

5.当手指跳跃,风儿便不再悲伤;当黑白流淌,思绪便将痛苦遗忘;当旋律激扬,天地便只在我的心泉徜徉……

6.心灵是一方广袤的天空,它包容着世间的一切;心灵是一片宁静的湖水,偶尔也会泛起阵阵涟漪;心灵是一块皑皑的雪原,它辉映出一个缤纷的世界。

7.微笑是一盏大海上的引航灯,给人希望,给人力量,微笑是一缕阳光,能够穿透乌云,温暖大地和生灵。

8.友谊是你心灵的一张创可贴;友谊是你劳累时的一杯清茶;友谊是你摔倒时伸出的一只温暖的手;友谊更是雨天为你撑起的一把伞。

9.母爱是温暖心灵的太阳;母爱是滋润心灵的雨露;母爱是灌溉心灵的沃土;母爱是美化心灵的彩虹。

10.人需要祝福,需要快乐,需要思念。如果一滴水代表一个祝福,我送你一个东海;如果一颗星代表一份快乐,我送你一条银河;如果一棵树代表一缕思念,我送你一片森林。

11.你无法左右天气,但你可以改变心情。你无法预知明天,但你可以把握今天。你无法样样顺利,但你可以事事尽力。

12.当花园里的蝴蝶流连花丛的时候,当流星一闪划过夜空的时候,当南飞的大雁排成人字的时候……

13.童年是旭日,老年是夕阳,岁月充满变幻的风云,理想则是人生永远的北斗。出生是天明,死亡是天黑,旅程布满难辨的岔道,智慧则是生命永恒的雷达。

14.友谊是滋味甘醇的美酒,让人回味无穷。家是休生养息的港湾,让人留恋往返。童年是五彩缤纷的梦,让人魂牵梦萦。

15.如果说人生是一首优美的乐曲,那么痛苦则是其中不可或缺的音符。如果说人生是一望无际的大海,那么挫折则是一个骤然翻起的浪花。如果说人生是一片湛蓝的天空,那么失意则是一朵漂浮的淡淡的云。

16. 爱心是一股甜甜的泉水,使不幸的人忘记生活苦涩;爱心是一首动听的歌,使生活枯燥的人感到生活的乐趣;爱心是一眼潺潺的溪流,使饥渴的行人感受到生活旅途的甘甜。

17.宽容的朋友一定情同手足,宽容的家庭一定幸福美满,宽容的民族一定强盛不衰,宽容的世界一定和平美丽。

18.生活是一杯酒,散发着迷人的醇香;生活是奏着高低不一的音符。生活是一首诗,充满着“大江东去浪淘尽”的豪。

19.小溪永不止息奔向大海是一种坚持;野草冲破乱石钻土而出是一种坚持;梅花不畏严寒迎风怒放也是一种坚持。

20.大自然能给我们许多启示:成熟的稻穗低着头,那是在启示我们要谦虚;一群蚂蚁抬走骨头,那是在启示我们要齐心协力;长江东流奔腾不息,那是在启示我们为理想奋斗。


]]>
古代蒙学《学对歌诀》《声律启蒙》《声律发蒙》《笠翁对韵》 Wed, 08 Jul 2020 15:04:56 +0800 学对歌诀

学对歌诀,就是把学习用于对联的常见相应的便于诵读与记忆的词汇分类汇总成的韵语歌诀。

1.对仗包括词语的互为对仗和句式的互为对仗两个方面。词语对仗的要求是:词义必须同属一类,如以山川对山川,以草木对草木等;词性必须基本相同,如名词对名词,动词对动词等;平仄必须相对,即以平对仄或以仄对平;结构必须对称,即以单纯词对单纯词,以合成词对合成词;另外,要避免同字相对。句式的对仗,主要是句子的结构相同,如以主谓短语对主谓短语,以动宾短语对动宾短语等。对仗可使诗词在形式上和意义上显得整齐匀称,给人以美感,是汉语所特有的艺术手段。

2.平对仄,仄对平。平仄两分明。有无与虚实,死活并重轻。上去入声皆仄韵,东西南字是平声。虚对实,实对虚,轻重莫偏枯。留心勤事业,满腹富诗书。古人已用三更足,年少今开万卷余。寻义理,辩声音。呼吸务调匀。宫商角徵羽,牙齿舌喉唇。难呼语气皆为浊,易纽言词尽属清。须熟习,莫闲嬉。讲解更思微。磨穿桑氏砚,坚下董生帷。一旦首登龙虎榜,十年身到凤凰池。

【天文】

天对地,地对天。日月对山川。祥云对瑞雪,暮雨对朝烟。北斗七星三四点,南山万户十千年。

【地理】

溪对谷,水对山。峻岭对狂澜。柳堤对花苑,洞壑对峰峦。舟横清浅水村晚,路入翠微山寺寒。

【时令】

朝对暮,夏对春。五戊对三更。重阳对七夕,冬至对秋分。三百枯棋消永昼,十千美酒赏芳辰。

【宫室】

楼对阁,院对宫。栋宇对垣墉。墙头对屋角,寺外对庭中。几万黄蜂寻苑圃,一双紫燕入帘栊。

【国号】

今对古,汉对唐。五帝对三皇。三国分吴魏,六朝有宋梁。虞夏商周为四代,禹汤文武是三王。

【姓名】

韩对赵,吕对申。张耳对李膺。贾山对潘岳,魏绛对陈平。萧曹汉代称良相,李郭唐朝是伟人。

【身体】

心对口,面对身。皓齿对朱唇。咽喉对肺腑,肝胆对腹心。赤面丹心诚烈士,朱颜绿鬓是佳人。

【衣帛】

襦对袜,帛对巾。束带对垂绅。罗帏对绣被,纱帐对锦茵。礼乐衣冠成上国,文章黼黻美吾身。

【文史】

经对史,赋对诗。传记对歌辞。典谟对风雅,赞语对箴规。萤窗励志穷经日,凤陛成名射策时。

【珍宝】

犀对象,玉对金。宝瑟对银筝。珠珰对象筒,玉笛对瑶琴。玻璃可作床书枕,玳瑁常为食客簪。

【器皿】

书对画,碗对觥。砚匣对棋坪。藤床对竹几,晓角对寒砧。光射斗牛知剑气,志存山水辨琴音。

【食馔】

茶对酒,饭对羹。美酿对香粳。炮羊对脍鲤,煮笋对餐英。雪夜烹茶真韵事,春初煎韭见交情。

【果品】

柑对桔,榧对菱。圆眼对榄仁。荔枝对松子,都李对林檎。交梨火枣仙家品,银杏朱樱御苑珍。

【蔬菜】

荠对菽,藻对萍。捋笋对采芹。春来堪剪韭,秋至便思莼。羊肚鸡跖蔬味美,猴头凤尾菜名新。

【毳食】

酥对脆,粿对糇。米果对麻球。饆饠逾粽子,馎饦胜馒头。凡糕必用糖调粉,诸饼多将面插油。

【茶酒】

斟对酌,盏对瓶。酒谱对茶经。龙膏逾凤髓,紫笋过绿醽。绍浙宜城醪尽美,武夷阳羡品俱馨。

【草木】

松对柏,柳对花。紫萼对红葩。葡萄对橄榄,石林对山茶。翠麦摇风千顷浪,红桃映日万川霞。

【药石】

丸对散,灸对针。百合对山棱。乌头对狗脊,枳壳对桃仁。甘草茯苓为佐使,黄耆白术是君臣。

【鸟兽】

麟对凤,鹭对莺。马走对牛鸣。猴玄对豹赤,象白对鸾青。蝴蝶梦中家万里,子规枝上月三更。

【水介】

虾对蟹,鲫对鳊。双鲤对三鳝。鼋羹卿指动,鲈脍客心悬。鳆鲞鲳鲨皆海味,鲥鲂鲫鳜尽膳鲜。

【虫名】

虫对豸,蚓对蝇。蛤蚧对蝘蛉。螳螂对蟋蟀,蚱蜢对蜻蜓。谁信蠹鱼成脉望,始知宵烛即流萤。

【色彩】

黄对白,黑对红。碧草对青松。丹墀对紫阁,绀发对青瞳。鹅黄鸭绿分深浅,月白天蓝别淡浓。

【数目】

三对五,万对千。两眼对双拳。孤灯对只履,百世对千年。春过园林花一梦,日长苑圃柳三眠。

【声色】

声对色,艳对香。月影对星光。山形对地势,挹秀对腾芳。去国心如帆影没,思乡梦与角声长。

【情怀】

忧对喜,性对心。意气对精神。钟情对减兴,息怒对生嗔。旅客愁怀堆万斛,佳人笑靥值千金。

【方隅】

南对北,上对中。后阁对前宫。南山对北海,北斗对东风。星光灿灿皆朝北,水势滔滔尽向东。

【分别】

中对外,后对前。日下对云边。山头对谷口,室内对堂偏。户外松须凝晓露,门前柳眼锁朝烟。

【如似】

疑对信,似对如。似玉对如珠。黄云常似盖,新月竟如梭。风摇樵叶如旌曳,日照荷花似锦铺。

【重叠】

重对叠,叠对重。岌岌对融融。依依对灼灼,喔喔对雍雍。梨花院落溶溶月,柳絮池塘淡淡风。

【助语】

然对乃,且对夫。是也对非欤。散其对彰厥,乐只对刑于。圣人所谓焉耳矣,君子如期而已乎。

【将乍】

久对暂,乍对将。欲绽对初芳。偏宜对雅称,甚愧对何妨。横斜北斗夜将半,萧瑟西风天正凉。

《时古对类》与《笠翁对韵》和《声律启蒙》同是韵书,对写作诗词,特别是对仗的处理,有一定的参考价值。

时 古 对 类(清·无名氏)

二言

太乙,长庚。雨线,风梭。谷雨,花朝。夏五,春三。鸿案,鲤庭。艾虎,花骢。桂岭,道峰。孝水,廉泉。掌露,眉云。绩女,薪翁。舌战,心兵。意树,心花。易圣,经神。晋豕,鲁鱼。学海,书城。太守,中书。霜剑,星戈。橘皇,桐君。茶浪,酒花。菜甲,瓜丁。尧韭,舜梧。椽竹,瓦松。人柳,女兰。苦竹,甘棠。福草,祥桑。枫骨,桂心。荇带,苔衣。桐乳,柏脂。松友,芝孙。龙竹,虎蒲。葵足,藿心。杏雨,槐烟。火枣,冰桃。牛梨,鼠梨。银杏,玉瓜。菱角,藕丝。夏圃,秋庭。鹤子,凤雏。雁信,鸥盟。紫乙,苍庚。燕客,鸿宾。花鸭,竹鸡。反舌,画眉。内史,少卿。巧妇,勃姑。蜀犬,吴牛。竹马,木羊。白老,乌圆。狡兔,贪狼。谢豹,商羊。鸭绿,鹅黄。三畏,九思。泰运,乾符。舜田,禹山。圣域,贤关。飞白,破黄。采绿,题红。知己,识丁。玉甲,银丁。兰若,杜於。

三言

十字水,两船花。百禄萃,万福临。三条烛,半寸灰。子午谷,丁卯桥。双勾帖,百纳琴。长史贴,右军书。康成碑,款士奴。祢衡鼓,子晋笙。涣大号,巽重申。皇矣德,大哉言。丹邱子,黄石公。武乡侯,羊叔子。人何在,事已非,天一握,日三竿。三空室,四大床。白云舍,红雨村。王孙草,帝女花。忘忧草,解语花。人面竹,象蹄花。平安竹,长寿花。神女珮,羽人衣。东山履,北斗冠。金鱼袋,银鼠衣。乌丝帽,紫玉床。益母草,处士梅。虚心竹,大眼桐。独角虎,两头蛇。君子竹,大夫松。云梦泽,月波亭。春中笋,雪里梅。保俶塔,波僧桥。三尺剑,五弦琴。支机石,照乘珠。忘忧馆,独乐园。雀为蛤,剑化龙。鹊尾渚,虎头洲。乌衣巷,朱雀桥。三三径,六六峰。霞散绮,月成钩。愚公谷,高士峰。松使者,楮先生。桃叶渡,琼花台。萤照宇,鱼藏书。书带草,玉簪花。五人墓,九老堂。波底月,水中天。鹿耳草,鸡冠花。珠照乘,玉连城。弱女子,大丈夫。连云岛,明月山。腰边剑,掌上珠。投金濑,种玉田。青白眼,异同心。暮山紫,寒潭清。清明雨,重阳风。怀素塔,莫愁村。

四言

风行天上,雷在地中。露旋荷盖,雪映书帷。千岩竞秀,万壑争流。马蹄秋水,虎尾春冰。简上霜凝,笔端风起。地中有水,山上出泉。文畋艺苑,律吹词坛。金山玉海,琼树瑶林。用锥指地,坐井观天。两骖不倚,六辔既均。银河泻影,玉宇无尘。生刍一束,清酒百壶。一帘红雨,千点白蘋。载饥载渴,靡室靡家。依依杨柳,趯趯阜螽。率循大路,冒贡非几。蜻蜓点水,蛱蝶穿花。光风霁月,冰壑玉壶。流莺出谷,巧燕穿帘。衰多益寡,称物平施。亭名促月,桥号垂虹。江波似染,湖镜如磨。考亭书院,夹溪草堂。人惟求旧,口不言贫。莲房洗砚,荷露烹茶。风开柳眼,雨滴芭心。朝乾夕惕,口诵心惟。家用长子,国任大臣。贤人可敬,圣训当遵。渔翁钩月,农夫耕霞。竹窗共话,藤枕独眠。风恬浪静,月朗星稀。同胞兄弟,一脉子孙。

五言

飞星过水白,落日动檐虚。雪消狮子瘦,月满兔儿肥。酒醉琴为枕,诗狂石作笺。柳疏烟补密,梅瘦雪添肥。浮云游子意,落日故人情。莺啼残梦后,花发独吟时。捡书烧烛短,看剑引杯长。上山携不借,待渡唤相宜。菰生头钉地,笋出尾钻天。风来花自舞,春入鸟能言。剩水沧江破,残山碣石开。雪岭无人迹,冰河有雁声。羊肠连九板,熊耳对双峰。鸟续吟来句,风翻读过书。鸡声茅店月,人迹板桥霜。松风催暑去,竹月送凉来。桂寒知自发,松老问谁栽。看花寻径远,听鸟入林迷。醉爱羲之笔,闲吟白也诗。人分千里外,兴在一杯中。芹泥随鸟声,花蕊上蜂鬚。海日生残夜,江春入旧年。石栏斜点笔,桐叶坐题诗。人烟寒橘柚,秋色老梧桐。花舞莺梭蝶,溪喧獭趁鱼。琴清杨柳梦,月淡海棠阴。官舍梅初紫,宫门柳欲黄。以文常会友,惟德自成邻。鸟啼残雪树,人语夕阳山。小池残暑退,高树早凉归。兴阑啼鸟唤,坐久落花多。渭北春天树,江东日暮云。古墙犹竹色,虚屋自松涛。半窗秋月白,一枕晓风凉。数壶花下月,一榻竹间亭。秋声来桐上,春色在梅梢。秋饮黄花酒,冬吟白雪诗。朝游沽酒市,夜坐读书斋。日长知夜短,夏去觉秋来。青松遮皎月,绿竹引清风。野草参差发,园花次第开。春风开柳眼,夜雨滴芭心。

六言

午倦一方藤枕,晨兴半柱名香。风入松而发响,月穿水以无痕。秋水长天一色,落霞孤鹜齐飞。槐国罔分昼夜,溱园何论春秋。酌酒会临泉水,把琴好倚长松。花气半侵云阁,柳阴近隔春城,命有基而始固,福因敛以逾增。花落家僮未扫,鸟啼山客犹眠。心事数茎白发,生涯一片青山。十二碧城缥缈,三千珠阙迢遥。鸟语绿罗水阁,人归红树山家。枫树溪边渔父,桃花源里人家。远火灭明林外,片帆出没波中。半幅金荃丽句,数行红豆新声。花坞尊前微笑,柳阴堤畔闲行。陆绩少年怀橘,孔融早岁让梨。五桂还分五子,三槐已生三公。荀令熏香满坐,郑公曳履传声。云无心以出岫,鸟倦飞而知还。目昏茶能解醒,肌冷酒可贴温。日月一生易过,乾坤万古长存。窗外数声啼鸟,庭前几点梅花。十年鸡窗努力,一朝雁塔题名。风送渔人到岸,雨催樵子归家。

七言

日映层岩图画色,风摇杂树管弦声。歌枕有诗成雨梦,隔帘无语说春心。花逢酒客容先醉,柳向诗人眼倍青。叫月杜鹃喉舌冷,宿花蛱蝶梦魂香。花如解语还多事,石不能言最可人。静极却嫌流水闹,闲多翻笑野人忙。日月两轮天地眼,诗书万卷圣贤心。水向石中流出冷,风从花里过来香。细水浮花归别涧,断云含雨入孤村。黄叶下时牛背晚,青山缺处酒人行。看来世事金能语,说起人情剑欲鸣。鸿雁不堪愁里听,云山况是客中过。青枫江上秋天远,白帝城边古木疏。白下有山皆绕廓,清明无客不思家。书成蕉叶文犹绿,吟到梅花句亦香。白首相知犹按剑,朱门先达笑弹冠。千门柳色连青琐,三殿花香入紫薇。孤屿池塘春涨满,小阑花韵午晴初。几处吹笳明月夜,何人倚剑白云天。黄公石上三芝秀,陶令门前五柳春。岂有鸩人羊叔子,更无悔过窦连波。窗前绿竹生空地,门外青山似旧时。瓜步江空微有树,秣陵天远不宜秋。九龙移帐春无草,万马窥边夜有霜。雪水烹茶天上味,桂花作酒月中香。芰荷覆水船难进,歌舞留人月易低。萸菊年年彭泽酒,江湖处处范公船。烟开兰叶香风起,岸夹桃花锦浪生。三山半落青天外,二水中分白鹭洲。织女桥边乌鹊起,仙人楼上凤凰飞。穿帘小燕双双好,泛水浮鸥个个轻。家山小别吟兼梦,水驿多情浪与风。名接天庭多景色,气连宫阙借氛氲。梅残烛烬西窗雨,雪冷香浓小阁云。深院谈棋桐叶雨,曲栏敲句藕花风。千里题书临白雁,重阳疏雨映黄花。高人屡解陈蕃榻,过客难登谢朓楼。二十五年将就木,一千里路不通书。黄牛峡静滩声转,白马江寒树影稀。雨气全吞幽壑树,风声直送大江湖。沧波一望通千里,画角三声起百忧。芙蓉叶上三更雨,蟋蟀声中一点灯。纵使有花兼有月,可怜无酒更无人。往往花间逢彩石,时时竹里见红泉。桃花柳絮春开瓮,细雨斜风客到门。已作迟迟君去鲁,犹歌缓缓妾归家。吴楚青苍分极浦,江山平远入新秋。因风去住怜黄蝶,与世浮沉笑白鸥。丹枫江冷人初去,黄叶声多酒不辞。琴临秋水弹明月,酒上东山酌白云。十年黄卷胸中蕴,一旦青云足下生。山色晓沾花外雨,鸟声时彻树头云。

八言

虎行豹行,切莫孤行;獐过鹿过,不如虎过。城上木鱼,频敲夜月;檐前铁马,乱战秋风。饮数杯酒,更无闲事;操一曲琴。顷有馀音。帐中鸳鸯,交欢有对;天边鸿雁,失配无双。花围城郭,锦作山川;雪铺楼屋,银为殿阁。殿阁齐云,皇宫仙府;楼台得月,富室豪家。过我门而不入我室;窥其户而不见其人。上有明君,下有良佐;内无怨女,外无旷夫。缁衣之宜,又改为兮;白圭之玷,尚可磨也。

九言

细雨密如丝,何机可织;明霞红似锦,无剪堪裁。恩泽之及人,过于时雨;虐政之害人,甚于严霜。青雪原不老,为雪白头;绿水本无愁,因风皱面。品先生品箫,须添一口;谢状元射策,何吝片言。孙承子,子承父,父承祖;士希贤,贤希圣,圣希天。谢外郎要钱,抽身便讨;吴内史饮酒,下口成吞。汉光武中兴,二十八将;释迦佛先度,千三百人。以夫子之道,反害夫子;惟圣人之心,能知圣人。破故纸糊窗,防风不住;黑牵牛过岭,滑石难行。

十言

鹏鹗飞腾,展九天之风雨;蛟龙变化,冲万里之云霄。夜半星移,惊起一林宿鸟;春深雷动,震采千里潜龙。老叟采芝,踏破山头落月;农夫耕野,翻来陇面浓云。红日穿窗,宛似一条金杖;白蟾沉海,浑如孤片银盘。带雨蜘蛛,恍似晶珠结网;穿云雁字,浑如锦绣回文。

十一言

暖日池塘,出没浴波鸥对对;春风帘幕,往来营垒燕双双。秋景多愁,风送松声来琐闼;春宵不寐,月移花影上阑干。夕照山麋,两两衔花归远洞;轻风野鸟,双双掷柳转名园。轻暖轻寒,蛱蝶初飞犹护粉;乍晴乍雨,蜘蛛久出尚含丝。一扇清风,高驾客帆归远浦;孤轮明月,偏随渔笛渡长江。向日游蜂,把蝶引来红杏圃;冲烟飞鹭,将鱼衔出白莲塘。雪布霜威,白占园中无久日;云行雨施,暗漫天地不多时。雪地鸦行,白纸乱涂千点墨;云天雁过,锦笺横写八行书。双镜齐开,一女梳妆三对面;孤灯高挂,两人作揖四躬身。赏菊骚人,只恐微风吹落帽;惜花美女,不嫌零露湿沾巾。柳底莺歌,蝶向花前敲玉板;松间鹤舞,蝉从叶下鼓瑶琴。出对易,对对难,请先生先对;开头迟,关关早,阻过客过关。太守无钱,将东衙西衙典史;指挥有马,借千户百户总旗。天近山头,行到山头天又远;月浮水面,拨开水面月还沉。井底小蛙,岂识江湖风流阔;笼中奇鸟,曾知山谷树林幽。摇破彩舟,一片帆都因浪荡;烧残银烛,两行泪只为风流。杜鹃花里杜鹃啼,有声有色;蝴蝶梦中蝴蝶舞,无影无踪。垂泪佳人,恍似梨花春带雨;颦眉女子,宛如柳叶晓含烟。屏子出妻,齐国匡章非不孝;辟兄离母,於陵仲子未为廉。

十二言

蟾窟桂花香,弟让兄青云独步;龙门桃浪暖,父看子黄榜标名。汤放桀,周代商,除害救民则一;舜受尧,虞授夏,推位让国不殊。无官一身闲,且喜一身闲到老;有子万事足,更期万事足平生。佞臣作孽,杀忠良三百口之家;义士立孤,报冤枉十五年之后。

十三言

祖解元,孙解元,三世解元孙嗣祖;兄进士,弟进士,一门进士弟联兄。等富贵若浮云,金马玉堂元人梦;弃功名如敝屣,竹篱茅舍自甘心。父丕显而子丕承,有是父,有是子;兄克恭而弟克友,难为弟,难为兄。楼头灯火夜如年,人乐太平景致;巷陌管弦春似海,民闻治世声音。粮长乘凉于桥梁之上,何事商量;羽士祈雨于庙宇之中,何求不与。

十四言

蔺相如,司马相如,名相如,实不相如;魏无忌,长孙无忌,彼无忌,此亦无忌。

十五言

柴也愚,参与鲁,师也辟,回也其庶几乎;夷之清,尹之任,惠之和,孔子集大成也。周易三百八十四爻,爻爻吉凶之有准;春秋九万六千五字,字字褒贬之无差。

十六言

旧竹先生,新竹后生,后生不如先生高节;西瓜小子,东瓜大子,大子不如小子多仁。车同轨,书同文,行同伦,大道公行于天下;党有庠。乡有序,国有学,斯文独盛于中华。前巷也泥深,后巷也泥深,不闻车马之音;东邻也墙倒,西邻也墙倒,窥见室家之好。东征西怨,南征北怨,东西南北,无思不服;父生母成,天生地成,父母天地,有恩难报。

十七言

环翠喜庭阴,睹奕业森森,想晋公再符左卷;绍启绵世德,羡奇葩种种,拟窦老更许添花。二老海滨居,一在北,一在东,不期同归西伯;八元应运出,或为兄,或为弟,何意均成帝师。

声律发蒙

清 · 杨林兰

【一东钟】

天对日,雨对风。九夏对三冬。祥云对瑞雪,滴露对垂虹。杨柳池塘风淡淡,梨花院落月溶溶。天高地迥,水阔山重。云深雾暝,露重霜浓。月楼三弄角,烟寺五更钟。画阁晴春帘卷翠,玉堂清夜烛摇红。诗酒琴棋,功名外清闲富贵;风花雪月,笑谈间散淡疏慵。

碧云天,沧海月。玉井冰,瑶池雪。心地圆明,性天澄彻。树正影无偏,源清流自洁。睡爱珊瑚枕面凹,醉嫌琥珀杯心凸。星拱北,斗柄东。探虎穴,步蟾宫。日乌月兔,风虎云龙。皓齿歌金缕,红妆捧玉钟。风弄竹声金琐碎,月移花影玉玲珑。天水相涵,单舸撑来明镜里;云山掩映,群鸦飞入画图中。

【二支思】

经对史,赋对诗。礼义对文辞。聪明联睿智,孝友对仁慈。苏武不降心似铁,潘安未老鬓如丝。芳春永夏,美景良时。鸾交凤友,燕子莺儿。游蜂粘柳絮,戏蝶绕花枝。兰苑春风香旖旎,竹轩秋月影参差。花馆嘲风,展放愁眉开笑口;梅窗映雪,频呵冻手捻吟髭。

览圣经,观贤传。入金门,朝玉殿。去佞除奸,褒贤赏善。龙墀拜宠恩,凤阁陪佳宴。禄俸难酬父母恩,功名务遂男儿愿。闲评论,细寻思。堪笑乐,莫嗟咨。香焚宝鼎,酒泛瑶卮。笔扫龙蛇字,胸藏锦绣词。烟锁柳眉颦浅黛,露垂花脸婉凝脂。骥困盐车,逢伯乐方能识也;鲋潜辙水,遇庄周未必怜之。

【三齐微】

宽对窄,显对微。远近对高低。珠宫联贝阙,柳岸对桃溪。芳草平铺调马地,绿杨低罩养鱼池。黄花烂漫,红叶芳菲。烟霞隐隐,雾雨菲菲。窗前飞野马,瓮里出醯鸡。说破春愁双紫燕,唤回午梦一黄鸥。路有他歧,可以南而可以北;水无定性,决诸东而决诸西。

品鸾箫,敲象板。玛瑙盘,玻璃盏。罢酒停歌,挥毫授简。神鬼助吟魂,龙蛇惊醉眼。罗绮香飘紫陌春,管弦声断青楼晚。花间饮,月下归。朱户掩,翠帘垂。银釭闪闪,玉漏迟迟。清霜芦雁宿,细雨竹鸡啼。天上月悬千古镜,池中星照一盘棋。知足称贤,疏广上书言老矣;折腰受辱,陶潜解印赋归兮。

【四车鱼】

清对浊,智对愚。达士对名儒。公羊对司马,五羖对三闾。舌底谈锋今古事,胸中学海圣贤书。看花驻马,踏雪骑驴。守株待兔,缘木求鱼。莼鲈思故里,花坞爱吾庐。治国有材详对策,资身无术滥吹竽。望气登楼,雷焕得双龙之剑;负材题柱,相如乘驷马之车。

刎颈交,忘年友。试春茶,尝社酒。玉骨冰肌,锦心绣口。春田举桔槔,晚塞鸣刁斗。王公堂下植三槐,陶令门前栽五柳。金孔雀,玉蟾蜍。摇麈尾,卷虾须。峨冠博带,广袖长裾。醉凭青玉案,闲卧碧纱橱。三径黄花霜傅粉,一庭芳草露垂珠。渭水持竿,龟卜暗符熊罴兆;丰城埋剑,龙光直射斗牛墟。

【五模糊】

多对少,有对无。浅淡对萧疏。金猊联铁马,缘蚁对青蚨。满地落花红不扫,沿街芳草绿休锄。闲中景物,静里工夫。围棋看画,舞剑投壶。翠袖擎鹦鹉,朱唇唱鹧鸪。两岸绿杨丝袅娜,一汀红蓼锦模糊。天上长虹,仿佛青袍缠锦带;云边新月,鬔松乌髻摇银梳。

大夫松,君子竹。北苑茶,东篱菊。李白桃红,橙青橘绿。春风透酒楼,夜雨围棋屋。花径泥香燕子忙,莲塘水暖鸳鸯浴。三都赋,八阵图。新礼乐,旧规模。九畴八卦,二典三谟。霜晨闻画角,雪夜拥红炉。晓雨桑中鸣布谷,春风花里叫鶗鹕。茅屋朱门两树花,一般开谢;秦宫汉苑千年草,几度荣枯。

【六皆来】

山对水,济对淮。赤壁对朱崖。钱塘对剑阁,铁瓮对铜台。遣使催花游上苑,求仙采药到蓬莱。笙歌舞榭,灯火书斋。风檐霜瓦,月殿云阶。好花脂粉态,乔木栋梁材。柳絮随风沾绿草,花钿经雨贴苍苔。落叶声干,都被晚风收拾去;疏影梅瘦,却教明月送将来。

雀舌茶,鸡心枣。举子槐,王孙草。银箭催更,铜壶报晓。白日等闲过,青春容易老。韦贤务教不储金,子罕守廉何用宝。诗遣兴,酒开怀。歌韵转,笑颜开。梅须柳眼,杏脸桃腮。赏花排绮宴,斗草赌金钗。棋为手寒呵子落,衣缘肌瘦缩纱裁。松老菊黄,陶令辞官归故里;水流花谢,刘郎觅路到天台。

【七真文】

寒对暑,夜对晨。白昼对黄昏。雕栏联玉砌,画阁对朱门。霜惨猿声悲夜月,风高雁阵贴秋云。痴仙癖鬼,酒圣诗神。孤舟适楚,匹马经秦。一春花过眼,千里客消魂。解剑当渔杨柳岸,停骖问酒杏花村。窗外梧桐,夜雨滴醒鸳枕梦;路傍桃李,春风吹逐马蹄尘。

嵩山高,蜀水浊。子母瓜,君臣药。潘令闲居,温公独乐。歌吟白玉堂,谈笑清油幕。明月清风庚亮楼,落霞秋水滕王阁。云霄志,雨露恩。豺狼道,鸟兽群。花王报信,梅子生仁。露桃红泪滴,烟柳翠眉颦。点点飞花沾翠袖,茸茸芳草衬朱轮。蝶怨蜂愁,红花苍苔怜暮景;莺悲燕恼,绿杨青柳送残春。

【八山寒】

如对似,易对难。饱暖对饥寒。入官联出仕,皓齿对朱颜。三百围棋消昼永,十千美酒醉春闲。烟霞郑谷,云水严滩。鹏飞北海,豹隐南山。汉武藏娇屋,韩侯拜将坛。龙钟吕望闲持钓,矍铄文渊老据鞍。苏子泛舟,见白鹤东来赤壁;老聃避世,驾青牛西出函关。

琥珀杯,珊瑚枕。翡翠绫,鸳鸯锦。布谷催耕,醍醐劝饮。雨霁客频来,月明人未寝。凤楼春暖日迟迟,鸳瓦晓寒霜凛凛。鱼拨刺,乌緍蛮。山嶻嶭,水潺湲。深沉院宇,绕曲栏杆。春浓花富贵,岁晚竹平安。雕影横斜秋渐老,蛩声断续夜将阑。筵前恨烛交光,三杯竹叶;楼外玉绳低转,一曲幽兰。

【九桓欢】

香对味,苦对酸。聚会对悲欢。忠臣联孝子,武士对文官。满腹诗书吟胆壮,一襟风月酒肠宽。竹间笑傲,松下盘桓。酒斟玉斝,香霭雕盘。雨馀风淡淡,云散月团团。堂上卷帘观紫燕,殿前悬镜舞青鸾。红蓼花开,水鸟藏身偎绣毯;黄梅子落,山禽偷眼避金丸。

月笼纱,云出岫。夜沉沉,更漏漏。山色青浓,波纹绿绉。灯火照黄昏,琴棋消白昼。杨柳梳风翡翠长,海棠经雨胭脂透。披法服,戴儒冠。正风俗,排异端。鲸波汹涌,鹫岭漓岏。云开观叠嶂,雨过听鸣湍。松根入地如钉钉,塔顶侵云似钻钻。地广人稠,闻四境鸡鸣犬吠;山奇水胜,壮千年虎踞龙蟠。

【十先天】

轻对重,后对先。海岳对山川。黄童联白叟,绣佛对金仙。锦带绣衣军十万,玉簪朱履客三千。蚊雷无雨,萤火无烟。清歌妙舞,断简残编。桂残天雨粟,苔活地流钱。两堤杨柳垂金缕,满地梅花落玉钿。春雨一犁,两角黄牛三亩地;仁风千里,四蹄骢马五更天。

煮酒炉,调羹鼎。陆羽茶,何郎饼。鹊语朝晴,猿啼夜冷。风竹弄清音,月梅横瘦影。芳春歌馆笛悠悠,寒夜书窗灯炯炯。人面果,佛头莲。有声画,无眼禅。茶烹雀舌,香喷龙涎。柳亭莺哈哈,花槛蝶翩翩。天若有情天易老,月如无恨月常圆。茅屋帘低,羊角风摇沽酒旆;藕花池小,鸭头波泛打鱼船。

【十一箫豪】

弦对管,武对韶。俊杰对英豪。茶蘼对芍药,橄榄对葡萄。花馆春残无客到,柴门夜静有僧敲。鸡鸣月店,马渡霜桥。云容黯黯,雪意萧萧。绿垂彭泽柳,红绽武陵桃。月地露凉萤焰小,霜天风紧雁行高。野草闲花,九陌尘埃春富贵;碧梧翠竹,一窗风雨夜萧条。

酒一杯,歌三叠。玉玎珰,金蹀躞。镜展菱花,杯倾竹叶。槐高咽早蝉,菊老飞残蝶。倦客愁多雪上头,佳人睡起霞生颊。悲范甑,乐颜瓢。公孙被,范叔袍。文魔贾岛,酒困山涛。寒斟鸳帐酒,夜品凤台箫。海棠雨后滴红泪,杨柳风前舞翠腰。暖月烘霞,散一天之锦绣;严风弄雪,铺万里之琼瑶。

【十二戈何】

茶对酒,舞对歌。宴赏对吟哦。经纶对品藻,酝酿对调和。炒豆不酥因火少,移仓难动为禾多。谢花结子,落叶辞柯。蝶扇粉板,莺织金梭。舞衫裁异锦,歌扇剪香罗。须贾绨袍怜范叔,马周逆旅遇常何。老叟焚香,烟罩山前土地;佳人呵镜,云遮月里嫦娥。

畎亩居,关山梦。萍覆鱼,竹栖凤。玉宇琼楼,雕梁画栋。鸡窗雨气清,鸳瓦霜痕重。明月清风酒一樽,高山流水琴三弄。兴礼乐,罢干戈。扶社稷,掌山河。铜关巩固,铁岭嵯峨。壮年难久驻,佳景易消磨。苦办工夫成盛业,勤将文彩占高科。十载攻书,映雪囊萤当勉励;九霄得路,蹑云折桂莫蹉跎。

【十三家麻】

松对竹,叶对花。富贵对荣华。山头联水面,海用对天涯。翠麦连郊风卷浪,红桃夹岸水澄霞。千金骏马,两部鸣蛙。纵横蚁阵,聚散蜂衙。平芜飞白鹭,老树宿乌鸦。白雪上头簪茉莉,黄金在手摘枇杷。山馆独眠,秋月冷猿啼古木;江楼遥望,晚风寒雁落平沙。

堂上宾,闺中女。露凝霜,风送雨。花下酬春,竹间避暑。新绿小池塘,落红深院宇。金屋檐高燕引雏,银塘水暖鸳呼侣。羊羔酒,凤髓茶。陶令菊,邵平瓜。满园桃李,数亩桑麻。长歌挥素扇,沉醉脱乌纱。书馆雪寒灯未尽,樵楼霜冷鼓频挝。帘卷清风,金缕歌残敲象板;舟横明月,青衫泪湿听琵琶。

【十四车遮】

悲对乐,喜对嗟。鄙吝对骄奢。刚强联正直,险僻对歪斜。铁衣战士鸣刁斗,玉帐将军按镆铘。高怀磊落,长舌周遮。流年似水,急景如车。清风诚可借,明月不须赊。秦人采药寻蓬岛,越女观莲爱若耶。玉殿题诗,唤取佳人敲象板;金銮醉酒,呼将力士脱乌靴。

听语言,观容貌。举善良,褒忠孝。鱼跃鸢飞,龙吟虎啸。堪怜阮籍狂,不责陈登傲。凭几头消白昼长,垂帘不许红尘到。恢恢网,肃肃罝。开琐闼,出闉阇。崚嶒泰岱,深秀琅岈。云收天宇静,月落斗杓斜。中书堂上观红药,太守斋前种紫茄。绝笔春秋,仲尼伤一角之兽;福多阴骘,叔敖埋两头之蛇。

【十五阳唐】

朱对粉,白对黄。隐显对柔刚。深沉联俯仰,用舍对行藏。暮雨朝烟成底事,秋鸿社雁为谁忙。沉潜仁义,棱植纲常。随时礼乐,冠世文章。人心同好恶,世态异炎凉。月暗萤灯明院宇,雨晴蛙鼓闹池塘。夜醉方归,衫袖半掩邻舍酒;早朝初退,衣冠犹带御炉香。

绿水池,红尘陌。挂彩帆,摇金勒。画写丹青,棋排黑白。琴樽乐醉翁,诗礼留佳客。山径寻云策短筇,江楼倚月吹长笛。青玉案,白牙床。红锦帐,碧纱窗。鱼梭燕剪,蝶板莺簧。雨昏鸦作阵,风静雁成行。榴花带雨红巾重,杨柳牵风翠缕长。君圣臣贤,耿耿精诚昭日月;官清政简,棱棱节操凛冰霜。

【十六庚青】

深对浅,重对轻。溷浊对澄清。花香联草色,竹影对松声。秋水静如僧眼碧,晚山浓似佛头青。鸾箫象板,锦瑟银筝。看花驻马,把酒闻莺。雾隐南山豹,风抟北海鹍。积雨苍苔侵柱碟,朔风黄叶打窗棂。锦帐炉香,金缕歌残春几许;绛纱笼烛,玉楼人醉月三更。

玉漏催,珠帘卷。画阁深,金樽浅。笑脸娇娆,歌喉婉转。舞困绿云偏,醉浓红玉软。明月停时扇影低,彩云去后箫声远。鸳鸯褥,翡翠屏。箪瓢巷,诗礼庭。笙歌嘹亮,灯火清荧。卷帘邀月上,欹枕看云生。花片随风飞燕啄,荷盘翻雨戏鱼惊。玎珰砧杵捣寒霜,香闺梦断;狼籍杯盘歌夜月,彩笔诗成。

【十七尤侯】

哀对喜,乐对忧。进退对沉浮。登临联眺望,宴赏对遨游。蓑笠渔翁随白鹭,锦衣公子骤骅骝。朱颜白发,皓齿明眸。金阶玉砌,凤阁龙楼。红窗鸡报晓,紫塞雁鸣秋。钱塘南北分吴越,银汉东西隔女牛。孔夫子七十二贤,贤贤易色;汉光武二十八将,将将封侯。

竹叶杯,菱花镜。奏管弦,鸣钟磬。院宇深沉,帘栊寂静。良晨对赏心,美景添诗兴。雨晴飞燕去还来,霜冷幽禽栖不定。红蓼岸,白苹洲。莺燕侣,凤鸾俦。扇开雉尾,香霭螭头。鸣笳惊塞雁,鼓枻起沙鸥。天似棋盘星作子,云如帘幕月悬钩。摇破彩舟,一片帆都因浪荡;烧残银烛,两行泪只为风流。

【十八侵心】

初对乍,古对今。静雅对深沉。风亭联月馆,雪谷对云林。波皱横塘鸥漾漾,尘生古道马骎骎。长江汹涌,峭壁嵚岑。青松偃蹇,翠竹萧森。风檐红叶坠,雨砌绿苔侵。光团院落重重锦,柳映栏杆缕缕金。月冷霜晴,云里孤鸿悲断影;天晴日永,风中啼鸟弄娇音。

拂鸾笺,挥象管。玉笙寒,金帐暖。秋野云低,寒山雪满。闲爱夏天长,梦嫌春夜短。碧笋齐抽玳瑁簪,白莲高捧玻璃碗。云叆叇,雨霖霪。花结子,树成阴。风来水面,月到天心。孤城吹暮角,别院捣寒砧。明月清风桓子笛,高山流水伯牙琴。皓首穷经,黄卷青灯山馆静;红妆劝酒,锦筝银烛画堂深。

【十九廉纤】

平对仄,减对添。倨傲对恭谦。刚强联耿介,正直对清廉。翠剪梧桐风飒飒,黄垂梅子雨纤纤。明霞散绮,缺月磨镰。山深雾暝,浪静风恬。竹梢摇凤尾,松叶缀龙髯。萤火不烧墙上草,月钩难挂殿中帘。鹁鸽带铃,左右翼纵横出哨;蜘蛛结网,转运丝来往寻檐。

心腹巨,爪牙将。栋梁材,湖海量。白面书生,乌头宰相。中天日月明,大地山河壮。落叶缤纷鸟出林,浮萍聚散鱼吹浪。星灿灿,月圆圆。冰结玉,雪堆盐。莼鲈张翰,松菊陶潜。雨洗春光好,霜凝晓气严。芦汀夜雨明渔火,茅店春风扬酒帘。雹落瑶阶,如万斛珠玑脱线;月临玉宇,似一轮宝镜开奁。

【二十缄函】

千对万,五对三。水北对山南。烟蓑联雨笠,月笛对风帆。山势云容高与接,水光天影莹相涵。鸾飞翙翙,虎视眈眈。林燕睍睆,海燕呢喃。雨晴山染翠,冰泮水拖蓝。馀花弄影随歌扇,飞絮团风着舞衫。翠帘低,院宇深沉,柳眉清淡;画船小,湖天潋滟,荷脸红酣。

古今诗,长短句。渺茫中,清淡处。不忮不求,何忧何惧。檐前燕拂花,水面鱼吹絮。彩笔能题醉里诗,瑶琴偏解闲中趣。眸四顾,口三缄。观妙舞,听高谈。吹箫引凤,问酒停骖。忧民知稼穑,避世隐林岩。眼底群书当玩味,胸中万理尽包含。多见屡经,有几人情皆识破;博味广记,无穷事业饱推参。

《声律启蒙》是旧时学校启蒙读物之一,为康熙年间进士车万育所著。主要是训练儿童应对,掌握声韵格律的启蒙读物。按韵分编,包罗天文、地理、花木、鸟兽、人物、器物等的虚实应对。含单字对、双字对、三字对、五字对、七字对、十一字对等。从单字到多字的层层组对,读起来如唱歌般朗朗上口,较之其它全用三言、四言句式更见韵味,这类读物,在启蒙读物中独具一格,经久不衰。

【卷上】

一 东

云对雨,雪对风,晚照对晴空。来鸿对去燕,宿鸟对鸣虫。三尺剑,六钧弓,岭北对江东。人间清暑殿,天上广寒宫。两岸晓烟杨柳绿,一园春雨杏花红。两鬓风霜,途次早行之客;一蓑烟雨,溪边晚钓之翁。

沿对革,异对同,白叟对黄童。江风对海雾,牧子对渔翁。颜巷陋,阮途穷,冀北对辽东。池中濯足水,门外打头风。梁帝讲经同泰寺,汉皇置酒未央宫。尘虑萦心,懒抚七弦绿绮;霜华满鬓,羞看百炼青铜。

贫对富,塞对通,野叟对溪童。鬓皤对眉绿,齿皓对唇红。天浩浩,日融融,佩剑对弯弓。半溪流水绿,千树落花红。野渡燕穿杨柳雨,芳池鱼戏芰荷风。女子眉纤,额下现一弯新月;男儿气壮,胸中吐万丈长虹。

二 冬

春对夏,秋对冬,暮鼓对晨钟。观山对玩水,绿竹对苍松。冯妇虎,叶公龙,舞蝶对鸣蛩。衔泥双紫燕,课蜜几黄蜂。春日园中莺恰恰,秋天寒外雁雍雍。秦岭云横,迢递八千远路;巫山雨洗,嵯峨十二危峰。

明对暗,淡对浓,上智对中庸。镜奁对衣笥,野杵对村舂。花灼烁,草蒙茸,九夏对三冬。台高名戏马,斋小号蟠龙。手擘蟹螯从毕卓,身披鹤氅自王恭。五老峰高,秀插云霄如玉笔;三姑石大,响传风雨若金镛。

仁对义,让对恭,禹舜对羲农。雪花对云叶,芍药对芙蓉。陈后主,汉中宗,绣虎对雕龙。柳塘风淡淡,花圃月浓浓。春日正宜朝看蝶,秋风那更夜闻蛩。战士邀功,必借干戈成勇武;逸民适志,须凭诗酒养踈慵。

三 江

楼对阁,户对窗,巨海对长江。蓉裳对蕙帐,玉斝对银釭。青布幔,碧油幢,宝剑对金缸。忠心安社稷,利口覆家邦。世祖中兴延马武,桀王失道杀龙逄。秋雨潇潇,漫烂黄花都满径;春风袅袅,扶疏绿竹正盈窗。

旌对旆,盖对幢,故国对他邦。行山对万水,九泽对三江。山岌岌,水淙淙,鼓振对钟撞。清风生酒舍,白月照书窗。阵上倒戈辛纣战,道旁系剑子婴降。夏日池塘,出沿浴波鸥对对;春风帘幕,往来营垒燕双双。

铢对两,只对双,华岳对湘江。朝车对禁鼓,宿火对塞缸。青琐闼,碧纱窗,汉社对周邦。笙箫鸣细细,钟鼓响摐摐。主簿栖鸾名有览,治中展骥姓惟庞。苏武牧羊,雪屡餐于北海;庄周活鲋,水必决于西江。

四 支

茶对酒,赋对诗,燕子对莺儿。栽花对种竹,落絮对游丝。四目颉,一足夔,鸲鹆对鹭鸶。半池红菡萏,一架白荼蘼。几阵秋风能应候,一犁春雨甚知时。智伯恩深,国士吞变形之炭;羊公德大,邑人竖堕泪之碑。

行对止,速对迟,舞剑对围棋。花笺对草字,竹简对毛锥。汾水鼎,岘山碑,虎豹对熊罴。花开红锦绣,水漾碧琉璃。去妇因探邻舍枣,出妻为种后园葵。笛韵和谐,仙管恰从云里降;橹声咿轧,渔舟正向雪中移。

戈对甲,鼓对旗,紫燕对黄鹂。梅酸对李苦,青眼对白眉。三弄笛,一围棋,雨打对风吹。海棠春睡早,杨柳昼眠迟。张骏曾为槐树赋,杜陵不作海棠诗。晋士特奇,可比一斑之豹;唐儒博识,堪为五总之龟。

五 微

来对往,密对稀,燕舞对莺飞。风清对月朗,露重对烟微。霜菊瘦,雨梅肥,客路对渔矶。晚霞舒锦绣,朝露缀珠玑。夏暑客思欹石枕,秋寒妇念寄边衣。春水才深,青草岸边渔父去;夕阳半落,绿莎原上牧童归。

宽对猛,是对非,服美对乘肥。珊瑚对玳瑁,锦绣对珠玑。桃灼灼,柳依依,绿暗对红稀。窗前莺并语,帘外燕双飞。汉致太平三尺剑,周臻大定一戎衣。吟成赏月之诗,只愁月堕;斟满送春之酒,惟憾春归。

声对色,饱对饥,虎节对龙旗。杨花对桂叶,白简对朱衣。尨也吠,燕于飞,荡荡对巍巍。春暄资日气,秋冷借霜威。出使振威冯奉世,治民异等尹翁归。燕我弟兄,载咏棣棠韡韡;命伊将帅,为歌杨柳依依。

六 鱼

无对有,实对虚,作赋对观书。绿窗对朱户,宝马对香车。伯乐马,浩然驴,弋雁对求鱼。分金齐鲍叔,奉璧蔺相如。掷地金声孙绰赋,回文锦字窦滔书。未遇殷宗,胥靡困傅岩之筑;既逢周后,太公舍渭水之渔。

终对始,疾对徐,短褐对华裾。六朝对三国,天禄对石渠。千字策,八行书,有若对相如。花残无戏蝶,藻密有潜鱼。落叶舞风高复下,小荷浮水卷还舒。爱见人长, 共服宣尼休假盖;恐彰已吝,谁知阮裕竟焚车。

麟对凤,鳖对鱼,内史对中书。犁锄对耒耜,畎浍对郊墟。犀角带,象牙梳,驷马对安车。青衣能报赦,黄耳解传书。庭畔有人持短剑,门前无客曳长裾。波浪拍船,骇舟人之水宿;峰峦绕舍,乐隐者之山居。

七 虞

金对玉,宝对珠,玉兔对金鸟。孤舟对短棹,一雁对双凫。横醉眼,捻吟须,李白对杨朱。秋霜多过雁,夜月有啼乌。日暧园林花易赏,雪寒村舍酒难沽。人处岭南,善探巨象口中齿;客居江右,偶夺骊龙颔下珠。

贤对圣,智对愚,傅粉对施朱。名缰对利锁,挈榼对提壶。鸠哺子,燕调雏,石帐对郇厨。烟轻笼岸柳,风急撼庭梧。鸜眼一方端石砚,龙涎三炷博山垆。曲沼鱼多,可使渔人结网;平田兔少,漫劳耕者守株。

秦对赵,越对吴,钓客对耕夫。箕裘对杖履,杞梓对桑榆。天欲晓,日将晡,狡兔对妖狐。读书甘刺股,煮粥惜焚须。韩信武能增四海,左思文足赋三都。嘉遁幽人,适志竹篱茅舍;胜游公子,玩情柳陌花衢。

八 齐

岩对岫,涧对溪,远岸对危堤。鹤长对凫短,水雁对山鸡。星拱北,月流西,汉露对汤霓。桃林牛已放,虞坂马长嘶。叔侄去官闻广受,弟兄让国有夷齐。三月春浓,芍药丛中蝴蝶舞;五更天晓,海棠枝上子规啼。

云对雨,水对泥,白璧对玄圭。献瓜对投李,禁鼓对征鼙。徐稚榻,鲁班梯,凤翥对鸾栖,有官清似水,无客醉如泥。截发惟闻侃母,断机只有乐羊妻。秋望佳人,目送楼头千里雁;早行远客,梦惊枕上五更鸡。

熊对虎,象对犀,霹雳对虹霓。杜鹃对孔雀,桂岭对梅溪。萧史凤,宋宗鸡,远近对高低。水寒鱼不跃,林茂鸟频栖。杨柳和烟彭泽县,桃花流水武陵溪。公子追欢,闲骤玉骢游绮陌;佳人倦绣,闷欹珊枕掩香闺。

九 佳

河对海,汉对淮,赤岸对朱崖。鹭飞对鱼跃,宝钿对金钗。鱼圉圉,鸟喈喈,草履对芒鞋。古贤尝笃厚,时辈喜诙谐。孟训文公谈性善,颜师孔子问心斋。缓抚琴弦,像流莺而并语;斜排筝柱。类过雁之相挨。

丰对俭,等对差,布袄对荆钗。雁行对鱼阵,榆塞对兰崖。挑荠女,采莲娃,菊径对苔阶。诗成对六义备,乐奏八音谐。造律吏哀秦法酷,知音人说郑声哇。天欲飞霜,塞上有鸿行已过;云将作雨,庭前多蚁阵先排。

城对市,巷对街,破屋对空阶。桃枝对桂叶,砌蚓对墙蜗。梅可望,橘堪怀,季路对高柴。花藏沽酒市,竹映读书斋。马首不容孤竹扣,车轮终就洛阳埋。朝宰锦衣,贵束乌犀之带;宫人宝髻,宜簪白燕之钗。

十 灰

增对损,闭对开,碧草对苍苔。书签对笔架,两曜对三台。周召虎,宋桓魋,阆苑对蓬莱。薰风生殿阁,皓月照楼台。却马汉文思罢献,吞蝗唐太冀移灾。照耀八荒,赫赫丽天秋日;震惊百里,轰轰出地春雷。

沙对水,火对灰,雨雪对风雷。书淫对传癖,水浒对岩隈。歌旧曲,酿新醅,舞馆对歌台。春棠经雨放,秋菊傲霜开。作酒固难忘曲蘖,调羹必要用盐梅。月满庾楼,据胡床而可玩;花开唐苑,轰羯鼓以奚催。

休对咎,福对灾,象箸对犀杯。宫花对御柳,峻阁对高台。花蓓蕾,草根荄,剔藓对剜苔。雨前庭蚁闹,霜后阵鸿哀。元亮南窗今日傲,孙弘东阁几时开。平展青茵,野外茸茸软草;高张翠幄,庭前郁郁凉槐。

十一 真

邪对正,假对真,獬豸对麒麟。韩卢对苏雁,陆橘对庄椿。韩五鬼,李三人,北魏对西秦。蝉鸣哀暮夏,莺啭怨残春。野烧焰腾红烁烁,溪流波皱碧粼粼。行无踪,居无庐,颂成酒德;动有时,藏有节,论著钱神。

哀对乐,富对贫,好友对嘉宾。弹琴对结绶,白日对青春。金翡翠,玉麒麟,虎爪对龙麟。柳塘生细浪,花径起香尘。闲爱登山穿谢屐,醉思漉酒脱陶巾。雪冷霜严,倚槛松筠同傲岁;日迟风暖,满园花柳各争春。

香对火,炭对薪,日观对天津。禅心对道眼,野妇对宫嫔。仁无敌,德有邻,万石对千钧。滔滔三峡水,冉冉一溪冰。克国功名当画阁,子张言行贵书绅。笃志诗书,思入圣贤绝域;忘情官爵,羞沾名利纤尘。

十二 文

家对国,武对文,四辅对三军。九经对三史,菊馥对兰芬。歌北鄙,咏南薰,迩听对遥闻。召公周太保,李广汉将军。闻化蜀民皆草偃,争权晋土已瓜分。巫峡夜深,猿啸苦哀巴地月;衡峰秋早,雁飞高贴楚天云。

欹对正,见对闻,偃武对修文。羊车对鹤驾,朝旭对晚曛。花有艳,竹成文,马燧对羊欣。山中梁宰相,树下汉将军。施帐解围嘉道韫,当垆沽酒叹文君。好景有期,北岭几枝梅似雪;丰年先兆,西郊千顷稼如云。

尧对舜,夏对殷,蔡惠对刘蕡。山明对水秀,五典对三坟。唐李杜,晋机云,事父对忠君。雨晴鸠唤妇,霜冷雁呼群。酒量洪深周仆射,诗才俊逸鲍参军。鸟翼长随,凤兮洵众离长;狐威不假,虎也真百兽尊。

十三 元

幽对显,寂对喧,柳岸对桃源。莺朋对燕友,早暮对寒暄。鱼跃沼,鹤乘轩,醉胆对吟魂。轻尘生范甑,积雪拥袁门。缕缕轻烟芳草渡,丝丝微雨杏花村。诣阙王通,献太平十二策;出关老子,著道德五千言。

儿对女,子对孙,药圃对花村。高楼对邃阁,赤豹对玄猿。妃子骑,夫人轩,旷野对平原。匏巴能鼓瑟,伯氏善吹埙。馥馥早梅思驿使,萋萋芳草怨王孙。秋夕月明,苏子黄岗游绝壁;春朝花发,石家金谷启芳园。

歌对舞,德对恩,犬马对鸡豚。龙池对凤沼,雨骤对云屯。刘向阁,李膺门,唳鹤对啼猿。柳摇春白昼,梅弄月黄昏,岁冷松筠皆有节,春喧桃李本无言。噪晚齐蝉,岁岁秋来泣恨;啼宵蜀鸟,年年春去伤魂。

十四 寒

多对少,易对难,虎踞对龙蟠。龙舟对凤辇,白鹤对青鸾。风淅淅,露漙漙,绣毂对雕鞍。鱼游荷叶沼,鹭立蓼花滩。有酒阮貂奚用解,无鱼冯铗必须弹。丁固梦松,柯叶忽然生腹上;文郎画竹,枝梢倏尔长毫端。

寒对暑,湿对干,鲁隐对齐桓。寒毡对明暖席,夜饮对晨餐。叔子带,仲由冠,郏鄏对邯郸。嘉禾忧夏旱,衰柳耐秋寒。杨柳绿遮元亮宅,杏花红映仲尼坛。江水流长,环绕似青罗带;海蟾轮满,澄明如白玉盘。

横对竖,窄对宽,黑志对弹丸。朱帘对画栋,彩槛对雕栏。春既老,夜将阑,百辟对千官。怀仁称足足,抱义美般般。好马君王曾市骨,食猪处士仅思肝。世仰双仙,元礼舟中携郭泰,人称连壁,夏侯车上并潘安。

十五 删

兴对废,附对攀,露草对霜菅,歌廉对借寇,习孔对希颜。山垒垒,水潺潺,奉壁对探镮。礼由公旦作,诗本仲尼删。驴困客方经灞水,鸡鸣人已出函关。几夜霜飞,已有苍鸿辞北塞;数朝雾暗,岂无玄豹隐南山。

犹对尚,侈对悭,雾髻对烟鬟。莺啼对鹊噪,独鹤对双鹇。黄牛峡,金马山,结草对衔环。昆山惟玉集,合浦有珠还。阮籍旧能为眼白,老莱新爱着衣斑。栖迟避世人,草衣木食;窈窕倾城女,云鬓花颜。

姚对宋,柳对颜,赏善对惩奸。愁中对梦里,巧慧对痴顽。孔北海,谢东山,使越对征蛮,淫声闻濮上,离曲听阳关。骁将袍披仁贵白,小儿衣着老莱斑。茅舍无人,难却尘埃生榻上;竹亭有客,尚留风月在窗间。

【卷下】

一 先

晴对雨,地对天,天地对山川。山川对草木,赤壁对青田。郏鄏鼎,武城弦,木笔对苔钱。金城三月柳,玉井九秋莲。何处春朝风景好,谁家秋夜月华圆。珠缀花梢,千点蔷薇香露;练横树杪,几丝杨柳残烟。

前对后,后对先,众丑对孤妍。莺簧对蝶板,虎穴对龙渊。击石磬,观韦编,鼠目对鸢肩。春园花柳地,秋沼芰荷天。白羽频挥闲客坐,乌纱半坠醉翁眠。野店几家,羊角风摇沽酒旆;长川一带,鸭头波泛卖鱼船。

离对坎,震对乾,一日对千年,尧天对舜日,蜀水对秦川。苏武节,郑虔毡,涧壑对林泉。挥戈能退日,持管莫窥天。寒食芳辰花烂熳,中秋佳节月婵娟。梦里荣华,飘忽枕中之客,壶中日月,安闲市上之仙。

二 萧

恭对慢,吝对骄,水远对山遥。松轩对竹槛,雪赋对风谣。乘五马,贯双雕,烛灭对香消。明蟾常彻夜,骤雨不终朝。楼阁天凉风飒飒,关河地隔雨潇潇。几点鹭鸶,日暮常飞红蓼岸;一双鸂鶒,春朝频泛绿杨桥。

开对落,暗对昭,赵瑟对虞韶。轺车对驿骑,锦绣对琼瑶。羞攘臂,懒折腰,范甑对颜瓢。寒天鸳帐酒,夜月凤台箫。舞女腰肢杨柳软,佳人颜貌海棠娇。豪客寻春,南陌草青香阵阵;闲人避暑,东堂蕉绿影摇摇。

班对马,董对晁,夏昼对春宵。雷声对电影,麦穗对禾苗。八千路,廿四桥,总角对垂髫。露桃匀嫩脸,风柳舞纤腰。贾谊赋成伤鵩鸟,周公诗就托鸱鸮。幽寺寻僧,逸兴岂知俄尔尽;长亭送客,离魂不觉黯然消。

三 肴

风对雅,象对爻,巨蟒对长蛟。天文对地理,蟋蟀对螵蛸。龙生矫,虎咆哮,北学对东胶。筑台须垒土,成屋必诛茅。潘岳不忘秋兴赋,边韶常被昼眠嘲。抚养群黎,已见国家隆治;滋生万物,方知天地泰交。

蛇对虺,蜃对蛟,麟薮对鹊巢。风声对月色,麦穗对桑苞。何妥难,子云嘲,楚甸对商郊。五音惟耳听,万虑在心包。葛被汤征因仇饷,楚遭齐伐责包茅。高矣若天,洵是圣人大道;淡而如水,实为君子神交。

牛对马,犬对猫,旨酒对嘉肴。桃红对柳绿,竹叶对松梢,藜杖叟,布衣樵,北野对东郊。白驹形皎皎,黄鸟语交交。花圃春残无客到,柴门夜永有僧敲。墙畔佳人,飘扬竞把秋千舞;楼前公子,笑语争将蹴踘抛。

四 豪

琴对瑟,剑对刀,地迥对天高。峨冠对博带,紫绶对绯袍。煎异茗,酌香醪,虎兕对猿猱。武夫攻骑射,野妇务蚕缫。秋雨一川淇澳竹,春风两岸武陵桃。螺髻青浓,楼外晚山千仞;鸭头绿腻,溪中春水半篙。

刑对赏,贬对褒,破斧对征袍。梧桐对橘柚,枳棘对蓬蒿。雷焕剑,吕虔刀,橄榄对葡萄。一椽书舍小,百尺酒楼高。李白能诗时秉笔,刘伶爱酒每餔糟。礼别尊卑,拱北众星常灿灿;势分高下,朝东万水自滔滔。

瓜对果,李对桃,犬子对羊羔。春分对夏至,谷水对山涛。双凤翼,九牛毛,主逸对臣劳。水流无限阔,山耸有余高。雨打村童新牧笠,尘生边将旧征袍。俊士居官,荣引鹓鸿之序;忠臣报国,誓殚犬马之劳。

五 歌

山对水,海对河,雪竹对烟萝。新欢对旧恨,痛饮对高歌。琴再抚,剑重磨,媚柳对枯荷。荷盘从雨洗,柳线任风搓。饮酒岂知欹醉帽,观棋不觉烂樵柯。山寺清幽,直踞千寻云岭;江楼宏敞,遥临万顷烟波。

繁对简,少对多,里咏对途歌。宦情对旅况,银鹿对铜驼。剌吏鸭,将军鹅,玉律对金科。古堤垂亸柳,曲沼长新荷。命驾吕因思叔夜,引车蔺为避廉颇。千尺水帘,今古无人能手卷;一轮月镜,乾坤何匠用功磨。

霜对露,浪对波,径菊对池荷。酒阑对歌罢,日暖对风和。梁父咏,楚狂歌,放鹤对观鹅。史才推永叔,刀笔仰萧何。种橘犹嫌千树少,寄梅谁信一枝多。林下风生,黄发村童推牧笠;江头日出,皓眉溪叟晒渔蓑。

六 麻

松对柏,缕对麻,蚁阵对蜂衙。頳鳞对白鹭,冻雀对昏鸦,白堕酒,碧沉茶,品笛对吹笳。秋凉梧堕叶,春暖杏开花。雨长苔痕侵壁砌,月移梅影上窗纱。飒飒秋风,度城头之筚篥;迟迟晚照,动江上之琵琶。

优对劣,凸对凹,翠竹对黄花。松杉对杞梓,菽麦对桑麻。山不断,水无涯,煮酒对烹茶。鱼游池面水,鹭立岸头沙。百亩风翻陶令秫,一畦雨熟邵平瓜。闲捧竹根,饮李白一壶之酒;偶擎桐叶,啜卢同七碗之茶。

吴对楚,蜀对巴,落日对流霞。酒钱对诗债,柏叶对松花。驰驿骑,泛仙槎,碧玉对丹砂。设桥偏送笋,开道竟还瓜。楚国大夫沉汨水,洛阳才子谪长沙。书箧琴囊,乃士流活计;药炉茶鼎,实闲客生涯。

七 阳

高对下,短对长,柳影对花香。词人对赋客,五帝对三王。深院落,小池塘,晚眺对晨妆。绛霄唐帝殿,绿野晋公堂。寒集谢庄衣上雪,秋添潘岳鬓边霜。人浴兰汤,事不忘于端午;客斟菊酒,兴常记于重阳。

尧对舜,禹对汤,晋宋对隋唐。奇花对异卉,夏日对秋霜。八叉手,九回肠,地久对天长。一堤杨柳绿,三径菊花黄。闻鼓塞兵方战斗,听钟宫女正梳妆。春饮方归,纱帽半淹邻舍酒;早朝初退,衮衣微惹御炉香。

荀对孟,老对庄,亸柳对垂杨。仙宫对梵宇,小阁对长廊。风月窟,水云乡,蟋蟀对螳螂。暖烟香霭霭,寒烛影煌煌。伍子欲酬渔父剑,韩生尝窃贾公香。三月韶光,常忆花明柳媚;一年好景,难忘橘绿橙黄。

八 庚

深对浅,重对轻,有影对无声。蜂腰对蝶翅,宿醉对余酲。天北缺,日东生,独卧对同行。寒冰三尺厚,秋月十分明。万卷书客容闲客览,一樽酒待故人倾。心侈唐玄,厌看霓裳之曲;意骄陈主,饱闻玉树之赓。

虚对实,送对迎,后甲对先庚。鼓琴对舍瑟,搏虎对骑鲸。金匼匝,玉瑽琤,玉宁对金茎。花间双粉蝶,柳内几黄莺。贫里每甘藜藿味,醉中厌听管弦声。肠断秋闺,凉吹已侵重被冷;梦惊晓枕,残蟾犹照半窗明。

渔对猎,钓对耕,玉振对金声。雉城对雁塞,柳枭对葵倾。吹玉笛,弄银笙,阮杖对桓筝。墨呼松处士,纸号楮先生。露浥好花潘岳县,风搓细柳亚夫营,抚动琴弦,遽觉座中风雨至;哦成诗句,应知窗外鬼神惊。

九 青

红对紫,白对青,渔火对禅灯。唐诗对汉史,释典对仙经。龟曳尾,鹤梳翎,月榭对风亭。一轮秋夜月,几点晓天星。晋士只知山简醉,楚人谁识屈原醒。绣倦佳人,慵把鸳鸯文作枕;吮毫画者,思将孔雀写为屏。

行对坐,醉对醒,佩紫对纡青。棋枰对笔架,雨雪对雷霆。狂蛱蝶,小蜻蜓,水岸对沙汀。天台孙绰赋,剑阁孟阳铭。传信子卿千里雁,照书车胤一囊萤。冉冉白云,夜半高遮千里月;澄澄碧水,宵中寒映一天星。

书对史,传对经,鹦鹉对鹡鸰。黄茅对白荻,绿草对青萍。风绕铎,雨淋铃,水阁对山亭。渚莲千朵白,岸柳两行青。汉代宫中生秀柞,尧时阶畔长祥蓂。一枰决胜,棋子分黑白;半幅通灵,画色间丹青。

十 蒸

新对旧,降对升,白犬对苍鹰。葛巾对藜杖。涧水对池冰。张兔网,挂鱼罾,燕雀对鹏鹍。炉中煎药火,窗下读书灯。织锦逐梭成舞凤,画屏误笔作飞蝇。宴客刘公,座上满斟三雅爵;迎仙汉帝,宫中高插九光灯。

儒对士,佛对僧,面友对心朋。春残对夏老,夜寝对晨兴。千里马,九霄鹏,霞蔚对云蒸。寒堆阴岭雪,春泮水池冰。亚父愤生撞玉斗,周公誓死作金滕。将军元晖,莫怪人讥为饿虎;侍中卢昶,难逃世号作饥鹰。

规对矩,墨对绳,独步时同登。吟哦对讽咏,访友对寻僧。风绕屋,水襄陵,紫鹄对苍鹰。鸟寒惊夜月,鱼暖上春冰。扬子口中飞白凤,何郎鼻上集青蝇。巨鲤跃池,翻几重之密藻;颠猿饮涧,挂百尺之垂藤。

十一 尤

荣对辱,喜对忧,夜宴对春游。燕关对楚水,蜀犬对吴牛。茶敌睡,酒消愁,青眼对白头。马迁修史记,孔子作春秋。适兴子猷常泛棹,思归王粲强登楼。窗下佳人,妆罢重将金插鬓;筵前舞妓,曲终还要锦缠头。

唇对齿,角对头,策马对骑牛。毫尖对笔底,绮阁对雕镂。杨柳岸,荻芦洲,语燕对啼鸠。客乘金络马,人泛木兰舟。绿野耕夫春举耜,碧池渔父晚垂钩。波浪千层,喜见蛟龙得水;云霄万里,惊看雕鹗横秋。

庵对寺,殿对楼,酒艇对渔舟。金龙对彩凤,豮豕对童牛。王郎帽,苏子裘,四季对三秋。峰峦扶地秀,江汉接天流。一湾绿水渔村小,万里青山佛寺幽。龙马呈河,羲皇阐微而画卦;神龟出洛,禹王取法以陈畴。

十二 侵

眉对目,口对心,锦瑟对瑶琴。晓耕对寒钓,晚笛对秋砧。松郁郁,竹森森,闵损对曾参。秦王亲击缶,虞帝自挥琴。三献卞和尝泣玉,四知杨震固辞金。寂寂秋朝,庭叶因霜摧嫩色;沉沉春夜,砌花随月转清阴。

前对后,古对今,野兽对山禽。犍牛对牝马,水浅对山深。曾点瑟,戴逵琴,璞玉对浑金。艳红花弄色,浓绿柳敷阴。不雨汤王方剪爪,有风楚子正披襟。书生惜壮岁韶华,寸阴尺璧,游子爱良宵光景,一刻千金。

丝对竹,剑对琴,素志对丹心。千愁对一醉,虎啸对龙吟。子罕玉,不疑金,往古对来今。天寒邹吹律,岁旱傅为霖。渠说子规为帝魄,侬知孔雀是家禽。屈子沉江,处处舟中争系粽;牛郎渡渚,家家台上竞穿针。

十三 覃

千对百,两对三,地北对天南。佛堂对仙洞,道院对禅庵。山泼黛。水浮蓝,雪岭对云潭。凤飞方翙翙,虎视已耽耽。窗下书生时讽咏,筵前酒客日耽酣。白草满郊,秋日牧征人之马;绿桑盈亩,春时供农妇之蚕。

将对欲,可对堪,德被对恩覃。权衡对尺度,雪寺对云庵。安邑枣,洞庭柑,不愧对无惭。魏征能直谏,王衍善清谈。紫梨摘去从山北,丹荔传来自海南。攘鸡非君子所为,但当月一;养狙是山公之智,止用朝三。

中对外,北对南,贝母对宜男。移山对浚井,谏苦对言甘。千取百,二为三,魏尚对周堪。海门翻夕浪,山市拥晴岚。新缔直投公子纻,旧交犹脱馆人骖。文在淹通,已咏冰兮寒过水;永和博雅,可知青者胜于蓝。

十四 盐

悲对乐,爱对嫌,玉兔对银蟾。醉侯对诗史,眼底对眉尖。风飁飁,雨绵绵,李苦对瓜甜。画堂施锦帐,酒市舞青帘。横槊赋诗传孟德,引壶酌酒尚陶潜。两曜迭明,日东生而月西出;五行式序,水下润而火上炎。

如对似,减对添,绣幕对朱帘。探珠对献玉,鹭立对鱼潜。玉屑饭,水晶盐,手剑对腰镰。燕巢依邃阁,蛛网挂虚檐。夺槊至三唐敬德,栾棋第一晋王恬。南浦客归,湛湛春波千顷净;西楼人悄,弯弯夜月一钩纤。

逢对遇,仰对瞻,市井对闾阎。投簪对结绶,握发对掀髯。张绣幕,卷珠帘,石碏对江淹。宵征方肃肃,夜饮已厌厌。心褊小人长戚戚,礼多君子屡谦谦。美剌殊文,备三百五篇诗咏;吉凶异画,变六十四卦爻占。

十五 咸

清对浊,苦对咸,一启对三缄。烟蓑对雨笠,月榜对风帆。莺睍睆,燕呢喃,柳杞对松杉。情深悲素扇,泪痛湿青衫。汉室既能分四姓,周朝何用叛三监。破的而探牛心,豪矜王济;竖竿以挂犊鼻,贫笑阮咸。

能对否,圣对贤,卫瓘对浑瑊。雀罗对鱼网,翠巘对苍崖。红罗帐,白布衫,笔格对书函。蕊香蜂竞采,泥软燕争衔。凶孽誓清闻祖逖,王家能乂有巫咸。溪叟新居,渔舍清幽临水岸;山僧久隐,梵宫寂寞倚云岩。

冠对带,帽对衫,议鲠对言谗。行舟对御马,俗弊对民岩。鼠且硕,兔多毚,史册对书缄。塞城闻奏角,江浦认归帆。河水一源形瀰瀰,泰山万仞势岩岩。郑为武公,赋缁衣而美德;周因巷伯,歌贝锦以伤谗。《笠翁对韵》是从前人们学习写作近体诗、词,用来熟悉对仗、用韵、组织词语的启蒙读物。作者李渔(明末清初著名戏曲家),号笠翁,因此叫《笠翁对韵》。全书分为卷一和卷二。按韵分编,包罗天文、地理、花木、鸟兽、人物、器物等的虚实应对。从单字对到双字对,三字对、五字对、七字对到十一字对,声韵协调,琅琅上口,从中得到语音、词汇、修辞的训练。从单字到多字的层层属对。较之其他全用三言、四言句式更见韵味。

上卷

一、东

天对地,雨对风。大陆对长空。山花对海树,赤日对苍穹。雷隐隐,雾蒙蒙。日下对天中。风高秋月白,雨霁晚霞红。牛女二星河左右,参商两曜斗西东。十月塞边,飒飒寒霜惊戍旅;三冬江上,漫漫朔雪冷鱼翁。

河对汉,绿对红。雨伯对雷公。烟楼对雪洞,月殿对天宫。云叆叇,日曈朦。腊屐对渔蓬。过天星似箭,吐魂月如弓。驿旅客逢梅子雨,池亭人挹荷花风。茅店村前,皓月坠林鸡唱韵;板桥路上,青霜锁道马行踪。

山对海,华对嵩。四岳对三公。宫花对禁柳,塞雁对江龙。清暑殿,广寒宫。拾翠对题红。庄周梦化蝶,吕望兆飞熊。北牖当风停夏扇,南帘曝日省冬烘。鹤舞楼头,玉笛弄残仙子月;凤翔台上,紫箫吹断美人风。

二、冬

晨对午,夏对冬。下晌对高舂。青春对白昼,古柏对苍松。垂钓客,荷锄翁。仙鹤对神龙。凤冠珠闪烁,螭带玉玲珑。三元及第才千顷,一品当朝禄万钟。花萼楼前,仙李盘根调国脉;沉香亭畔,娇杨擅宠起边风。

清对淡,薄对浓。暮鼓对晨钟。山茶对石菊,烟锁对云封。金菡萏,玉芙蓉。绿绮对青锋。早汤先宿酒,晚食继朝饔。唐库金钱能化蝶,延津宝剑会成龙。巫峡浪传,云雨荒唐神女庙;岱宗遥望,儿孙罗列丈人峰。

繁对简,叠对重。意懒对心慵。仙翁对释伴,道范对儒宗。花灼灼,草葺葺。浪蝶对狂蜂。数竿君子竹,五树大夫松。高皇灭项凭三杰,虞帝承尧殛四凶。内苑佳人,满地风光愁不尽;边关过客,连天烟草憾无穷。

三、江

奇对偶,只对双。大海对长江。金盘对玉盏,宝烛对银釭。朱漆槛,碧纱窗。舞调对歌腔。汉兴推马武,夏谏著尨逄。四收列国群王服,三筑高城众敌降。跨凤登台,潇洒仙姬秦月玉;斩蛇当道,英雄天子汉刘邦。

颜对貌,像对庞。步辇对徒杠。停针对搁竺,意懒对心降。灯闪闪,月幢幢。揽辔对飞艎。柳堤驰骏马,花院吠村尨。酒量微熏琼杳颊,香尘没印玉莲双。诗写丹枫,韩夫幽怀流节水;泪弹斑竹,舜妃遗憾积湡江。

四、支

泉对石,干对枝。吹竹对弹丝。山亭对水榭,鹦鹉对鸬鹚。五色笔,十香词。泼墨对传卮。神奇韩干画,雄浑李陵诗。几处花街新夺锦,有人香径淡凝脂。万里烽烟,战士边头争宝塞;一犁膏雨,农夫村外尽乘时。

俎对醢,赋对诗。点漆对描脂。瑶簪对珠履,剑客对琴师。沽酒价,买山资。国色对仙姿。晚霞明似锦,春雨细如丝。柳绊长堤千万树,花横野寺两三枝。紫盖黄旗,天象预占江左地;青袍白马,童谣终应寿阳儿。

箴对赞,缶对卮。萤炤对蚕丝。轻裾对长袖,瑞草对灵芝。流涕策,断肠诗。喉舌对腰肢。云中熊虎将,天上凤凰儿。禹庙千年垂桔柚,尧阶三尺覆茅茨。湘竹含烟,腰下轻纱笼玳瑁;海棠经雨,脸边清泪湿胭脂。

争对让,望对思。野葛对山栀。仙风对道骨,天造对人为。专诸剑,博浪椎。经纬对干支。位尊民物主,德重帝王师。望切不妨人去远,心忙无奈马行迟。金屋闭来,赋乞茂林题柱笔;玉楼成后,记须昌谷负囊词。

五、微

贤对圣,是对非。觉奥对参微。鱼书对雁字,草舍对柴扉。鸡晓唱,雉朝飞。红瘦对绿肥。举杯邀月饮,骑马踏花归。黄盖能成赤壁捷,陈平善解白登危。太白书堂,瀑泉垂地三千尺;孔明祀庙,老柏参天四十围。

戈对甲,幄对帏。荡荡对巍巍。严滩对邵圃,靖菊对夷薇。占鸿渐,采凤飞。虎榜对龙旗。心中罗锦绣,口内吐珠玑。宽宏豁达高皇量,叱咤暗哑霸主威。灭项兴刘,狡兔尽时走狗死;连吴拒魏,貔貅屯处卧龙归。

衰对盛,密对稀。祭服对朝衣。鸡窗对雁塔,秋榜对春闱。乌衣巷,燕子矶。久别对初归。天姿真窈窕,圣德实光辉。蟠桃紫阙来金母,岭荔红尘进玉妃。霸主军营,亚父丹心撞玉斗;长安酒市,谪仙狂兴换银龟。

六、鱼

羹对饭,柳对榆。短袖对长裾。鸡冠对凤尾,芍药对芙蕖。周有若,汉相如。玉屋对匡庐。月明山寺远,风细水亭虚。壮士腰间三尺剑,男儿腹内五车书。疏影暗香,和靖孤山梅蕊放;轻阴清昼,渊明旧宅柳条舒。

吾对汝,尔对余。选授对升除。书籍对药柜,耒耜对耰锄。参虽鲁,回不愚。阀阅对阎闾。诸侯知乘国,命妇七香车。穿云采药闻仙犬,踏雪寻梅策蹇驴。玉兔金乌,二气精灵为日月;洛龟河马,五行生克在图书。

欹对正,密对疏。囊橐对苞苴。罗浮对壶峤,水曲对山纡。骖鹤驾,待鸾舆。杰溺对长沮。搏虎卞庄子,当熊冯婕妤。南阳高土吟梁妇,西蜀才人赋子虚。三径风光,白石黄花供杖履;五湖烟景,青山绿水在樵渔。

七、虞

红对白,有对无。布谷对提壶。毛椎对羽扇,天阙对皇都。谢蝴蝶,郑鹧鸪。蹈海对归湖。花肥春雨润,竹瘦晚风疏。麦饭豆麋终创汉,尊羹胪脍竟归吴。琴调轻弹,杨柳月中潜去听;酒旗斜挂,杏花村里共来沽。

罗对绮,茗对蔬。柏秀对松枯。中元对上巳,返璧对还珠。云梦泽,洞庭湖。玉烛对冰壶。苍头犀角带,绿鬓象牙梳。松阴白鹤声相应,镜里青鸾影不孤。竹户半开,对牖不知人在否?柴门深闭,停车还有客来无。

宾对主,婢对奴。宝鸭对金凫。升堂对入室,鼓瑟对投壶。砚合璧,颂联珠。提饔对当垆。仰高红日尽,望远白云孤。歆向秘书窥二酉,机云芳誉动三吴。祖饯三杯,老去常斟花下酒;荒田五亩,归来独荷月中锄。

君对父,魏对吴。北岳对西湖。菜蔬对茶饭,苣笋对菖蒲。梅花数,竹叶符。廷议对山呼。两都班固赋,八阵孔明图。田庆紫荆堂下茂,王裒青柏墓前枯。出塞中郎,羝有乳时归汉室;质秦太子,马生角日返燕都。

八、齐

鸾对凤,犬对鸡。塞北对关西。长生对益智,老幼对旅倪。颂竹策,剪桐圭。剥枣对蒸梨。绵腰如弱柳,嫩手似柔荑。狡龟能穿三穴隐,鹪鹩权借一枝栖。角里先生,策杖垂绅扶少主;于陵仲子,辟纑织履赖贤妻。

鸣对吠,泛对栖。燕语对莺啼。珊瑚对玛瑙,琥珀对玻璃。绛县老,伯州梨。测蠡对然犀。榆槐堪作荫,桃李自成蹊。投巫救女西门豹,赁浣逢到百里奚。阙里门墙,陋巷规模原不陋;隋堤基址,迷楼踪迹亦全迷。

越对赵,楚对齐。柳岸对桃溪。纱窗对绣户,画阁对香闺。修月斧,上天梯。螮蝀对虹霓。行乐游春圃,工谀病夏畦。李广不封空射虎,魏明得立为存麂。按辔徐行,细柳功成劳王敬;闻声稍卧,临泾名震止儿啼。

九、佳

门对户,陌对街。枝叶对根荄。斗鸡对挥麈,凤髻对鸾钗。登楚岫,渡秦淮。子规对夫差。石鼎龙头缩,银筝雁翅排。百年诗礼延余庆,万里风云入壮怀。能辨明伦,死矣野哉悲季路;不由径袜,生乎愚也有高柴。

冠对履,袜对鞋。海角对天涯。鸡人对虎旅,六市对三街。陈俎豆,戏堆埋。皎皎对皑皑。贤相聚东阁,良明集小斋。梦里山川书越绝,枕边风月记齐谐。三径萧疏,彭泽高凤怡五柳;六朝华贵,琅琊佳气种三槐。

勤对俭,巧对乖。水榭对山斋。冰桃对雪藕,漏箭对更牌。寒翠袖,贵金钗。慷慨对诙谐。竹径风声籁,花溪月影筛。携囊佳句随时贮,荷鍤沉酣到处埋。江海孤踪,云浪风涛惊旅梦;乡关万里,烟峦云树切归怀。

杞对梓,桧对楷。水泊对山崖。舞裙对歌袖,玉陛对瑶阶。风入袂,月盈怀。虎兕对狼豺。马融堂上帐,羊侃水中斋。北面黉宫宜拾芥,东巡岱畤定燔柴。锦缆春江,横笛洞箫通碧落;华灯夜月,遗簪堕翠遍香街。

十、灰

春对夏,喜对哀。大手对长才。风清对月朗,地阔对天开。游阆苑,醉蓬莱。七政对三台。青龙壶老杖,白燕玉人钗。香风十里望仙阁,明月一天思子台。玉洁冰桃,王母几因求道降;连舟藜杖,真人原为读书来。

朝对暮,去对来。庶矣对康哉。马肝对鸡肋,杏眼对桃腮。佳兴适,好怀开。朔雪对春雷。云移鳷鹊观,日晒凤凰台。河边淑气迎芳草,林下轻风待落梅。柳媚花明,燕语莺声浑是笑;松号柏舞,猿啼鹤唳总成哀。

忠对信,博对赅。忖度对疑猜。香消对烛暗,鹊喜对蛩哀。金花报,玉镜台。倒斝对衔怀。岩巅横老树,石磴覆苍苔。雪满山中高士卧,月明林下美人来。绿柳沿堤,皆因苏子来时种;碧桃满观,尽是刘郎去后栽。

十一、真

莲对菊,凤对麟。浊富对清贫。渔庄对佛舍,松盖对花茵。萝月叟,葛天民。国宝对家珍。草迎金埒马,花醉玉楼人。巢燕三春尝唤友,塞鸿八月始来宾。古往今来,谁见泰山曾作砺;天长地久,人传沧海几扬尘。

兄对弟,吏对民。父子对君臣。勾丁对甫甲,赴卯对同寅。折桂客,簪花人。四皓对三仁。王乔云外鸟,郭泰雨中巾。人交好友求三益,士有贤妻备五伦。文教南宣,武帝平蛮开百越;义旗西指,韩侯扶汉卷三秦。

申对午,侃对訚。阿魏对茵陈。楚兰对湘芷,碧柳对青筠。花馥馥,叶蓁蓁。粉颈对朱唇。曹公奸似鬼,尧帝智如神。南阮才郎差北富,东邻丑女效西颦。色艳北堂,草号忘忧忧甚事?香浓南国,花名含笑笑何人。

十二、文

忧对喜,戚对欣。五典对三坟。佛经对仙语,夏耨对春耘。烹早韭,剪春芹。暮雨对朝云。竹间斜白接,花下醉红裙。掌握灵符五岳篆,腰悬宝剑七星纹。金锁未开,上相趋听宫漏水;珠帘半卷,翻僚仰对御炉薰。

词对赋,懒对勤。类聚对群分。鸾箫对凤笛,带草对香芸。燕许笔,韩柳文。旧话对新闻。赫赫周南仲,翮翮晋右军。六国说成苏子贵,两京收复郭公勋。汉阙陈书,侃侃忠言推贾谊;唐廷对策,岩岩直谏有刘贲。

言对笑,绩对勋。鹿豕对羊羵。星冠对月扇,把袂对书裾。汤事葛,说兴殷。萝月对松云。西池青乌使,北塞黑鸦军。文武成康为一代,魏吴蜀汉定三分。桂苑秋宵,明月三杯邀曲客;松亭夏日,薰风一曲奏桐君。

十三、元

卑对长,季对昆。永巷对长门。山亭对水阁,旅舍对军屯。杨子渡,谢公墩。德重对年尊。承乾对出震,叠坎对重坤。志士报君思犬马,仁王养老察鸡豚。远水平沙,有客泛舟桃叶渡;斜风细雨,何人携榼杏花村。

君对相,祖对孙。夕照对朝曛。兰台对桂殿,海岛对山村。碑堕泪,赋招魂。报怨对怀恩。陵埋金吐气,田种玉生根。相府珠帘垂白昼,边城画角对黄昏。枫叶半山,秋去烟霞堪倚杖;梨花满地,夜来风雨不开门。

十四、寒

家对国,治对安。地主对天官。坎男对离女,周诰对殷盘。三三暖,九九寒。杜撰对包弹。古壁蛩声匝,闲亭鹤影单。燕出帘边春寂寂,莺闻枕上漏珊珊。池柳烟飘,日夕郎归青锁闼;阶花雨过,月明人倚玉栏杆。

肥对瘦,窄对宽。黄犬对青鸾。指环对腰带,洗钵对投竿。诛倭剑,进贤冠。画栋对雕栏。双垂白玉箸,九转紫金丹。陕右棠高怀召伯,河南花满忆潘安。陌上芳春,弱柳当风披彩线;池中清晓,碧荷承露捧珠盘。

行对卧,听对看。鹿洞对鱼滩。蛟腾对豹变,虎踞对龙蟠。风凛凛,雪漫漫。手辣对心酸。莺莺对燕燕,小小对端端。蓝水远从千涧落,玉山高并两峰寒。至圣不凡,嬉戏六龄陈俎豆;老莱大孝,承欢七衮舞斑襕。

十五、删

林对坞,岭对峦。昼永对春闲。谋深对望重,任大对投艰。裾袅袅,佩珊珊。守塞对当关。密云千里合,新月一钩弯。叔宝君臣皆纵逸,重华父母是嚣顽。名动帝畿,西蜀三苏来日下;壮游京洛,东吴二陆起云间。

临对仿,吝对悭。讨逆对平蛮。忠肝对义胆,雾鬓对云鬟。埋笔冢,烂柯山。月貌对天颜。龙潜终得跃,鸟倦亦知还。陇树飞来鹦鹉绿,池筠密处鹧鸪斑。秋露横江,苏子月明游赤壁;冻云迷岭,韩公雪拥过蓝关。

下卷

一、先

寒对暑,日对年。蹴踘对秋千。丹山对碧水,淡雨对覃烟。歌宛转,貌婵娟。雪鼓对云笺。荒芦栖南雁,疏柳噪秋蝉。洗耳尚逢高士笑,折腰肯受小儿怜。郭泰泛舟,折角半垂梅子雨;山涛骑马,接蘺倒着杏花天。

轻对重,肥对坚。碧玉对青钱。郊寒对岛瘦,酒圣对诗仙。依玉树,步金莲。凿井对耕田。杜甫春宵立,边韶白昼眠。豪饮客吞波底月,酣游人醉水中天。斗草青郊,几行宝马嘶金勒;看花紫陌,千里香车拥翠钿。

吟对咏,授对传。乐矣对凄然。风鹏对雪雁,董杏对周莲。春九十,岁三千。钟鼓对管弦。入山逢宰相,无事即神仙。霞映武陵桃淡淡,烟荒隋堤柳绵绵。七碗月团,啜罢清风生腋下;三杯云液,饮余红雨晕腮边。

中对外,后对先。树下对花前。玉桂对金屋,叠嶂对平川。孙子策,祖生鞭。盛席对华筵。解醉知茶力,消愁识酒权。丝剪芰荷开东沼,锦妆凫雁泛温泉。帝女衔石,海中遗魄为精卫;蜀王叫月,枝上游魂化杜鹃。

二、箫

翠对管,斧对瓢。水怪对花妖。秋声对春色,白缣对红绡。臣五代,事三朝。头柄对弓腰。醉客歌金缕,佳人品玉箫。风定落花闲不扫,霜余残叶湿难烧。千载兴周,尚父一竿投渭水;百年霸越,钱王万弩射江潮。

荣对悴,夕对朝。露地对云霄。商彝对周鼎,殷簫对虞韶。樊素口,小蛮腰。六诏对三苗。朝天车奕奕,出塞马萧萧。公子幽兰重泛舸,王孙芳草正联镳。潘岳高怀,曾向秋天吟蟋蟀;王维清兴,尝于雪夜面芭蕉。

耕对读,牧对樵。琥珀对琼瑶。兔毫对鸿爪,桂楫对兰桡。鱼潜藻,鹿藏樵。水远对山遥。湘灵能鼓瑟,赢女解吹箫。雪点寒梅横小院,风吹弱柳覆平桥。月牖通宵,绛蜡罢时光不减;风帘当昼,雕盘停后篆难消。

三、肴

诗对礼,卦对爻。燕引对莺调。辰钟对暮鼓,野馔对山肴。雉方貌,鹊始巢。猛虎对神獒。疏星浮荇叶,皓月上松梢。为邦自古推瑚琏,从政于今愧斗筲。管鲍相知,能交忘形胶漆友;蔺廉有隙,终对刎颈死生交。

歌对舞,笑对嘲。耳语对神交。焉鸟对亥豕,獭髓对鸾胶。宜久敬,莫轻抛。一气对同胞。祭遵甘布被,张禄念绨袍。花径风来逢客访,柴扉月到有僧敲。夜雨园中,一颗不雕王子柰;秋风江上,三重曾卷杜公茅。

衙对舍,廪对庖。玉磬对金铙。竹林对梅岭,起凤对腾蛟。鲛绡帐,兽锦袍。露果对风梢。扬州输桔柚,荆土贡菁茅。断蛇埋地称孙叔,渡蚁作桥识宋郊。好梦难成,蛩响阶前偏唧唧;良明远到,鸡声窗外正嘐嘐。

四、豪

茭对茨,荻对蒿。山鹿对江螯。莺簧对蝶板,浪麦对桃涛。骐骥足,凤凰毛。美誉对嘉褒。文人窥蠹简,学士书兔毫。马援南征栽薏苡,张骞西使进葡萄。辩口悬河,万语千言常亹亹;词源倒峡,连篇累牍自滔滔。

梅对杏,李对桃。檴朴对旌旄。酒仙对诗史,德泽对思膏。悬一榻,梦三刀。拙逸对贵劳。玉堂花烛绕,金殿月轮高。孤山看鹤盘云下,蜀道闻猿向月号。万事从人,有花有酒应自乐;百年皆客,一丘一壑尽吾豪。

台对省,署对曹。分袂对同胞。鸣琴对击剑,返辙对回艚。良借箸,操提刀。香茗对醇醪。滴泉归海大,篑土积山高。石室客来煎雀吞,画堂宾至饮羊羔。被谪贾生,湘水凄凉吟服鸟;遭谗屈子,江潭憔悴著离骚。

五、歌

微对巨,少对多。直干对平柯。蜂媒对蝶使,雨笠对烟蓑。眉淡扫,面微酡。妙舞对清歌。轻衫裁夏蔼,薄袂剪春罗。将相兼行唐李靖,霸王杂用汉萧何。月本阴精,岂有羿妻曾窃药;星为夜宿,浪传织女漫投梭。

慈对善,虐对苛。缥缈对婆娑。长杨对细柳,嫩蕊对寒莎。追风马,挽日戈。玉液对金波。紫诏衔丹凤,黄庭换白鹅。画阁江城梅作调,兰舟野渡竹为歌。门外雪飞,错认空中飘柳絮;岩边瀑响,误疑天半落银河。

松对竹,荇对荷。薜荔对藤萝。梯云对步月,樵唱对渔歌。升鼎雉,听经鹅。北海对东坡。吴郎哀废宅,邵子乐行窝。丽水良金皆待冶,昆山美玉总须磨。雨过皇州,琉璃色灿华清瓦;风来帝苑,荷芰香飘太液波。

笼对槛,巢对窝。及第对登科。冰清对玉润,地利对人和。韩擒虎,荣驾鹅。青女对素娥。破头朱泚笏,折齿谢昆梭。留客酒杯应恨少,动人诗句不须多。绿野凝烟,但听村前双牧笛;沧江积雪,惟看滩上一渔蓑。

六、麻

清对浊,美对嘉。鄙吝对矜夸。花须对柳眼,屋角对檐牙。志和宅,博望槎。秋实对春华。乾炉烹白雪,坤鼎炼丹砂。深宵望冷沙场月,边塞听残野戍笳。满院松风,钟声隐隐为僧舍;半窗花月,锡影依依是道家。

雷对电,雾对霞。蚁阵对蜂衙。寄梅对怀桔,酿酒对烹茶。宜男草,益母花。杨柳对蒹葭。班姬辞帝辇,蔡琰泣胡笳。舞榭歌楼千万尺,竹芳茅舍三两家。珊枕半床,月明时梦飞塞外;银筝一奏,花落处人在天涯。

圆对缺,正对斜。笑语对咨嗟。沈腰对潘鬓,孟笋对卢茶。百舌鸟,两头蛇。帝里对仙家。尧仁敷率土,舜德被流沙。桥上授书曾纳履,壁间题句已笼纱。远塞迢迢,露碛风沙何可极;长沙渺渺,雪涛烟浪信无涯。

疏对密,朴对华。义鹘对慈鸦。鹤群对雁阵,白苎对黄麻。读三到,吟八叉。肃静对喧哗。围棋兼把钓,沉李并浮瓜。羽客片时能煮石,狐禅千劫似蒸沙。党尉粗豪,金帐笼香斟美酒;陶生清逸,银铛融雪啜团茶。

七、阳

台对阁,沼对塘。朝雨对夕阳。游人对隐士,谢女对秋娘。三寸舌,九回肠。玉液对琼浆。秦皇照胆镜,徐肇返魂香。青萍夜啸芙蓉匣,黄卷时摊薜荔床。元亨利贞,天地一机成化育;仁义礼智,圣贤千古立纲常。

红对白,绿对黄。昼永对更长。龙飞对凤舞,锦缆对牙樯。云弁使,雪衣娘。故国对他乡。雄文能徙鳄,艳曲为求凰。九日高峰惊落帽,暮春曲水喜流觞。僧占名山,云绕茂林藏古殿;客栖胜地,风飘落叶响空廊。

衰对壮,弱对强。艳饰对新妆。御龙对司马,破竹对穿杨。读班马,识求羊。水色对山光。仙棋藏绿桔,客枕梦黄梁。池草入诗因有诗,海棠带恨为无香。风起画堂,帘箔影翻青荇沼;月斜金井,辘轳声度碧梧墙。

臣对子,帝对王。日月对风霜。乌台对紫府,雪牖对云房。香山社,昼锦堂。节屋对岩廊。芬椒涂内壁,文杏饰高梁。贫女幸分东壁影,幽人高卧北窗凉。绣阁探春,丽日半笼青镜色;水亭醉夏,熏风常透碧筒香。

八、庚

形对貌,色对声。夏邑对周京。江云对涧树,玉罄对银筝。人老老,我卿卿。晓燕对春莺。玄霜春玉杵,白露贮金茎。贾客君山秋弄笛,仙人缑岭夜吹笙。帝业独兴,尽道汉高能用将;父书空读,谁言赵括善知兵。

功对业,性对情。月上对云行。乘龙对附骥,阆苑对蓬瀛。春秋笔,月旦评。东作对西成。隋珠光照乘,和璧价连城。三箭三人唐将勇,一琴一鹤赵公清。汉帝求贤,诏访严滩逢故旧;宋廷优老,年尊洛社重耆英。

昏对旦,晦对明。久雨对新晴。蓼湾对花港,竹友对梅兄。黄石叟,丹丘生。犬吠对鸡鸣。暮山云外断,新水月中平。半榻清风宜午梦,一犁好雨趁春耕。王旦登庸,误我十年迟作相;刘贲不第,愧他多士早成名。

九、青

庚对甲,乙对丁。魏阙对彤庭。梅妻对鹤子,珠箔对银屏。鸳浴沼,鹭飞汀。鸿雁对鹡鴒。人间寿者相,天上老人星。八月好修攀桂斧,三春须系护花铃。江阁凭临,一水净连天际碧;石栏闲倚,群山秀向雨余青。

危对乱,泰对宁。纳陛对趋庭。金盘对玉箸,泛梗对浮萍。群玉圃,众芳亭。旧典对新型。骑牛闲读史,牧豕自横经。秋首田中禾颖重,春余园内菜花馨。旅次凄凉,塞月江风皆惨淡;筵前欢笑,燕歌赵舞独娉婷。

十、蒸

苹对蓼,莆对菱。雁弋对鱼罾。齐纨对鲁绮,蜀绵对吴绫。星渐没,日初升。九聘对三徵。萤何曾作吏,贾岛昔为僧。贤人视履循规矩,大斧挥斤校准绳。野渡春风,人喜乘潮移酒舫;江天暮雨,客愁隔岸对渔灯。

谈对吐,谓对称。冉闵对颜曾。侯羸对伯嚭,祖逖对孙登。抛白纻,宴红绫。朋友对良朋。争名如逐鹿,谋利似趋蝇。仁杰姨渐周不仕,王陵母识汉方兴。句写穷愁,浣花寄迹传一部;诗吟变乱,凝碧伤心叹右丞。

十一、尤

荣对辱,喜对忧。缱绻对绸缪。吴娃对越女,野马对沙鸥。茶解渴,酒消愁。白眼对苍头。马迁修史记,孔子作春秋。莘野耕夫闲举耜,渭滨渔父晚垂钩。龙马游河,羲帝因图而画卦;神黾出洛,禹王取法以明畴。

冠对履,舄对裘。院小对庭幽。画墙对漆地,错智对良筹。孤嶂耸,大江流。芳泽对园丘。花潭来越唱,柳屿起吴讴。莺懒燕忙三月雨,蛩摧蝉退一天秋。钟子听琴,荒径入林山寂寂;谪仙捉月,洪涛接岸水悠悠。

鱼对鸟,鹊对鸠。翠馆对红楼。七贤对三友,爱月对悲秋。虎类狗,蚁如牛。列辟对诸侯。陈唱临春乐,隋歌清夜游。空中事业麒麟阁,地下文章鹦鹉洲。旷野平原,猎士马蹄轻似箭;斜风细雨,牧童牛背稳如舟。

十二、侵

歌对曲,啸对吟。往古对来今。山头对水面,远浦对遥岑。勤三上,惜寸阴。茂树对平林。卞和三献玉,杨震四知金。青皇风暖催芳草,白帝城高急暮砧。绣虎雕龙,才子窗前挥彩笔;描鸾刺凤,佳人帘下度金针。

登对眺,涉对临。瑞雪对甘霖。主欢对民乐,交浅对言深。耻三战,乐七擒。顾曲对知音。大车行槛槛,驷马聚骎骎。紫电青虹腾剑气,高山流水识琴心。屈子怀君,极浦吟风悲泽畔;王郎忆友,扁舟卧雪访山阴。

十三、覃

宫对阙,座对龛。水北对天南。蜃楼对蚁郡,伟论对高谈。遴杞梓,树梗楠。得一对函三。八宝珊瑚枕,双珠玳瑁簪。萧王待士心惟赤,卢相欺君面独蓝。贡岛诗狂,手拟敲门行处想;张颠草圣,头能濡墨写时酣。

闻对见,解对谙。三桔对双柑。黄童对白叟,静女对奇男。秋七七,径三三。海色对山岚。鸾声何哕哕,虎视正眈眈。仪封疆吏知尼父,函谷关人识老聃。江相归池,止水自盟真是止;吴公作宰,贪泉虽饮亦何贪?

十四、盐

宽对猛,冷对淡。清直对尊严。云头对雨脚,鹤发对龙髯。风台谏,肃台廉。保泰对鸣谦。五湖归范蠡,三径隐陶潜。一剑成功堪佩印,百钱满卦便垂帘。浊酒停杯,容我半酣愁际饮;好花傍座,看他微笑悟时拈。

连对断,减对添。淡泊对安恬。回头对极目,水底对山尖。腰袅袅,手纤纤。凤卜对鸾占。开田多种粟,煮海尽成盐。居同九世张公艺,恩给千人范仲淹。箫弄凤来,秦女有缘能跨羽;鼎成龙去,轩臣无计得攀髯。

人对己,爱对嫌。举止对观瞻。四知对三语,义正对辞严。勤雪案,课风檐。漏箭对书笺。文繁归獭祭,体艳别香奁。昨夜题诗更一字,早春来燕卷重帘。诗以史名,愁里悲歌怀杜甫;笔经人索,梦中显晦老江淹。

十五、咸

栽对植,薙对芟。二伯对三监。朝臣对国老,职事对官衔。鹿麌麌,兔毚毚。启牍对开缄。绿杨莺睍睆,红杏燕呢喃。半篱白酒娱陶令,一枕黄梁启吕岩。九夏炎飙,长日风亭留客骑;三冬寒冽,漫天雪浪驻征帆。

梧对杞,柏对杉。夏对韶咸。涧瀍对溱洧,巩洛对崤函。藏书洞,避诏岩。脱俗对超凡。贤人羞献媚,正士嫉工谗。霸越谋臣推少伯,佐唐藩将重浑瑊。邺下狂生,羯鼓三挝羞锦袄;江州司马,琵琶一曲湿青衫。

袍对笏,履对衫。匹马对孤帆。琢磨对雕镂,刻划对镌镵。星北拱,日酉衔。厄漏对鼎馋。江边生桂苦,海外树都咸。但得恢恢存利刃,何须咄咄达空函。彩凤知音,乐典后夔须九奏;金人守口,圣如尼父亦三缄。


]]>
古代蒙学典籍:初学晬盘(清)邬仁卿 Wed, 08 Jul 2020 15:04:56 +0800 初学晬盘(清)邬仁卿

一东

千岁鹤,五花骢。清暑殿,广寒宫。落花轻着地,流水远浮空。半窗图画梅花月,一枕波涛松树风。柳絮随风,数点散开千点白;桃花映水,一枝分作两枝红。

移月技,补天功。眉八彩,目重瞳。帘卷侵床月,屏遮入座风。鱼游水面分开绿,蜂入花心点破红。朝霞似锦,晚霞似锦,东川锦,西川锦;新月如弓,残月如弓,上弦弓,下弦弓。

三尺剑,六钧弓。御史雨,大王风。笛奏龙吟水,箫鸣凤下空。竹笛吹残秋月白,兰桡掉破夕阳红。不知春去几多,试问陌头杨柳;欲探秋来消息,请看井上梧桐。赤土剑,乌号弓。清白吏,矍铄翁。月升灯失色,风起扇无功。停杯问月浮春绿,刻烛催诗剪夜红。客度层峦,竹枝高挑松杪月;女游芳渚,兰桡轻荡藕花风。

星拱北,水朝东。随风雨,贯日虹。禁柳含烟绿,宫桃映日红。石燕拂云晴亦雨,江豚吹浪夜还风。弓击木棉,雷散白云飞满地;火攻雪炮,星随皓月曜长空。

太极殿,未央宫。玉版笋,水晶葱。樵径春云黑,渔村晚照红。箫奏凤凰来月下,丹成鸡犬入云中。黄鹤楼前,玉笛一声吹夜月;青羊宫里,碧桃几度笑春风。

东向鹊,北飞鸿。秋露白,晚霞红。庭虚帘度月,窗隙纸吟风。芝草覆云含宿雨,柳花舞雪障晴空。女子眉纤,额下现一弯新月;男儿气壮,胸中吐万丈长虹。

二冬

君子竹,大人松。宫女扇,梵王钟。焚钱灰化蝶,洗砚墨成龙。药炉有火丹应伏,云碓无人水自舂。二帝三王,尧舜禹汤文武;六官四季,天地春夏秋冬。

呼猿洞,回雁峰。观音柳,罗汉松。风暖鸟声碎,日高花影重。石径有尘从雨洗,洞门无锁待云封。翠袖拂花丛,几片晴霞侵薜荔;红妆游月下,一泓秋水浸芙蓉。

三江

红锦障,碧油幢。浮玉斝,剔银釭。无心云出岫,有色月窥窗。几片重云封五岳,一轮孤月映千江。暖日池塘,出没溶波鸥对对;春风帘幕,往来营垒燕双双。

蛇当道,马渡江。文纬地,道经邦。萧何功第一,韩信士无双。风送花香轻度幕,雨滋草色暗侵窗。夜月塞边,一片胡笳惊别调;夕阳林外,数声牧笛按新腔。

四支

断肠笛,堕泪碑。窈窕女,宁馨儿。水流心不竞,云在意俱迟。五更归梦三千里,一日思亲十二时。水面燕飞,千尺帘间双铁剪;灯前月上,万花丛里一琉璃。

生花笔,烂柯棋。三语掾,一字师。金樽邀月饮,铁笛倚云吹。五色祥云扶日出,一轮华月带星移。春雨如丝,细细织成春恨;秋风似剪,轻轻裁破秋思。

云擘絮,雨飞丝。葵花碗,杏叶匙。月明鸡唱早,霜滑马行迟。江上青山移入画,池边春草咏成诗。雪塑观音,一片冰心无挂碍;雨淋罗汉,两行珠泪假慈悲。

一走马涧,跃龙池。蕉鹿梦,莼鲈思。汲水疑山动,行舟觉岸移。几点疏星明分野,一钩新月统华夷。注意钧衡,假寐得济川舟楫;留情锁钥,拊髀忆细柳旌旗

甘泉苑,太液池。将相种,帝王师。云叶千层巧,天葩六出奇。鱼翻玉尺量江练,莺掷金梭织柳丝。笛韵悠扬,仙驭忽从云里降;橹声咿哑,渔舟轻向月中移。

攀墓柏,拔园葵。季相剑,曹娥碑。柳塘春水漫,花坞夕阳迟。闲乘苍鹿游玄甫,倦卧白云歌紫芝。花外莺声柳外蝉,惊回午梦;水中鱼队云中雁,惹起秋思。

五微

高士榻,上人扉。霜竹瘦,雪梅肥。虹随残雨散,鸦带夕阳归。村犬隔溪空吠影,海鸥逐浪却忘机。美女对花,仿佛两枝红芍药;渔翁钓雪,分明一个玉蓑衣。

三檐伞,百结衣。陶弘景,谢玄晖。雪消狮子瘦,月满兔儿肥。壮志晓随鹏翮奋,乡心夜逐雁行归。碧天连水水连天,水天一色;明月照霜霜照月,霜月交晖。

屠龙技,伏虎威。云垂荫,月吐辉。丝纶垂晚钓,砧杵捣寒衣。三江水浅鱼来少,五岭山高雁到稀。春暖日融,金殿玉阶看似画;秋高风便,牙樯锦缆去如飞。

将推毂,母断机。瞿塘峡,采石矶。鹤来松有伴,云去石无衣。梅萼破香知腊尽,柳梢含绿认春归。北斗七星,水底连天十四点;南楼孤燕,月中带影一双飞。

灯有晕,琴无徽。厖也吠,燕于飞。渊白芦花吐,园红柿叶稀。雨夜见星萤吐火,阳春飞雪蝶翻衣。斜棹船头,春水岸边渔父醉;倒骑牛背,夕阳林外牧童归。

白玉玺,黄金鞿。圣贤里,帝王畿。市井晨鸡唱,关河朔雁飞。春日烘开红杏锦,秋风剪破绿荷衣。远岫霞明,云母织成锦绣;空阶霰集,天孙掷下珠玑。

彭泽柳,首山薇。天日表,雷霆威。云山行处尽,烟树望中迷。烟锁断桥留客住,云封古寺待僧归。枫陛早朝,鸦闪晴晖明玉佩;松亭夜坐,鹤翻凉露湿罗衣。

青箬笠,绿蓑衣。樵人径,渔父矶。树树皆秋色,山山尽落晖。郢中歌雪难为和,梦里还乡未当归。独坐无言,万虑尽随流水去;远游有感,寸心常傍白云飞。

六鱼

周有若,汉相如。抟风鸟,纵壑鱼。拂怀月生指,解鬟云满梳。远山远水摩诘画,飞云飞雨右军书。琼宇琳宫,龙虎山中仙子空,金阶玉陛,麒麟殿上帝王居。

隐几卧,带经锄。犀角带,象牙梳。茗烟春寺静,松月夜窗虚。雨后花残无戏蝶,水中藻密有潜鱼。枯竹为萧,六孔吹来千种曲;柔毛作笔,一枝写就万年书。

苔径曲,草堂虚。比翼鸟,半面鱼。座引高人榻,门停长者车。垂轩细柳丝相似,夹路秾花锦不如。雪地鸦行,素练横拖千点墨;霞光雁过,锦笺斜写数行书。

七虞

观日玉,定风珠。梅花数,竹叶符。掠发云生鬓,修眉月照颅。风起长空多过雁,月明清夜有惊乌。霜染江枫,红似胭脂浓抹;烟笼野草,青如翡翠轻铺。

玳瑁带,葫芦壶。谈佛性,窃兵符。烟轻笼岸柳,风急撼庭梧。一轮夜月圆还缺,几点晨星有若无。月挂长萝,青带独悬宝镜;露凝新柳,绿丝齐贯珍珠。

燕塞马,松江鲈。玉如意,金仆姑。浪柔江月碎,出障野云孤。万井晓烟轻若练,一犁春雨润如酥。小沼澄星,玉枰布就金棋子;枯松挂月,老龙擎出夜明珠。

八齐

九苞凤,五德鸡。缑氏圃,苏公堤。水寒鱼不饵,林茂鸟争栖。更漏有无风顺逆,纸窗明暗月高低。戮力除奸,草檄但凭三寸管;画奇却敌,封关惟用一丸泥。

捣苏石,浣纱泥。逋放鹤,峤燃犀。竹梢丹凤立,花外紫骝嘶。七步才华驰许下,四知介气满关西。落叶敲风,惊起空阶犬吠;垂杨远舍,引来幽谷莺啼。

九佳

鱼腹剑,虎头牌。饮马窟,蟠龙斋。山木秀而野,王风清且佳。轻袍缓束乌犀带,高髻斜簪白燕钗。秋气渐深,脱叶随风过别院;春光将尽,残花带雨落空阶。

题竹客,采莲娃。游剑阁,罢珠崖。溪头从雪拥,山脚任云埋。野外花藏沽酒市,林间竹荫读书斋。剪孤灯,对霖雨,闻飞雁哀鸣,秋夜越添秋思;携双柑,醉斗酒,听流莺巧语,春日更畅春怀。

十灰

凌烟阁,承露台。千钧力,八斗才。花阴随月转,柳色自春来。天上碧桃和露种,日边红杏倚云裁。柳絮分飞,翠霭丛中千点雪;棉弓作响,白雪堆里一声雷。

点易洞,读书台。饷龙酢,荐豹胎。蓝田人种玉,河朔客传杯。花露拂云浓似雨,柳风吹浪怒如雷。风卷杨花,平地滚将春去;霜凋梧叶,半空坠下秋来。

鹊化印,马衔杯。苍松使,红叶媒。晴空云似叶,寒谷雪如梅。湘潭云尽暮山出,巴蜀雪消春水来。西水驿西,三塔寺前三座塔;北京城北,五台山上五层台。

人结草,士衔枚。玉龙观,铜雀台。翠生拳石草,香散胆瓶梅。凿石引将流水去,卷帘收入好山来。天上月圆,天下犹呼月半;岭南梅落,岭北始见梅开。

青草冢,白云隈。子猷竹,和靖梅。绿茵郊外草,翠幄殿前槐。宫月夜悬鳷鹊观,江云秋绕凤凰台。绿水迎舟,树影不随帆影去;青松绕屋,风声时作雨声来。

结绮阁,雨花台。社稷器,栋梁材。竹影侵棋局,花香入酒杯。无可奈何花落去,似曾相识燕归来。一介书生,攀凤攀龙攀贵子;九重良弼,作霖作楫作盐梅。

十一真

金阙晓,玉楼春。虎闱士,麟阁臣。文移北斗象,梦结南柯姻。鱼戏柳塘吹细浪,马行花径起香尘。夜驾鹊桥,织女喜逢河上客;秋登蟾窟,仙郎忻对月中人。

松偃盖,草铺茵。衔图凤,绝笔麟。扬州骑鹤客,东海钓鳌人。十里红霞三月杏,一亭绿雪四时筠。古寺不更筹,红旭到窗方觉晓;深山无历日。碧桃开处始知春。

箕裘子,柱石臣。金孔雀,玉麒麟。雪飘杨柳絮,月满桂花轮。斗转天街蓂报期,律回寒谷黍生春。满腹珠玑,才子肯为攀桂客;遍身罗绮,王孙谁念养蚕人。

臣补衮,士书绅。鹳鸣垤,犀辟尘。飞花随燕足,落絮上鱼唇。草号忘忧忧底事,花名含笑笑何人。采菊翁归,两手摘残彭泽景;卖花人过,一肩挑尽洛阳春。

同心结,折角巾。芳草径,落花津。银杯金色酒,铜镜玉容人。柳摇新绿悬征旆,花落残红展醉茵。万里会风云,龙虎榜中题姓字;九天扶日月,凤凰池上展丝纶。

登楼客,入幕宾。松阅岁,草知春。世道今犹古,春光归复新。大畜隔离观小畜,家人临困涣同人。花似美人,蝶似良媒求配;竹如君子,凤如益友相亲。

登山屐,漉酒巾。仁轨路,元规尘。牛吞岩下月,犬吠洞中春。重阳翠斝浮丛菊,春日雕盘荐五辛。醉杨妃西施,花间姊妹;刘寄奴管仲,药里君臣。

天不夜,景长春。怀中玉,席上珍。殿廷悬日月,楼阁摘星辰。水底月如天上月。眼中人是面前人。邹孟子,吴孟子,寺人孟子,一男一女一似男似女;周宣王,齐宣王,司马宣王,一君一臣一不君不臣。

十二文

豪杰士,圣明君。真宰相,飞将军。笔下龙蛇字,胸中星斗文。溪头濯足弄明月,洞口敲棋点白云。持节向边庭,胡草暗侵荷芰服;浣纱傍烟渚,浪花轻溅石榴裙。

庾开府,鲍参军。景丑氏,春申君。兰灯吐新焰,竹簟展回文。蒲团夜坐三更月,草阁晴披五岳云。诗思忽惊秋,一片白云天外望;春眠不觉晓,数声啼鸟梦中闻。

鸠唤妇,雁呼群。九州长,万石君。山中梁宰相,树下汉将军。山从建业千峰出,江至浔阳九派分。钓叟收纶,夜静动摇波底月;农夫秉耒,晓来耕破陇头云。

鸿雁阵,鸾凤群。宋元史,秦汉文。人擎荷叶伞,女系石榴裙。曲径秋盘千涧雨,虚楼暗纳两峰云。陌头枯柳,复含青春光漏泄,岭上疏梅,频吐白腊意殷勤。

十三元

南涧藻,北堂萱。桃叶渡,杏花村。藕塘飞柳絮,花砌上苔痕。岁晚松筠犹有节,春暄桃李更无言。星渡天边,鸟鹊错疑金弹落;月沉海底,蛟龙误作宝珠吞。

龙破壁,鹤乘轩。滕王阁,尧母门。过桥分野色,移石动云根。落尽桃花仙种在,食残莲实苦心存。茅檐外忽闻犬吠鸡鸣,恍似云中世界;竹窗下惟有蝉鸣鸦噪,方知静里乾坤。海燕引雏朝凤阙,江鱼带子跃龙门。

通马语,辨禽言。千人石,五丈原。伪游云梦泽,误入武陵源。塔悬灯影穿霄汉,潮带铜声过海门。白雪漫空,顷刻妆成银世界;红霞映水,霎时布就锦乾坤。

秋霜信,晓月痕。烧丹灶,聚宝盆。薄云岩际宿,孤月浪中翻。南国早梅传驿使,故园芳草忆王孙。枕上片时,梦绕关山数千里;灯前一夕,胸藏书卷万余言。

蒋诩径,董生园。来仪凤,交颈鸳。风来花自舞,春入鸟能言。返照入江翻石壁,归云拥树失山村。碧水丹山,容一老笑谈风月;黄扉紫阁,任诸公整顿乾坤。

十四寒

琥珀盏,水晶盘。无逸带,仲由冠。绣户春风暖,青灯夜雨寒。花外丝纶留客钓,竹间书史借人看。葵萼倾阳,绣史赤心承紫禁;梨花带雨,玉人珠泪洒阑干。

双鬓绿,寸心丹。乘画舫,据雕鞍。云暗芙蓉湿,秋归薜荔寒。山径晓云收猎网,水门凉月挂渔竿。金鼎焚香,夜静香销金鼎冷;玉壶滴漏,更残漏尽玉壶干。

招贤馆,拜将坛。龙涎饼,熊胆丸。白日长安远,青天蜀道难。露浥园花呈锦绣,风敲庭竹响琅玕。赤帝司衡,竹夫人趋炎附热;玄英握令,汤婆子送暖偷寒。

青琐闼,玉阑干。芙蓉镜,苜蓿盘。鸟带云归树,潮随月上滩。空庭草色和烟暖,午夜书声带月寒。月挂山头,何处飞来玉镜;星沉水面,谁家抛落金丸。

十五删

纨扇素,彩衣斑。金阙路,玉门关。雨过添流水,云归补缺山。弹琴惊鹤乘风舞,洗钵收龙带雨还。夜半钟声到客船,惊回旅梦;朝来日影浮宫扇,照见天颜。

鱼听瑟,雀衔环。青钱选,玉笋班。中庸元一理,大学有三关。诗思满庭翠竹,生涯半亩青山。紫禁更残,铜漏暗催银箭急;华堂日永,珠帘不卷玉钩闲。

松筠操,桃李颜。龙剑化,蚌珠还。生白当窗月,来青隔岸田。黄河浊水三三曲,青草流沙六六湾。六尺丝绦,三尺系腰三尺剩;一床锦被,半床盖体半床闲。

游赤壁,渡蓝关。星弹小,月弓弯。水铺鹦鹉绿,岫列鹧鸪斑。云捧楼台出天外,风飘钟磬落人间。罢钓渔翁,孤艇载将明月去;负薪樵子,一肩担得白云还。

凤巢阁,雁度关。雉升鼎,猿献环。秋空连碧海,昼雨湿青山。

月移山影沉波底,风卷涛声入树间。客艇夜移,春水平添桃叶渡;渔村晚眺,夕阳横抹蓼花湾。

白雪态,绿云鬟。七宝辇,八珠环。萝月晴窥户,松云昼掩关。家酿尽倾供客醉,野花时绽破人颜。玉兔金乌,身在九重日月;盆鱼笼鸟,心悬万里江山。

一先

雌雄剑,子母钱。延徐榻,访戴船。霜染江枫醉,风惊岸柳眠。庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。月上梅梢,悬一幅不描图画;风生松顶,奏数声无曲琴弦。

蝌蚪篆,鹡鸰篇。苏蕙锦,薛涛笺。山尽疑无路,溪回别有天。雨中芝草绿堪染,水上桃花红欲燃。松挺干,梅吐华,寒色共春色竞秀;兰出芽,桂生子,国香与天香争妍。

六寸璧,五铢钱。忠贯日,量包天。早朝班玉笋,夜值赐金莲。丹诏出麻颁雨露,彩毫落纸染云烟。马足踏开岸上沙,风来复合;橹梢拨破江心月,水定还圆。

金城柳,玉井莲。袖里剑,枝头钱 开襟坐霄汉,挥手拂云烟。风卷残云归玉洞,潮推明月上瑶天,雨里筑墙,捣一堵倒一堵;风前点烛,流半边留边半。

当窗竹,负郭田。支机石,卓锡泉。岛屿分诸国,星河共一天。几点梅花春读《易》,半窗松月夜谈玄。万顷波涛,淘尽千古英雄,问溪边白云江上青山,何处是秦宫汉阙;一脉阳和,布就三春光景,听柳外黄鹂花间紫燕,此际即舜日尧天。

东都李,若耶莲。映雪读,看云眠。鸟惊花影动,鱼没水痕圆。向阳花木为春易,近水楼台得月先。珠缀花梢,绕径蔷薇含宿露;练横树杪,沿堤杨柳带朝烟。

书似宝,笔如椽。松下客,桔中仙。闭门推出月,穿井凿开天。思乡人比黄花瘦,持节心同白石坚。梅月半帘,掩映书窗残雪;竹风一阵,飘扬茶灶疏烟。

七窃圣,一指禅。丹凤穴,玉虹泉。水鸟浮还没,山去断复连。晓禁传宣丹凤诏,晴窗检点白云篇。妆就秋光,两岸芦花似雪;染成春色,一堤杨柳如烟。

石攻玉,胶续弦。明月扇,彩云笺。蚊雷轰不雨,萤火寂无烟。风送砧声来枕上,月移花影到窗前。江上片帆风,棹底分开千叠浪;山中一夜雨,树头添却百重泉。

二箫

白马寺,朱雀桥。樱桃口,杨柳腰。稻下收遗穗,松间拾堕樵。三千国色春初柳,百万军声夜半潮。画里桃花,春色一枝开不谢,水中梅影,雪痕千点浸难消。

蒲葵扇,木兰桡。虎头枕,猿臂箫。烟笼杨柳困,日晒海棠娇。平沙雁带三湘雨,横浦帆归八月潮。几点鹭鹚,日暮常飞红蓼岸;一声杜宇,春朝忽在绿杨桥。

穿天石,应月潮。象牙笋,凤尾蕉。高才乘驷马,巧技贯双雕。直冲银汉千层塔,横卧沧浪百尺桥。水仙子持碧玉箫,风前吹出声声慢;虞美人穿红绣鞋,月下行来步步娇。

三肴